Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza sygnałów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEEWSI-AS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza sygnałów
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 16/x; L 12/+, S/2

Przedmioty wprowadzające:

Matematyka: podstawy statystyki, momenty statystyczne, równania liniowe, estymatory.

Podstawy telekomunikacji: układy odbiorcze i nadawcze, tor pośredniej częstotliwości, modulacja sygnałów

Przetwarzanie sygnałów: próbkowanie sygnałów, twierdzenie Shannona, układy liniowe, równania różnicowe, przekształcenie Z, przekształcenie Fouriera, transmitancja, podstawy filtracji sygnałów cyfrowych


Programy:

Elektronika i Telekomunikacja/ Rozpoznanie i Zakłócanie Elektroniczne

Autor:

dr hab. inż. Jerzy Łopatka

Skrócony opis:

W ramach wiadomości wstępnych omawiane jest próbkowanie sygnałów rzeczywistych i zespolonych, z uwzględnieniem nadpróbkowania i podpróbkowania. Następnie, w oparciu o transformatę Z omawiane jest kształtowanie charakterystyki układów IIR i FIR i projektowanie filtrów cyfrowych stosowanych w telekomunikacji, w tym w cyfrowych układach odbiorczych i nadawczych. Przedstawiane są właściwości transformaty Fouriera i jej wykorzystanie do analizy sygnałów rzeczywistych i zespolonych, wraz z analizą korelacyjną. Prezentowane są również podstawowe układy adaptacyjne i ich zastosowania.

Pełny opis:

Wykłady:

Wiadomości wstępne. Sygnały ciągłe i dyskretne Akwizycja sygnałów rzeczywistych i zespolonych. 1 godz.

Układy liniowe. Zasada superpozycji, Układy niezmienne względem przesunięcia. Splot. Układy o skończonej i nieskończonej odpowiedzi impulsowej. 1 godz.

Przekształcenie Z, własności i obszary zbieżności. 1godz.

Wpływ położenia biegunów i zer transmitancji na charakterystykę częstotliwościową układu. 1godz.

Filtracja cyfrowa. Własności i parametry filtrów. 2 godz.

Metody projektowania filtrów cyfrowych. 1 godz.

Interpolacja i decymacja sygnałów, filtry grzebieniowe i wielopasmowe. 2 godz.

Przekształcenie Fouriera, FFT, własności. Algorytmy obliczeniowe. 2 godz.

Analiza widmowa sygnałów, okienka wygładzające i ich wpływ na widmo sygnału, rozdzielczość widmowa. 1 godz.

Analiza korelacyjna sygnałów, obliczanie funkcji autokorelacji i korelacji wzajemnej. Estymatory funkcji korelacji. 2 godz.

Podstawowe układy adaptacyjne, parametry i struktury. 2 godz.

Laboratoria:

Twierdzenie o próbkowaniu, aliasing, kwantowanie, splot. 2 godz.

Wyznaczanie charakterystyki częstotliwościowej układu. 2 godz.

Projektowanie wybranych filtrów cyfrowych. 2 godz.

Filtry interpolacyjne i decymacyjne, filtry różniczkujące, filtr Hilberta. 2 godz.

Analiza widmowa. Okienka wygładzające. Analiza korelacyjna. 2 godz.

Zastosowania filtrów adaptacyjnych. Korektory charakterystyki kanału. Sieci neuronowe. 2 godz.

Seminarium:

Zastosowania układów adaptacyjnych 2

Literatura:

obowiązkowa:

T. P. Zieliński, Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów w Telekomunikacji, 2014

B. Mrożek, Z. Mrożek Matlab, uniwersalne środowisko do obliczeń naukowo-technicznych, 1996

A. Dąbrowski, Przetwarzanie sygnałów przy użyciu procesorów sygnałowych, 2000

dodatkowa:

S. Haykin, Adaptive filter theory, 1991

S.K. Mitra, Digital Signal processing, 2002

L. Rutkowski, Filtry adaptacyjne i adaptacyjne przetwarzanie sygnałów, 1994

Efekty uczenia się:

Laboratorium – wstępne kolokwium i sprawozdanie z każdego wykonanego ćwiczenia.

Egzamin – w formie testu, można przystąpić pod warunkiem zaliczenia laboratorium.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)