Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Radio programowalne-PW

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEGCNM-RP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Radio programowalne-PW
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 10/+, L 4, S 4,

Przedmioty wprowadzające:

brak przedmiotów wprowadzających

Programy:

Elektronika i Telekomunikacja / Systemy TelekomunikacyjneAutor:

prof. dr hab. inż. Piotr GAJEWSKI

Skrócony opis:

Budowa i zasada funkcjonowania radia programowalnego, rozwiązania strukturalne SDR. Struktury sygnałowe (waveform). Architektury urządzeń SDR, bloki układowe, bloki programowe (SCA, API). Rozwiązania sieciowe. Przykłady rozwiązań układowych.

Pełny opis:

1. Pojęcie radia definiowanego programowo, założenia, wymagania, budowa i zasada funkcjonowania radia programowalnego W 1

2. Podstawowe architektury SDR, bloki układowe, bloki programowe

W 2

3. Elementy panelu radiowego W 2

4. Cyfrowe przetwarzanie sygnału w SDR – technologie W 2

5. Architektury programowe i języki opisu W 2

6. Rozwiązania sieciowe, zastosowania SDR W 1

7. Platformy hardwarowe i programowe L 4

8. Opracowanie i przeprowadzenie prezentacji dotyczącej wybranego fragmentu technologii SDR S 4

Razem W 10 L 4 S 4

Literatura:

podstawowa:

brak literatury podstawowej w języku polskim

uzupełniająca:

Kennington Peter B.: RF and baseband techniques for Software Defined Radio Artech House 2005

Tuttlebe Walter ed.: Software Defined Radio, Enabling technologies. Wiley & Sons Ltd, 2002

Dilliger Markus I in.: Software Defined Radio, Architectures, Systems and Functions. Wiley & Sons Ltd, 2003

Burns P.: Software Defined Radio for 3G, Artech House, 2003

Bard J., Kovarik V.: Software Defined Radio, Software Communications Architecture, Wiley & Sons Ltd., 2007

Efekty uczenia się:

W wyniku realizacji przedmiotu student:

W1 - ma pogłębioną wiedzę w zakresie nowoczesnych urządzeń wchodzących w skład systemów telekomunikacyjnych / K_W03

W2 - zna metodykę projektowania złożonych układów radia programowanego, znajomość języków opisu sprzętu oraz komputerowych narzędzi do projektowania i symulacji układów SDR / K_W05

W3 - ma znajomość i zrozumienie algorytmów wykorzystywanych w układach radia programowanego / K_W07

U1 - posiada umiejętność pozyskiwania, uogólniana oraz interpretacji in-formacji z literatury w zakresie przedmiotu / K_U01

U2 - umie przygotować, przeprowadzić i zinterpretować wyniki eksperymentu związanego z opracowaniem projektu SDR z wykorzystaniem programowych narzędzi projektowania / K_U02, K_U03

U3 - posiada umiejętność przygotowania prezentacji na temat wybranych zagadnień technologii SDR oraz przeprowadzenia dyskusji / K_U04

K1 - ma świadomość ważności pozatechnicznej działalności inżynierskiej w zakresie wpływu na środowisko złożonych systemów radiokomunikacyjnych / K_K02

K2 - potrafi współdziałać w grupie spełniając w niej różne zadania / K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia

Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: zaliczenie kolokwiów, laboratorium oraz seminarium

Efekty W1, W2, K1 sprawdzane są podczas kolokwiów

Efekty W3, U2, K2 sprawdzane są w trakcie laboratorium

Efekty U1, U3 sprawdzane są podczas seminariów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)