Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie aplikacji internetowych 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELECCSI-PAI1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie aplikacji internetowych 1
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 14/+; L 16/+

Przedmioty wprowadzające:

Technologia informacyjna / Wymagania wstępne: Posługiwanie się oprogramowaniem i metodami technologii informacyjnej.

Metodyka i techniki programowania 1,2 / Wymagania wstępne: Poznanie technik programistycznych i ich zastosowań.

Języki programowania / Wymagania wstępne: Umiejętność projektowania i uruchamiania oprogramowania w zakresie poznanych języków.

Architektura komputerów i systemy operacyjne / Wymagania wstępne: Znajomość podstaw systemów operacyjnych.

Programy:

Kierunek studiów: elektronika i telekomunikacja.

Specjalność: systemy cyfrowe, systemy teleinformatyczne.Autor:

prof. dr hab. inż. Ryszard Pełka

mgr inż. Paweł Dąbal

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie idei aplikacji internetowych: wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z tematyka, prezentacja przykładów aplikacji, omówienie zasad działania interaktywnych serwisów WWW, przegląd technologii. Języki znaczników - języki HTML, XHTML. Projektowanie warstwy wizualnej aplikacji sieciowych - style CSS, wykorzystanie języka JavaScript. Obiektowy model dokumentu DOM (ang. Document Object Model). Programowanie systemów informatycznych pracujących w środowisku sieci Internet z wykorzystaniem języka PHP. Szablony w aplikacjach PHP. Tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych (AJAX i PHP). Przetwarzanie dokumentów XML. Podstawy relacyjnych baz danych oraz programowanie z wykorzystaniem języka SQL. Analiza przykładów aplikacji sieciowych z wykorzystaniem platformy PHP.

Pełny opis:

Wykład:

1. Zapoznanie się z programem nauczania, kryteriami oceniania oraz rygorami zaliczenia. Wprowadzenie w problematykę przedmiotu (1h).

2. Omówienie podstawowych pojęć związanych z projektowaniem aplikacji internetowych, charakterystyka i rola serwera aplikacji oraz klienta, cykl życia strony internetowej (1h).

3. Wizualizacja strony internetowej po stronie klienta. Podstawy języka znaczników HTML. Przykład strony WWW wykonanej z użyciem tabel (2h).

4. Kaskadowy arkusz styli CSS. Wprowadzenie do języka opisu formy prezentacji stron WWW. Zasady tworzenia reguł CSS oraz przykłady tworzenia własnych znaczników (1h).

5. Stosowanie elementów interaktywnych w stronach internetowych. Zastosowanie języka skryptowego JavaScript (1h).

6. Wprowadzenie do tematyki dynamicznego generowania stron internetowych po stronie serwera. Podstawowa charakterystyka obiektowo-skryptowego języka PHP (2h).

7. Konfiguracja oraz instalacja serwera WWW obsługującego PHP oraz MySQL. Projektowanie aplikacji internetowych z wykorzystaniem języka PHP (2h).

8. Obsługa formularzy, przeprowadzanie podstawowych operacji na bazie danych, zabezpieczanie witryn WWW z wykorzystaniem języka PHP (2h).

9. Zapoznanie ze strukturą oraz modyfikacja przykładowego kompletnego projektu wykonanego z wykorzystaniem: HTML, CSS, Java-Script, PHP, MySQL (1h).

10. Integracja portali internetowych z systemami informatycznymi (1h).

Laboratorium:

1. Projektowanie aplikacji internetowych z wykorzystaniem: HTML, XML, CSS, JavaScript, PHP, ASP.NET, JavaEE, MySQL – cz. I (8h).

2. Projektowanie aplikacji internetowych z wykorzystaniem: HTML, XML, CSS, JavaScript, PHP, ASP.NET, JavaEE, MySQL – cz. II (8h).

Literatura:

Podstawowa:

W. Jason Gilmore, „PHP5, Apache i MySQL. Od podstaw”, ISBN 83-7361-997-6;

M. Lis, „PHP i MySQL dla każdego”, Helion, Gliwice 2005;

A. Troelsen, „Język C# 2010 i platforma .NET 4”. PWN 2011

K. Rychlicki-Kicior. „Java EE 6. Programowanie aplikacji WWW”, Helion, Gliwice 2010

M. Davis, J. Phillips, „PHP i MySQL: wprowadzenie”, Helion, Gliwice 2006

„Linux, Apache, MySQL i PHP: zaawansowane programowanie”, ISBN 83-246-0489-8

„PHP i MySQL. Aplikacje bazodanowe”, ISBN 83-7361-671-3;

Uzupełniająca:

W. Gajda, „PHP: praktyczne projekty”, Helion, Gliwice 2009

D. Bargieł, S. Marek, „PHP i MySQL: tworzenie sklepów internetowych”, Helion, Gliwice 2004

M. Moncur, P. Ballard, „Ajax, JavaScript i PHP. Intensywny trening”, Helion, Gliwice 2009

Efekty uczenia się:

W1 - Student zna oraz rozumie zasady działania sieci Internet, aplikacji internetowych, a także komputerów serwera oraz klienta (K_W07, K_W08).

W2 - Student zna mechanizmy działania aplikacji rozproszonych funkcjonujących w oparciu o sieć Internet, a także rozumie pojęcia cyklu życia stron internetowych (K_W07, K_W08).

U1 - Student potrafi wykorzystać poznane techniki projektowania oraz środowiska projektowe do tworzenia prostych aplikacji WWW (K_U02, K_U10).

K1 - Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz jest gotowy do podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania (K_K04).

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

1. Wykład – werbalno-wizualna prezentacja treści programowych.

2. Ćwiczenia laboratoryjne – praktyczne projektowanie aplikacji internetowych.

3. Samodzielna praca studenta – utrwalanie i poszerzanie opanowanej wiedzy przedmiotowej.

Kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.

Zaliczenie jest przeprowadzane w formie pisemnej obejmującej całość programu przedmiotu oraz ćwiczeń laboratoryjnych (kolokwium końcowe).

Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: uzyskanie pozytywnej oceny z ćw. laboratoryjnych oraz kolokwium końcowego.

Efekty W1, W2 sprawdzane są: kolokwium końcowym.

Efekt U1 sprawdzany jest w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych oraz w pewnym zakresie na kolokwium końcowym.

Efekt K1 sprawdzany jest w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych.

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
00-908 Warszawa 46
tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)