Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy satelitarne-PW

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEGCSI-SS-PW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy satelitarne-PW
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

30+/W20/Cw6/L4

Przedmioty wprowadzające:

 Modulacja i detekcja / wymagania wstępne: modulacje fazowe (BPSK, 4PSK, 8PSK, DPSK, QDPSK, pi/4 DQPSK);

 Technika emisji i odbioru / wymagania wstępne: mikrofalowe wzmacniacze liniowe, odbiorniki, konwertery częstotliwości;

 Anteny i propagacja fal / wymagania wstępne: Anteny aperturowe, propagacja fal w wolnej prze-strzeni.


Programy:

Elektronika i Telekomunikacja

Systemy telekomunikacyjne, Systemy teleinformatyczne

Autor:

dr inż. Bogdan Uljasz

Bilans ECTS:

Rozliczenie liczby godzin:

 wykład 20 godz.

 praca własna studentów nad opanowaniem wiedzy z wykładu 18 godz.

 ćwiczenia rachunkowe 6 godz.

 przygotowanie do ćwiczeń rachunkowych 18 godz.

 ćwiczenia laboratoryjne 4 godz.

 przygotowanie do laboratoriów i opracowanie sprawozdań 16 godz.

 udział studentów w konsultacjach 6 godz.

 udział w zaliczeniu przedmiotu 2 godz.

Razem: 90 godz. 3 ECTS


Pełny opis:

Podstawowe założenia dotyczących struktury systemów satelitarnych

Pasma częstotliwości wykorzystywane w radiokomunikacji satelitarnej

Propagacja fal elektromagnetycznych w łączach satelitarnych

Anteny satelitów telekomunikacyjnych, stacji naziemnych i odbiorników TV satelitarnej

Zwielokrotnienia dostępu stosowane w systemach satelitarnych

Charakterystyka satelitarnych systemów radiokomunikacyjnych

Systemy nawigacji satelitarnej

Internetowe usługi multimedialne w systemach satelitarnych

Tendencje rozwojowe systemów satelitarnych

Obliczanie współrzędnych kątowych dla satelitów geostacjonarnych

Obliczanie bilansu energetycznego łącza satelitarnego

Budowa oraz możliwości funkcjonalne wybranych terminali satelitarnych

Badania parametrów łączy satelitarnych

Literatura:

podstawowa:

 D. J. Bem, Radiodyfuzja satelitarna, 1990

 J. Hołub, Technika transmisji satelitarnej, 2000

 R. Zieliński, Satelitarne sieci teleinformatyczne, 2009

uzupełniająca:

 D. J. Bem, Telewizja satelitarna, 1992

 K. Wesołowski, Systemy radiokomunikacji ruchomej, 1998

Efekty uczenia się:

W1 zna podstawowe założenia dotyczące systemów satelitarnych oraz zasad funkcjonowania łączy satelitarnych

W2 zna strukturę satelitów telekomunikacyjnych oraz stacji naziemnych

W3 posiada wiedzę dotyczącą możliwości współczesnych satelitarnych systemów telekomunikacyjnych oraz nawigacyjnych

U1 posiada umiejętność obliczania parametrów geometrycznych oraz energetycznych łączy satelitarnych

U2 potrafi sformułować specyfikację parametrów oraz funkcji satelitarnych urządzeń odbiorczych a także korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych w celu dobrania odpowiednich komponentów projektowanego systemu

U3 potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie

U4 potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów

K1 ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych oraz kolokwium koń-cowego

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0 (2023-07-12)