Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki i urządzenia multimedialne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELECCSI-TiUM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki i urządzenia multimedialne
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 16/+; L 12/z; S 2/z

Przedmioty wprowadzające:

Techniki i urządzenia dostępowe – wymagania wstępne: znajomość zasad transmisji danych, znajomość podstawowych technik dostępowych;

Lokalne sieci komputerowe – wymagania wstępne: podstawowa znajomość standardu ethernet;

Systemy i sieci telekomunikacyjne – wymagania wstępne: ogólna znajomość typowych technik zwielokrotnienia i komutacji.


Programy:

Elektronika i telekomunikacja/systemy cyfrowe

Autor:

mjr dr inż. Jerzy Dołowski

Skrócony opis:

Przedmiot „Techniki i urządzenia multimedialne” obejmuje zagadnienia związane ze sposobami transmisji multimedialnej w sieciach telekomunikacyjnych, zasady kompresji sygnałów audio oraz wideo, wymaganiami jakościowymi dotyczące transmisji audio i wideo oraz techniką Voice over IP.

Pełny opis:

Tematy wykładów (W):

1. Architektura współczesnych systemów multimedialnych. Komunikacja multimedialna. Techniczne i jakościowe aspekty realizacji transmisji multimedialnych. Synchronizacja usług w systemie multimedialnym (4 godz.).

2. Narzędzia realizacji systemów multimedialnych. Charakterystyka cyfrowego sygnału wideo i fonii (2 godz.).

3. Techniki kompresji sygnałów multimedialnych. Kompresja stratna i bez stratna. Standardy kompresji obrazu i dźwięku (4 godz.).

4. Techniki dostępu do usług multimedialnych (2 godz.).

5. Architektura sprzętowo-programowa multimedialnego terminala abonenckiego (4 godz.).

Tematy laboratoriów (L):

1. Badanie efektywności mechanizmów kompresji wideo (4 godz.).

2. Badanie wpływu parametrów kodeka audio na transmisję multimedialną (4 godz.).

3. Konfigurowanie urządzeń multimedialnych w technice IP (4 godz.).

Tematy seminariów (S):

1. Nowoczesne techniki kompresji obrazu i dźwięku (2 godz.).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Zbigniew Hulicki, Systemy komunikacji multimedialnej, 1998.

2. Marek Bromirski, Telefonia VoIP. Multimedialne sieci IP, 2006.

Literatura uzupełniająca:

1. Khalid Sayood, Kompresja danych. Wprowadzenie, WKŁ, 2002.

2. Bartosz Antosik, Transmisja danych internetowych w czasie rzeczywistym, WKŁ, 2010.

Efekty uczenia się:

W1 / Ma wiedzę z zakresu komunikacji multimedialnej. / K_W09, K_W24

W2 / Zna zasady kompresji sygnału audio i wideo. / K_W16

W3 / Zna podstawowe protokoły wykorzystywane do realizacji przekazu multimedialnego./K_W10

U1 / Potrafi określić wymagania na transmisję multimedialną. / K_U10

U2 / Potrafi określić wpływ zjawisk sieciowych na jakość transmisji multimedialnej. / K_U12

U3 / Potrafi przygotować urządzenie multimedialne do pracy w sieci. / K_U15

K1 / Ma świadomość potrzeby ciągłego rozwijania wiedzy z zakresu technik multimedialnych. / K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie zaliczenia.

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie kolokwiów wstępnych oraz sprawozdań.

Zaliczenie z przedmiotu jest prowadzone w formie kolokwium pisemnego (testu).

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych.

Efekty W1, W2, W3, U1 – sprawdzenie podczas zaliczenia.

Efekty U2 i U3 – sprawdzenie podczas ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekt K1 – sprawdzenie podczas seminarium.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Seminarium, 2 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie ZAL/NZAL
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)