Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cyfrowe przetwarzanie sygnałów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEDCSM-CPS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Strona przedmiotu: http://clesnik.wel.wat.edu.pl/
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 14/+; C 12/+; L 4/z; Razem: 30.

Przedmioty wprowadzające:

nazwa przedmiotu / wymagania wstępne:


Analiza matematyczna 1 i 2 / umiejętność całkowania, różniczkowania, wykonywania operacji na liczbach zespolonych.


Przetwarzanie sygnałów / znajomość opisu sygnałów w ciągłej

i dyskretnej dziedzinie czasu i częstotliwości, znajomość podstaw konwersji AC i CA oraz podstaw filtracji cyfrowej.


Układy cyfrowe 1 i 2 / znajomość na poziomie funkcjonalnym zasady pracy podstawowych układów systemów cyfrowych.


Programy:

V / Elektronika i Telekomunikacja / Systemy Teledetekcyjne

Autor:

dr inż. Czesław Leśnik

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz. :


1. Udział w wykładach / 13

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 10

3. Udział w ćwiczeniach /12

4. Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń / 6

5. Udział w laboratoriach / 4

6. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów / 2

7. Udział w konsultacjach / 4

8. Przygotowanie do zaliczenia / 8

9. Udział w zaliczeniu / 1


Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 60 / 2 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.+7.+9.=34 / 1,5 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 3.+4.+5.+6.+7.=28 / 0,5 ECTS


Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studentów z tematyką związaną z zaawansowanymi technikami próbkowania sygnałów, z wybranymi problemami analizy sygnałów dyskretnych w dziedzinie czasu i częstotliwości, z zagadnieniami częstotliwościowej rozdzielczości cyfrowych algorytmów analizy widmowej, z algorytmem szybkiego splotu, z wybranymi specjalizowanymi implementacjami filtrów cyfrowych, cyfrową konwersją widma sygnału oraz bezpośrednią cyfrową metodą generacji sygnałów (DDS). Ponadto student zapoznaje się z ideą odbiornika programowego.

Pełny opis:

Wykład /metody dydaktyczne:

1. Zaawansowane techniki próbkowania sygnału. / 2

2. Wybrane problemy analizy sygnałów dyskretnych w dziedzinie

czasu i częstotliwości. / 2

3. Rozdzielczość częstotliwościowa cyfrowych algorytmów analizy

widmowej. / 2

4. Algorytm szybkiego splotu. / 2

5. Wybrane specjalizowane implementacje filtrów cyfrowych. / 2

6. Cyfrowa konwersja widma sygnału. Bezpośrednia cyfrowa

metoda generacji sygnałów (DDS). / 2

7. Odbiornik programowy. / 1 Zaliczenie przedmiotu. / 1

Metody dydaktyczne:

werbalno-wizualna prezentacja treści programowych.

Ćwiczenia /metody dydaktyczne:

1. Wyznaczanie parametrów układów konwersji analogowo

-cyfrowej. / 2

2. Wyznaczanie parametrów cyfrowych metod analizy widmowej.

/ 2

3. Wyznaczanie złożoności obliczeniowej wybranych algorytmów

cyfrowego przetwarzania sygnałów. / 2

4. Analiza rozwiązań praktycznych wybranych układów konwersji

widma. / 2

5. Projektowanie zespołu konwersji AC i kwadraturowej konwersji

widma, cz. 1. / 2

6. Projektowanie zespołu konwersji AC i kwadraturowej konwersji

widma, cz. 2. / 1 Kolokwium zaliczające. / 1

Metody dydaktyczne:

utrwalanie tematyki wykładów poprzez wspólne rozwiązywanie reprezentatywnych zadań rachunkowych i projektowych.

Laboratoria /metody dydaktyczne:

1. Badanie właściwości okien ważących. / 2

2. Badanie częstotliwościowej rozdzielczości cyfrowych metod

analizy widmowej. / 2

Metody dydaktyczne:

weryfikacja nabytej przez studentów wiedzy poprzez samodzielne wykonywanie ćwiczeń laboratoryjnych na stanowiskach komputerowych

Literatura:

podstawowa:

- Leśnik C.: Materiały pomocnicze do zajęć dydaktycznych,

http://clesnik.wel.wat.edu.pl/,

- Zieliński T.P.: Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Od teorii do

zastosowań. WKŁ, Warszawa, 2005,

- Lyons R.G.: Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów.

WKŁ, Warszawa, 2010.

uzupełniająca:

- Diniz P.S.R., da Silva E.A.B., Netto S.L.: Digital Signal Processing.

System Analysis and Design. Second Eition. Cambridge University

Press, Cambridge, UK, 2010.

Efekty uczenia się:

symbol / efekt kształcenia / odniesienie do efektów kierunku:

W1 / Ma poszerzoną wiedzę w zakresie teorii zdeterminowanych sygnałów dyskretnych i metod ich przetwarzania. / K_W04

W2 / Zna podstawowe algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnałów w systemach telekomunikacyjnych z zakresu specjalizacji. / K_W07

U1 / Potrafi dokonać syntezy podstawowych algorytmów i systemów cyfrowego przetwarzania sygnałów. / K_U07

K1 / Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. / K_K01

K2 / Potrafi współdziałać i pracować w grupie. / K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: końcowego kolokwium zaliczającego.

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: kolokwiów wstępnych oraz sprawozdań dla każdego ćwiczenia.

Zaliczenie z przedmiotu jest prowadzone w formie: pisemnej; warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest zaliczenie ćwiczeń rachunkowych oraz ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty W1 i W2 sprawdzane są na kolokwiach wstępnych przed ćwiczeniami laboratoryjnymi, w trakcie ćwiczeń rachunkowych oraz na końcowym zaliczeniu pisemnym.

Efekt U1 sprawdzany jest w trakcie ćwiczeń rachunkowych.

Efekty K1 i K2 sprawdzane są poprzez ocenę postawy studenta podczas wykładów oraz ćwiczeń rachunkowych i laboratoryjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
00-908 Warszawa 46
tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)