Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Radiofonia i telewizja - PW

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEGCNM-RiT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Radiofonia i telewizja - PW
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 10/+, L 8/+

Przedmioty wprowadzające:

Teoria informacji i kodowania, Systemy i usługi multimedialne

Programy:

Elektronika i telekomunikacja / Systemy telekomunikacyjne

Autor:

dr inż. Bogdan Uljasz

Skrócony opis:

Zapoznanie ze standardami radiofonii rozsiewczej stosowanymi w polskiej radiofonii. Zapoznanie z metodą tworzenia cyfrowego sygnału telewizyjnego, strukturą pakietów transmisyjnych oraz postacią sygnału przesyłanego w kanale radiowym. Poznanie metod kompresji dźwięku i obrazu. Pomiar parametrów sygnałów rzeczywistych.

Pełny opis:

Wykłady /metody dydaktyczne:

Tematy kolejnych zajęć:

 Radiofonia

 Podstawowe pojęcia dotyczące obrazu

 Wprowadzenie do telewizji cyfrowej

 Tworzenie strumienia transportowego MPEG-2 TS

 Standardy telewizji cyfrowej

 Telewizja cyfrowa – DVB: postać pakietów transmisyjnych, modulacje

Laboratoria /metody dydaktyczne:

Tematy kolejnych zajęć:

 Pomiar parametrów sygnałów radiofonicznych

 Pomiar parametrów transmisyjnych DVB

Literatura:

podstawowa:

autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania

 Walter Fischer,Digital Television-A Practical Guide for Engineers,Springer – Vorlag Berlin Heidelberg New York, 2004

uzupełniająca:

autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania

 Adam Flok ,Podstawy ogólne-Telewizja, WKŁ, 1996

 Marek Rusin ,Wizyjne przetworniki optoelektroniczne-Telewizja,WKŁ, 1990

Efekty uczenia się:

W1 / Ma pogłębioną wiedzę w zakresie urządzeń wchodzących w skład systemów telekomunikacyjnych wykorzystywanych do przesyłania programów telewizyjnych / K_W03

W2 / Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach w zakresie systemów telekomunikacyjnych wykorzystywanych w radiofonii i telewizji / K_W09,

W3 / Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie technik i tech-nologii stosowanych w systemach radiofonicznych i telewizyjnych / K_W03

U1 / Potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji badań; potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników /K_U03

U2 / Potrafi zaplanować oraz przeprowadzić eksperymenty badawcze, w tym testowanie, symulację i pomiary charakterystyk a także ekstrakcję parametrów charakteryzujących systemy telewizji cyfrowej /K_U09

K1 / Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role / K_K03

K1 / Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny / K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu, zaliczenia

Ocena końcowa przedmiotu uwzględnia wyniki osiągnięte w czasie laboratoriów.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest ponadto zaliczenie laboratoriów.

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: sprawozdań z przeprowadzonych ćwiczeń laboratoryjnych;

efekty W1, W2, W3 sprawdzane podczas kolokwiów;

efekt U1, U2, K1, K2 sprawdzane są podczas zajęć laboratoryjnych, na podstawie sprawozdań z zajęć laboratoryjnych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)