Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Urządzenia radiokomunikacyjne 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELELWSI-UR1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Urządzenia radiokomunikacyjne 1
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 12/+; C 10/z; L 8/z

Przedmioty wprowadzające:

Podstawy telekomunikacji / procesy telekomunikacyjne,

miary i sposoby oceny jakości transmisji


Układy analogowe / wzmacniacze, filtry i detektory, pętla PLL


Układy cyfrowe / rejestry, przerzutniki, liczniki, dzielniki, pamięci


Modulacja i detekcja / modulacje analogowe i cyfrowe


Anteny i propagacja fal / charakterystyki i parametry anten, podstawy propagacji fal radiowych


Programy:

Elektronika i telekomunikacja / Eksploatacja systemów łączności

Autor:

dr inż. Jarosław Michalak

ppłk mgr inż. Robert Krawczak

Skrócony opis:

Parametry, budowa i zasada działania radiostacji analogowych

i cyfrowych małej mocy oraz przykładowych urządzeń COTS

Pełny opis:

Wykłady /metody dydaktyczne:

Tematy kolejnych zajęć:

1. Charakterystyka analogowych i cyfrowych urządzeń radiokomunikacyjnych

2. Rozwiązania układowe stosowane w urządzeniach radiokomunikacyjnych

3. Radiostacja R173

4. Radiostacja R3501

5. Radiostacje rodziny PR4G

6. Wybrane urządzenia radiokomunikacyjne COTS

Ćwiczenia /metody dydaktyczne:

Tematy kolejnych zajęć:

1. Rozwiązania układowe stosowane w urządzeniach radiokomunikacyjnych

2. Radiostacja R173

3. Radiostacja R3501

4. Radiostacje rodziny PR4G

5. Zasada działania wybranych urządzeń COTS

Laboratoria /metody dydaktyczne:

Tematy kolejnych zajęć:

1. Obsługa i pomiar parametrów radiostacji analogowej małej mocy

2. Obsługa i pomiar parametrów radiostacji cyfrowej małej mocy

Literatura:

podstawowa:

1. „Radiostacja R-173 i odbiornik radiowy R-173P”, MON, 1989

2. M. Zdzieborski „Radiostacja 3521. Pomoc dydaktyczna”, WAT, 1997

3. J. Michalak, J. Udrycki „PR4G. System łączności szczebla taktycznego”, WAT, 2001

uzupełniająca:

1. „Radiostacja R-3501: opis techniczny i eksploatacja“, SG WP, 1998

2. ETSI „EN 300 086 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment with an internal or external RF connector intended primarily for analogue speech“, 2009

3. ETSI „EN 300 113 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land mobile service; Radio equipment intended for the transmission of data (and/or speech) using constant or non-constant envelope modulation and having an antenna connector“ 2009

Efekty uczenia się:

W1 / Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie budowy radiostacji analogowych i cyfrowych wchodzących w skład systemów telekomunikacyjnych i ich wzajemnej współpracy / K_W10

W2 / Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę

w zakresie zasad działania układów elektronicznych oraz prostych

systemów elektronicznych wykorzystywanych w urządzeniach radiowych / K_W11

U1 / Student potrafi dokonać analizy działania urządzeń radiokomunikacyjnych w dziedzinie czasu i częstotliwości,

stosując techniki analogowe i cyfrowe / K_U08

K1 / Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną

oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole

i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane

zadania / K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie zaliczenia.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie ocen z odpowiedzi ustnych i sprawdzianów;

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie poprawnie wykonanego ćwiczenia wraz z opisem w postaci sprawozdania;

Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: pozytywna ocena z ćwiczeń oraz pozytywnie ocenione ćwiczenia laboratoryjne.

Efekty W1, W2 sprawdzane są wykonaniem ćwiczeń laboratoryjnych wraz z wnioskami oraz podczas końcowego testu pisemnego.

Efekt U1 sprawdzany jest wykonaniem ćwiczeń laboratoryjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)