Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy radiokomunikacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELELWSI-SR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy radiokomunikacyjne
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 22/x, C 10/+, L/12+

Przedmioty wprowadzające:

Techniki bezprzewodowe / znajomość podstaw dostępu do medium oraz popularnych systemów bezprzewodowych wykorzystywanych w poszczególnych podzakresach częstotliwości radiowych

Urządzenia Radiokomunikacyjne 1, 2 /: znajomość konstrukcji, parametrów i działania podstawowych urządzeń radiokomunikacyjnych wykorzystywanych w SZ RP


Programy:

Elektronika i Telekomunikacja / Eksploatacja Systemów Łączności, Rozpoznanie i Zakłócanie Elektroniczne

Autor:

dr inż. Jarosław Michalak

Bilans ECTS:

4

Skrócony opis:

Przegląd wojskowych systemów łączności i informatyki różnych zakresów częstotliwości stosowanych w łączności naziemnej i satelitarnej.

Pełny opis:

Tematy kolejnych zajęć:

1. Wprowadzenie. Protokoły automatycznego nawiązywania i utrzymywania połączenia na falach krótkich – 4godz.

2. Zautomatyzowane systemy wymiany danych – 4 godz.

3. System łączności radiowej UKF – STORCZYK-R – 2 godz.

4. Systemy jedno- i wielokanałowego dostępu radiowego – 2 godz.

5. Systemy cyfrowej łączności trunkingowej – 4 godz.

6. Bezprzewodowe sieci sensorowe specjalnego przeznaczenia. Podstawowe zagadnienia radiostacji inteligentnej – 2 godz

7. Systemy łączności troposferycznej ,Systemy łączności satelitarnej – 2godz.

8. Bilans energetyczny satelitarnego łącza telekomunikacyjnego – 2 godz

Ćwiczenia /metody dydaktyczne: rachunkowe i konwersacyjne z formami aktywizacji studentów (np. wystąpienie przy tablicy, wygłoszenie przygotowanej wcześniej prezentacji tematycznej)

Tematy kolejnych zajęć:

1. Wybrane zagadnienia zautomatyzowanej wymiany danych

2. Analiza algorytmów dostępu radiowego

3. Analiza usług w systemach trunkingowych

4. Tendencje rozwojowe sieci inteligentnych

5. Szacowanie bilansu łącza satelitarnego

Laboratoria /metody dydaktyczne: z wykorzystaniem wybranych typów radiostacji i urządzeń testujących oraz modułów symulacyjnych w środowisku Matlab

Tematy kolejnych zajęć:

1. Analiza protokołu ALE 2G

2. Obserwacja i pomiar parametrów sygnałów satelitarnych

3. Analiza zasięgów systemów satelitarnych z wykorzystaniem oprogramowania Orbitron.

Literatura:

podstawowa:

1. Michalak J.,Udrycki J., PR4G system łączności UKF szczebla taktycznego, WAT, Warszawa 2002

2. Bogdan B., Krawczak R., Wrona T., Radiolinia RL-432/RL-432A, WAT, Warszawa 1999

3. B. Uljasz, Łączność w zakresie KF, radiostacje rodziny RF-5200 FALCON, 2001

4. J. Kwiatosz, Łączność troposferyczna, 1991

5. A.Wojnar, Systemy radiokomunikacji ruchomej lądowej, 1989

uzupełniająca:

1. Bruce R. Elbert, The Satellite Communication Applications Handbook, Artech House, Inc. 2004

2. Paul Burns, Software Defined Radio for 3G, Artech House 2003

3. Peter Stavroulakis, "TErrestrial Trunked RAdio - TETRA: A Global Security Tool" Springer; 1 edition (July 31, 2007) | ISBN:354071190

4. W. Hołubowicz, P. Płóciennik, Systemy łączności bezprzewodowej, 1995

5. K. Wesołowski, Systemy radiokomunikacji ruchomej, 2003

6. Rappaport T.S. Wireless Communications. Prentice Hall 1996

7. Eric E. Johnson Advanced high-frequency radio communication, 1997

Efekty uczenia się:

Symbol/Efekty kształcenia/ odniesienie do efektów dyscypliny

W1 / zna i rozumie algorytmy wykorzystywane w systemach elektronicznych lub telekomunikacyjnych z obszaru specjalizacji / K_W07**

W2 / ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach w zakresie elektroniki, telekomunikacji oraz informatyki / K_W09*

W3 / ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie technik i technologii stosowanych w systemach elektronicznych lub telekomunikacyjnych / K_W12**

U1 / potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie / K_U01**

U2 / potrafi pracować indywidualnie i w zespole; potrafi ocenić czasochłonność zadania; potrafi kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie / K_U02**

U3 / potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego; potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników / K_U03**

U4 / potrafi zaplanować oraz przeprowadzić eksperymenty badawcze, w tym testowanie, symulację i pomiary charakterystyk a także ekstrakcję parametrów charakteryzujących rozwiązania techniczne systemów elektronicznych lub telekomunikacyjnych / K_U09**

U5 / potrafi integrować wiedzę z dziedziny elektroniki, informatyki, telekomunikacji i innych dyscyplin, stosując podejście systemowe, z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych (w tym ekonomicznych i prawnych) / K_U13

U6 / potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia / K_U18

K1 / rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób / K_K01

K2 / potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role / K_K03*

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu w formie pisemnej

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest ponadto zaliczenie ćwiczeń i laboratoriów:

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: średniej ocen z odpowiedzi;

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: średniej ocen ze sprawozdań pod warunkiem wszystkich pozytywnych

efekty W1, W2,W3 sprawdzane są za pomocą kolokwium w czasie wykładu

efekty W1, W2, U1 – sprawdzenie …… podczas egzaminu;

efekty W1, W2, W3, U1, U2, U5, U6, K1, K2 sprawdzane są na kolokwium i podczas wypowiedzi w czasie ćwiczeń;

efekty U3, U4, K2 sprawdzane są na laboratorium

efekty W1, W2, W3, U1, U2 sprawdzane są w czasie egzaminu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)