Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rozpoznanie radarowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEEWSM-RR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozpoznanie radarowe
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W/26/x; C/6/z; L/12/z

Przedmioty wprowadzające:

Nadajniki i odbiorniki mikrofalowe


Wymagania wstępne: znajomość podstawowych zasad generacji i odbioru sygnałów z zakresu mikrofalowego oraz ich właściwości.

Programy:

Wydział Elektroniki

Kierunek studiów: elektronika i telekomunikacja

Specjalność: rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne

Autor:

dr inż. Jan MATUSZEWSKI, dr inż. Jerzy PIETRASIŃSKI

Skrócony opis:

Podstawowe wiadomości dotyczące radaru. Zasięg radaru. Sygnały radarowe. Przykłady rozwiązań radarów. Urządzenia i systemy klasy ESM/ELINT. Wykrywanie sygnałów radarowych w kierunku. Namierzanie źródeł emisji. Zasięg rozpoznania. Przetwarzanie sygnałów i danych w urządzeniach rozpoznania klasy ESM/ELINT. Metryka radaru w bazie danych systemu rozpoznania. Przykłady istniejących rozwiązań urządzeń rozpoznania klasy ESM/ELINT. Perspektywy rozwojowe urządzeń rozpoznania.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Radar

Istota pracy, zadania, klasyfikacje, anteny radarowe, metody

przeszukiwania przestrzeni.

2. Zasięg radaru

Zasięg instrumentalny, zasięg radaru w wolnej przestrzeni.

3. Zasięg radaru

Zasięg radaru z uwzględnieniem właściwości środowiska,

charakterystyka zasięgowa radaru.

4. Sygnały radarowe

Radarowe sygnały sondujące proste oraz złożone, przetwarzanie

sygnałów radarowych

5. Przykłady radarów

Przegląd wybranych rozwiązań radarów lądowych oraz okrętowych.

6. Przykłady radarów

Przegląd wybranych rozwiązań radarów pokładowych samolotowych.

7. Urządzenia i systemy klasy ELINT/ESM

Charakterystyka środowiska sygnałów radarowych. Struktura

urządzeń rozpoznania klasy ESM/ELINT.

8. Wykrywanie sygnałów radarowych

Warunki wykrycia radaru. Wykrywanie w kierunku bez poszukiwania

i z poszukiwaniem. Poszukiwanie w kierunku wolne, szybkie

i z prędkością średnią.

9. Namierzanie i lokalizacja źródeł emisji

Metody obliczania pozycji źródeł emisji i ocena błędów lokalizacji

w systemie rozpoznania.

10.Zasięg rozpoznania

Definicja zasięgu rozpoznania. Charakterystyka czynników mających

wpływ na zasięg rozpoznania. Zasięg rozpoznania w wolnej

przestrzeni.

11.Przetwarzanie sygnałów i danych w urządzeniach klasy ESM/ELINT

Pomiar sygnałów radarowych, analiza danych pomiarowych

i identyfikacja radarów.

12.Metryka radaru w bazie danych systemu rozpoznania

Charakterystyka parametrów taktyczno-technicznych radaru. Metody

tworzenia metryki radaru w bazie danych systemu rozpoznania

elektronicznego.

13.Przykłady istniejących rozwiązań urządzeń rozpoznania klasy

ESM/ELINT

Podstawowe parametry taktyczno-techniczne wybranych urządzeń

rozpoznania elektronicznego.

14.Perspektywy rozwojowe urządzeń rozpoznania

Kierunki rozwoju urządzeń i systemów rozpoznania elektronicznego

sygnałów radarowych.

Ćwiczenia:

1. Wykrywanie sygnałów radarowych w kierunku z poszukiwaniem.

2. Analiza błędów lokalizacji źródeł promieniowania radiolokacyjnego

w systemie rozpoznania elektronicznego.

3. Obliczanie zasięgu rozpoznania w wolnej przestrzeni

z uwzględnieniem tłumienia.

Laboratoria:

1. Zasięg radaru.

2. Sygnały radarowe.

3. Przykłady radarów.

4. Pomiar parametrów sygnału radarowego w odbiorniku MIZAR.

5. Obliczanie pozycji radarów i analiza błędów lokalizacji w systemie

rozpoznania elektronicznego.

6. Przetwarzanie i analiza sygnałów radarowych.

Literatura:

podstawowa:

1. M.I. Skolnik: Radar Handbook, Third Edition, McGraw – Hill Book

Company, 2008.

2. N. Levanon, E. Mozeson: Radars Signals, John Wiley @ Sons. Inc.

2004.

3. Walka elektroniczna w Siłach Powietrznych. Podręcznik. Wyd.

Dowództwo Sił Powietrznych, Zarząd Rozpoznania i WE, Warszawa

2010.

uzupełniająca:

1. Z. Czekała.: Parada radarów. Bellona. Warszawa, 1999.

2. David Adamy, EW 101. A First Course in Electronic Warfare. Artech

House, Boston – London, 2001.

3. Richard G. Wiley, Electronic Intelligence: The Analysis of Radar

Signals. Second Edition. Artech House, Boston – London, 1993.

Efekty uczenia się:

W1 - ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie niektórych działów

matematyki, obejmującą statystykę matematyczną, metody

optymalizacji oraz metody numeryczne niezbędne do:

modelowania i analizy zaawansowanych technologii stosowanych

w radarach, analizy i syntezy algorytmów przetwarzania

informacji, planowania i organizacji systemu walki elektronicznej

w działaniach taktycznych /K_W10, K_W17

W2 - posiada wiedzę z zakresu budowy, zasad działania i eksploatacji

sprzętu radarowego oraz urządzeń rozpoznania klasy ESM/ELINT,

metod obliczeniowych i narzędzi matematycznych niezbędnych do

analizy wyników pomiarów parametrów sygnału radarowego w

systemie rozpoznania elektronicznego /K_W10, K_W23,

K_W24

U1 - potrafi zaplanować wykorzystanie urządzeń wchodzących w skład

systemów walki elektronicznej w działaniach taktycznych do

rozpoznawania radarów /K_U01, K_U02, K_U03

U2 - potrafi zaplanować i zorganizować przedsięwzięcia związane z

rozpoznaniem elektronicznym w pododdziałach rozpoznania i walki

elektronicznej /K_U19, K_U20

U3 - potrafi pozyskiwać informacje z różnych źródeł dotyczące nowych

rozwiązań i tendencji rozwojowych, koncepcji , technik i

technologii radarowych i urządzeń i systemów rozpoznania oraz

przedstawić prezentację z zadania projektowego /K_U01, K_U04

K1 - ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i

skutki działalności inżyniera w obszarze techniki i technologii

radarowej oraz wpływu na środowisko i związaną z tym

odpowiedzialność za podejmowane decyzje /K_K02

K2 - jest otwarty na nowości technologiczne i inicjatywę we

wprowadzaniu nowych technik i technologii z zakresu radarów i

systemów rozpoznania w SZ RP /K_K01, K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie egzaminu.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń rachunkowych i laboratoryjnych. Na ocenę każdego ćwiczenia laboratoryjnego rzutuje ocena wiedzy z zakresu tematu ćwiczenia, ocena efektywności i samodzielności realizacji zadania laboratoryjnego. Egzamin jest przeprowadzane w formie pisemnej z materiału objętego zakresem wykładów. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie ponad połowy maksymalnej liczby punktów z części pisemnej egzaminu.

Osiągnięcie poszczególnych efektów kształcenia weryfikowane jest następująco:

1. Efekty z kategorii wiedzy W1 - W3 weryfikowane są w cząstkowym

zakresie poprzez skuteczną realizację ćwiczeń rachunkowych i

laboratoryjnych, a w zakresie całościowym w trakcie egzaminu.

2. Efekty z kategorii U1, U2 umiejętności weryfikowane są poprzez

skuteczną realizację technicznych elementów zadań laboratoryjnych.

3. Efekty z kategorii kompetencji społecznych K1, K2 weryfikowane są

poprzez pozytywną zespołową realizację ćwiczeń laboratoryjnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Matuszewski, Jerzy Pietrasiński
Prowadzący grup: Grzegorz Czopik, Tomasz Kraszewski, Jan Matuszewski, Jerzy Pietrasiński, Dariusz Silko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie ZAL/NZAL
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 26 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Matuszewski, Jerzy Pietrasiński
Prowadzący grup: Grzegorz Czopik, Paweł Kaczmarek, Tomasz Kraszewski, Jan Matuszewski, Jerzy Pietrasiński, Dariusz Silko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie ZAL/NZAL
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Laboratorium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Matuszewski, Jerzy Pietrasiński
Prowadzący grup: Grzegorz Czopik, Jan Matuszewski, Jerzy Pietrasiński, Bronisław Wajszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie ZAL/NZAL
Laboratorium - Zaliczenie ZAL/NZAL
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
00-908 Warszawa 46
tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)