Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy wbudowane 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELECCSI-SW1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy wbudowane 1
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 14/+; L 16/+

Przedmioty wprowadzające:

Języki programowania / wymagania wstępne: podstawy programowania mikroprocesorów;

Architektura komputerów i systemy operacyjne / wymagania wstępne: znajomość działania systemów mikroprocesorowych i podstaw systemów operacyjnych,

Układy cyfrowe 1, 2 / wymagania wstępne: budowa i działanie układów cyfrowych,

Technika układów programowalnych / wymagania wstępne: znajomość budowy i rodzajów układów programowalnych

Układy analogowe / wymagania wstępne: działanie podstawowych obwodów analogowych

Programy:

Elektronika i Telekomunikacja / systemy cyfrowe

Autor:

ppłk dr inż. Tadeusz SONDEJ

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje niżej wymienione zagadnienia.

Wiadomości ogólne na temat systemów wbudowanych. Budowa sterowników mikroprocesorowych. Układy zasilania systemów wbudowanych. Układy peryferyjne stosowane w systemach mikroprocesorowych. Obsługa GPS, GSM, kart pamięci, silników krokowych. Metody i narzędzia projektowania systemów mikroprocesorowych. Programowanie mikrokontrolerów w języku C/EC++. Przykład projektu systemu wbudowanego.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zapoznanie z następującą tematyką:

Rodzaje oraz cechy systemów wbudowanych. Zalety i wady wynikające ze stosowania mikrokontrolerów w urządzeniach. Elementy niezbędne do pracy mikrokontrolera. Rodzaje interfejsów użytkownika, sposoby komunikacji z pozostałymi elementami systemu. Przenośne źródła energii, układy kontroli i ładowania akumulatorów. Stabilizatory liniowe (LDO) oraz z przetwarzaniem (step-up i step-down). Przełączniki źródeł zasilania. Zewnętrzne pamięci danych, układy przetwarzania cyfrowo-analogowego, dodatkowe porty I/O, sensory. Standard NMEA 0183, komunikacja przy pomocy komend AT, tryby pracy kart SD, rodzaje i sterowanie silników krokowych. Metody rysowania schematów elektrycznych, projektowanie hierarchiczne i wieloarkuszowe. Podstawowe zalecenia dotyczące projektowania obwodów drukowanych. Omówienie pracy w zintegrowanym środowisku projektowym IDE, zarządzanie projektem oprogramowania dla mikrokontrolera. Omówienie budowy przykładowego systemu wbudowanego.

Ćwiczenia laboratoryjne poświęcone są projektowaniu systemu wbudowanego z użyciem oprogramowania Altium Designer (rysowanie schematu elektrycznego i płytki drukowanej) oraz praktycznemu programowaniu autonomicznego systemu mikroprocesorowego (ćwiczenia z zestawem XMEGA-A3BU).

Literatura:

P. Hadam, Projektowanie systemów mikroprocesorowych, Wydawnictwo BTC, 2004

R. Baranowski, Mikrokontrolery AVR ATmega w praktyce, Wydawnictwo BTC, 2005

J. Doliński, Mikrokontrolery AVR: niezbędnik programisty, Wydawnictwo BTC, 2009

J. Bogusz, Lokalne interfejsy szeregowe, Wydawnictwo BTC, 2004

M. Smyczek, Protel DXP, pierwsze kroki, Wydawnictwo BTC, 2007

Efekty uczenia się:

W1: Student zna podstawowe elementy składowe systemów wbudowanych (K_W06, K_W11).

W2: Student zna i rozumie zasadę funkcjonowania elementów składowych systemu wbudowanego (K_W05, K_W06).

W3: Student zna specjalizowane komputerowe narzędzia do projektowania i testowania działania systemów wbudowanych, takie jak: zintegrowane środowiska projektowe IDE (edytor, kompilator, linker, symulator, debugger), oprogramowanie do projektowania obwodów drukowanych, terminale i analizatory transmisji szeregowej (K_W08).

U1: Student potrafi sklasyfikować system wbudowany oraz wskazać podstawowe elementy i bloki funkcjonalne tworzące system wbudowany (K_U01, K_U10).

U2: Student potrafi samodzielnie zaprojektować prosty system wbudowany (K_U15, K_U16).

U3: Student potrafi samodzielnie utworzyć projekt oprogramowania w zintegrowanym środowisku projektowym IDE oraz uruchomić i przeanalizować działanie systemu mikroprocesorowego (K_U03, K_U10).

K1: Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz jest gotowy do podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania (K_K04).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie jest przeprowadzane w formie pisemnej obejmującej całość programu przedmiotu oraz ćwiczeń laboratoryjnych (kolokwium końcowe). Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: uzyskanie pozytywnej oceny z ćw. laboratoryjnych oraz kolokwium końcowego.

Efekty W1, W2, W3, sprawdzane są: kolokwium końcowym.

Efekt U1, U2, U2 sprawdzany jest w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych oraz w pewnym zakresie na kolokwium końcowym.

Efekt K1 sprawdzany jest w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
00-908 Warszawa 46
tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)