Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowane techniki bezprzewodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEGCSM-ZTB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaawansowane techniki bezprzewodowe
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Przedmioty wprowadzające:

• Modulacja i detekcja

• Anteny i propagacja fal

• Techniki bezprzewodowe


Programy:

Stacjonarne studia II stopnia magisterskie

Skrócony opis:

Budowa i działanie systemów cyfrowej telefonii komórkowej. Wybrane zagadnienia z zakresy projektowania.

Pełny opis:

Cz.1 System GSM

Klasyfikacja i charakterystyka systemów RRL. Budowa terminala, stacji bazowej, procedury systemowe. Obsługa połączeń. Transmisja danych. Lokalizacja abonentów. Techniki stosowane w warstwie fizycznej i w warstwie danych. Dostępu do medium.

Cz.2 System UMTS

Budowa terminala, stacji bazowej, procedury systemowe. Obsługa połączeń. Transmisja danych. Lokalizacja abonentów. Techniki stosowane w warstwie fizycznej i w warstwie danych. Dostępu do medium.

Literatura:

• W. Hołubowicz, P. Płóciennik, A. Różański, Systemy łączności bezprzewodowej, Warszawa, 1998

• K. Wesołowski, Systemy radiokomunikacji ruchomej, Warszawa, 1998

• J. Chustecki i inni, Vademecum teleinformatyka, Warszawa, 2002

Efekty uczenia się:

Nauczyć budowy i zasady działania systemu GSM i UMTS. Zapoznać ze specyfiką urządzeń i wybranymi technikami stosowanymi w cyfrowej telefonii komórkowej.

Metody i kryteria oceniania:

2 kolokwia śródsemestralne (po każdej części wykładów). Egzamin w formie pisemnej.

Laboratorium - wstępne kolokwium i sprawozdanie z każdego ćwiczenia laboratoryjnego.

Ćwiczenia – średnia ocen ze sprawdzianów i wypowiedzi indywidualnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)