Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Radiokomunikacja ruchoma lądowa- PW

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEGCSI-RRL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Radiokomunikacja ruchoma lądowa- PW
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 14/+, L 12/+, S 4,

Przedmioty wprowadzające:

Anteny i propagacja fal / wymagania wstępne: charakterystyki anten, właściwości propagacyjne kanałów UKF

Modulacja i detekcja /wymagania wstępne: metody modulacji i detekcji stosowane w systemach RRL, odporność na zakłócenia

Techniki bezprzewodowe – wymagania wstępne: architektury systemowe, parametry systemów bezprzewodowych


Programy:

Elektronika i Telekomunikacja / Systemy Telekomunikacyjne


Autor:

prof. dr hab. inż. Piotr GAJEWSKI

Skrócony opis:

Architektury sieci komórkowych, usługi. Interfejs radiowy. Systemy komórkowe 3G, 4G. Podstawowe parametry sieci komórkowych: pojemność, bilans mocy, kompatybilność elektromagnetyczna.

Pełny opis:

1. Architektury, modele systemów RRL W 1

2. Struktury i funkcje interfejsu radiowego W 1

3. Właściwości i modele kanału radiowego W 2

4. Kryteria i miary oceny jakości transmisji W 2

5. Pojemność systemu RRL W 2

6. Parametry ruchu w systemie RRL W 2

7. Systemy komórkowe 3G i 4G W 2

8. Projektowanie struktur regularnych, wyznaczanie parametrów modeli siatkowych W 2

9. Opracowanie wybranego zagadnienia RRL S 4

10. Ocena jakości transmisji w systemach komórkowych 3G L 4

11. Wyznaczanie bilansu mocy w łączach RRL L 4

12. Zapoznanie z komputerowym narzędziem wspomagania planowania systemów RRL L 4

Razem W 14 L 12 S 4

Literatura:

podstawowa:

Wojnar A.: Systemy radiokomunikacji ruchomej lądowej, WKŁ 1989

Wesołowski K.: Systemy radiokomunikacji ruchomej, WKŁ 1998

Kołakowski J., Cichocki J., UMTS – System telefonii komórkowej trzeciej generacji, WKŁ 2003

Gajewski P., Wszelak S., - Technologie bezprzewodowe sieci teleinformatycznych, WKŁ 2008

uzupełniająca:

wybrane artykuły z anglojęzycznych czasopism naukowych

Efekty uczenia się:

W wyniku realizacji przedmiotu student:

W1 - ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie analizy matematycznej, probabilistyki oraz metod matematycznych niezbędną do modelowania i analizy zaawansowanych systemów radiokomunikacyjnych, w tym zwłaszcza typu komórkowego / K_W01

W2 - ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie propagacji fal, techniki antenowej i kompatybilności elektromagnetycznej niezbędną do zrozumienia zasad budowy zaawansowanych sieci radiokomunikacyjnych / K_W04, K_W08,

W3 - posiada wiedzę w zakresie urządzeń wchodzących w skład systemów RRL oraz transmisji sygnałów w systemach RRL / K_W10, K_W24

W4 - orientuje się w obecnym stanie oraz trendach rozwojowych systemów RRL / K_W17

U1 - umie pozyskiwać, uogólniać oraz interpretować informacje z literatury w zakresie przedmiotu / K_U01, K_U16

U2 - posiada umiejętność przygotowania, przeprowadzenia i zinterpretowania wyników eksperymentu związanego z badaniem sieci radiokomunikacyjnej z wykorzystaniem narzędzi programowych oraz metod pomiarowych / K_U07, K_U12

U3 - umie posługiwać się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do analizy literatury fachowej z zakresu RRL / K_U05

K1 - ma świadomość ważności pozatechnicznej działalności inżynierskiej w zakresie wpływu na środowisko złożonych systemów radiokomunikacyjnych / K_K02

K2 - potrafi współdziałać w grupie spełniając w niej różne zadania / K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: testu

Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: zaliczenie seminarium oraz laboratorium

Efekty W1, W2, W3, K1 sprawdzane są podczas testu

Efekty U2, K2 sprawdzane są w trakcie laboratorium

Efekty W4, U1, U3 sprawdzane są podczas seminarium

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
00-908 Warszawa 46
tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)