Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie systemów radiokomunikacyjnych - PW

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEGCNM-PSR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie systemów radiokomunikacyjnych - PW
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 12/+, L 6/+,Przedmioty wprowadzające:

Zaawansowane Techniki Bezprzewodowe:

Wymagania wstępne: techniki stosowane w systemach bezprzewodowych 3G, 4G, interfejs radiowy, procedury systemowe

Programy:

Elektronika i Telekomunikacja / Systemy Telekomunikacyjne

Autor:

prof. dr hab. inż. Piotr GAJEWSKI

Bilans ECTS:

2

Skrócony opis:

Architektury i modele sieci radiokomunikacyjnych. Zasoby radiowe, metody zarządzania zasobami. Zasady projektowania struktur komórkowych, komputerowe narzędzia wspomagania projektowania systemów radiokomunikacyjnych.

Pełny opis:

1. Architektury, modele siatkowe, funkcje i parametry interfejsu radiowego. Zasady projektowania struktur komórkowych, projektowanie struktur regularnych W 2

2. Projektowanie sieci UTRAN W 3

3. Projektowanie sieci LTE W 3

4. Optymalizacja sieci radiowej W 1

5. Planowanie linii radiowych W 1

6. Planowanie sieci WLAN W 2

7. Zaplanowanie sieci komórkowej przy wykorzystaniu narzędzi programowych L 6

Literatura:

podstawowa:

Wojnar A.: Systemy radiokomunikacji ruchomej lądowej, WKŁ 1989

Wesołowski K.: Systemy radiokomunikacji ruchomej, WKŁ 1998

Kołakowski J., Cichocki J., UMTS – System telefonii komórkowej trzeciej generacji, WKŁ 2003

Gajewski P., Wszelak S., - Technologie bezprzewodowe sieci teleinformatycznych, WKŁ 2008

uzupełniająca:

Gajewski P.: Optymalizacja przestrzenno-spektralnych struktur systemów komórkowych z rozpraszaniem widma i dostępem kodowym, WAT 2001

Laiho J. i in., Radio network planning and optimization for UMTS, Wiley&Sons, 2002

Nawrocki M., Kohler M., Agami H.: Understanding UMTS Radio Network Modelling, planning and automated optimisation, Theory and pratice, Wiley&Sons, 2006

Efekty uczenia się:

W wyniku realizacji przedmiotu student:

W1 Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie elementów analizy matematycznej, procesów stochastycznych oraz metod optymalizacji niezbędnej do modelowania i analizy zaawansowanych systemów radiokomunikacyjnych oraz opisu i analizy działania oraz syntezy bezprzewodowych sieci obszarowych, w tym zwłaszcza typu komórkowego. K_W01

W2 Zna zasady i narzędzia projektowania złożonych sieci radiokomunikacyjnych spełniających warunki kompatybilności elektromagnetycznej K_W06, K_W08, K_W09

U1 Potrafi pozyskiwać, uogólniać oraz interpretować informacje z litera-tury w zakresie przedmiotu. K_U01

U2 Umie przygotować, przeprowadzić eksperyment związany z opracowaniem projektu sieci radiokomunikacyjnej z wykorzystaniem programowych narzędzi projektowania oraz potrafi właściwie zinterpre-tować uzyskane wyniki. K_U02, K_U03

U3 Posiada umiejętność wykorzystania metod i modeli matematycznych elementów sieci radiokomunikacyjnej do realizacji projektów w obszarze radiokomunikacji. K_U06

K1 Ma świadomość ważności pozatechnicznej działalności inżynierskiej w zakresie wpływu na środowisko złożonych systemów radiokomunikacyjnych K_K02

K2 Potrafi współdziałać w grupie spełniając w niej różne zadania K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z przedmiotu uzyskiwana jest na podstawie: oceny zaliczenia (testu i kolokwiów), uwzględniając ocenę z laboratorium

Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: zaliczenie kolokwiów oraz laboratorium

Efekty W1, W2, K1 sprawdzane są podczas kolokwiów

Efekty U2, U3, K2 sprawdzane są w trakcie laboratorium

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gajewski
Prowadzący grup: Piotr Gajewski, Anna Kaszuba-Chęcińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie ZAL/NZAL
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
00-908 Warszawa 46
tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)