Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Protokoły sieci teleinformatycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEGCNM-PST
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Protokoły sieci teleinformatycznych
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 8+; L 10+

Przedmioty wprowadzające:

Brak przedmiotów wprowadzających

Programy:

elektronika i telekomunikacja/systemy telekomunikacyjne

Autor:

dr inż. Jarosław KRYGIER

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu omówiona i utrwalona zostanie problematyka protokołów dedykowanych dla sieci teleinformatycznych. W szczególności omówione zostaną protokoły ze stosu TCP/IP, takie jak: IPv4, IPv6, IPv6ND, TCP. UDP, RIP, OSPF, BGP, IPsec i IKE. W ramach zajęć laboratoryjnych przeprowadzona będzie konfiguracja urządzeń sieciowych pozwalająca na wykorzystanie wymienionych protokołów oraz analiza funkcjonowania poszczególnych protokołów w sieci teleinformatycznej.

Pełny opis:

Wykłady (8godz.):

Struktura modelu warstwowego dla sieci teleinforma-tycznych – funkcje stosu protokołów. Elementy stosu protokołów IP. 2 godz.

Protokoły routingu IP. 2 godz.

Protokoły warstwy transportu. 2 godz.

Protokoły IPsec i IKE. 2 godz.

Laboratoria (10godz.):

Analiza wybranych protokołów ze stosu TCP/IP. 2 godz.

Konfiguracja i analiza działania wybranych protokołów routingu IP. 4 godz.

Analiza działania protokołów warstwy transportowej. Analiza działania protokółów IPsec i IKE. 4 godz.

Rozliczenie liczby godzin:

Wykłady: 8 godz.

Praca własna studentów nad opanowaniem wiedzy z wykładu: 28 godz.

Ćwiczenia laboratoryjne: 10 godz.

Przygotowanie do laboratoriów i opracowanie sprawozdań: 32 godz.

Udział studentów w konsultacjach: 8 godz.

Udział w zaliczeniu przedmiotu: 4 godz.

Razem: 90godz.

Literatura:

B. Sosinsky: Sieci komputerowe. Biblia, Helion 2011

K.S.S.Siyan, T. Parker: TCP/IP Księga eksperta, Helion 2002

H. Osterloh: TCP/IP Szkoła programowania, Helion 2006

Zalecenia RFC dotyczące stosu protokołów TCP/UDP/IP

Efekty uczenia się:

1) Wiedza w zakresie organizacji stosu protokołów dla sieci teleinforma-tycznych.

2) Wiedza w zakresie funkcjonowania wybranych protokołów warstwy łącza danych, sieciowej i transportowej.

3) Umiejętność konfiguracji urządzeń sieciowych do pracy z wybranymi protokołami.

4) Umiejętność rozwiązań problemów w funkcjonowaniu sieci teleinfor-matycznych na podstawie analizy protokołów.

Metody i kryteria oceniania:

Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty 1 i 2 sprawdzane są za pomocą kolokwiów podczas ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty 3 i 4 sprawdzane są za pomocą kolokwiów podczas ćwiczeń laboratoryjnych oraz ocen ze sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)