Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Radio programowalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEEWSM-RP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Radio programowalne
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 16/+, L 14/+

Programy:

Elektronika i Telekomunikacja / Rozpoznanie i Zakłócanie Elektroniczne

Autor:

prof. dr hab. inż. Piotr GAJEWSKI

Bilans ECTS:

2

Skrócony opis:

Budowa i zasada funkcjonowania radia programowalnego, rozwiązania strukturalne SDR. Struktury sygnałowe (waveform). Architektury urządzeń SDR, bloki układowe, bloki programowe (SCA, API). Przykłady rozwiązań układowych. Zastosowania

Pełny opis:

1. Pojęcie radia definiowanego programowo, założenia, wymagania, budowa i zasada funkcjonowania radia programowalnego W 2

2. Podstawowe architektury SDR, bloki układowe, bloki programowe W 2

3. Techniki radiowe SDR W 2

4. Cyfrowe przetwarzanie w SDR W 2

5. Architektury programowe i języki opisu W 2

6. Systemy programowe - wspomaganie W 2

7. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów w SDR W 2

8. SDR zastosowania W 2

9. Platformy hardwarowe L 7

10. Platformy programowe L 7

Literatura:

podstawowa:

Brak literatury podstawowej w języku polskim

uzupełniająca:

Kennington Peter B.: RF and baseband techniques for Software Defined Radio Artech House 2005

Tuttlebe Walter ed.: Software Defined Radio, Enabling technologies. Wiley & Sons Ltd, 2002

Dilliger Markus I in.: Software Defined Radio, Architectures, Systems and Functions. Wiley & Sons Ltd, 2003

Burns P.: Software Defined Radio for 3G, Artech House, 2003

Bard J., Kovarik V.: Software Defined Radio, Software Communications Architecture, Wiley & Sons Ltd., 2007

Bogucka H.: Technologie radia kognitywnego, PWN, Warszawa, 2013

Efekty uczenia się:

W1 - pogłębiona wiedza w zakresie nowoczesnych urządzeń radiowych wchodzących w skład systemów telekomunikacyjnych / K_W03

W2 - znajomość metodyki projektowania złożonych układów radia programowanego, znajomość języków opisu sprzętu oraz komputerowych narzędzi do projektowania i symulacji układów SDR / K_W05

W3 - znajomość i zrozumienie algorytmów wykorzystywanych w układach radia programowanego / K_W07

U1 - umiejętność pozyskiwania, uogólniana oraz interpretacji informacji z literatury w zakresie przedmiotu / K_U01

U2 - umiejętność przygotowania, przeprowadzenia i zinterpretowania wyników eksperymentu związanego z opracowaniem projektu SDR z wykorzystaniem programowych narzędzi projektowania / K_U02, K_U03

K1 - świadomość ważności pozatechnicznej działalności inżynierskiej w zakresie wpływu na środowisko złożonych systemów radiokomunikacyjnych / K_K02

K2 - współdziałanie w grupie spełniając w niej różne zadania / K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie pisemnego testu biorąc pod uwagę oceny uzyskane na zajęciach laboratoryjnych.

Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: zaliczenie laboratorium

Efekty W1, W2, U1, K1 sprawdzane są podczas zaliczenia

Efekty W3, U2, K2 sprawdzane są w trakcie laboratorium

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)