Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezprzewodowe sieci teleinformatyczne -PW

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELECCSI-BST-PW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezprzewodowe sieci teleinformatyczne -PW
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 14/+, C 8/+, L/8+

Przedmioty wprowadzające:

Modulacja i detekcja 1 / istota podstawowych rodzajów modulacji wąskopasmowych i szerokopasmowych stosowanych w radiokomunikacji

Modulacja i detekcja 2 / transmisja w kanałach z zanikami, metody podwyższania wierności transmisji

Techniki bezprzewodowe / metody dostępu do medium transmisyjnego

Programy:

Elektronika i Telekomunikacja / systemy telekomunikacyjne, systemy teleinformatyczne, systemy cyfrowe

Autor:

dr inż. Jarosław Michalak

Bilans ECTS:

2

Skrócony opis:

Zastosowania, organizacja, koegzystencja i bezpieczeństwo sieci standardów IEEE 802.15; IEEE 802.11, IEEE 802.16. Tendencje rozwojowe.

Pełny opis:

Wykłady /metody dydaktyczne: z wykorzystaniem dostępnych narzędzi audiowizualnych

Tematy kolejnych zajęć:

1. Ewolucja bezprzewodowych systemów transmisji danych, charakterystyka warstwy PHY

2. Personalne sieci bezprzewodowe oparte na standardach rodziny IEEE 802.15.x

3. WLAN – dostęp do medium, ramki, stany skojarzenia i uwierzytelniania

4. Rozszerzenia standardu IEEE 802.11

5. Bezpieczeństwo sieci WLAN

6. Motywacje wdrożenia systemu WiMAX, standardy, kategorie rozwiązań sieciowych

7. Mobilne sieci bezprzewodowe

Ćwiczenia /metody dydaktyczne: rachunkowe i konwersacyjne z formami aktywizacji studentów (np. wystąpienie przy tablicy, wygłoszenie przygotowanej wcześniej prezentacji tematycznej)

Tematy kolejnych zajęć:

1. Analiza efektywności metod dostępu do kanału radiowego

2. Szacowanie przepływności w systemie WiFi

3. Analiza protokołów w sieci WLAN 802.11

4. Metodyka projektowania sieci bezprzewodowych

Laboratoria /metody dydaktyczne: z wykorzystaniem wybranych typów radiostacji i urządzeń testujących oraz modułów symulacyjnych w środowisku Matlab

Tematy kolejnych zajęć:

1. Konstrukcja karty WLAN. Badanie interfejsu radiowego systemu WLAN

2. Badanie mechanizmów bezpieczeństwa w standardzie IEEE 802.11

Literatura:

podstawowa:

1. M. Gast, 802.11 Sieci bezprzewodowe przewodnik encyklopedyczny, Helion, 2003

2. J. Woźniak, K. Nowicki, Sieci LAN, MAN i WAN – protokoły komunikacyjne, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 2000

3. Ludwin W., Bluetooth: nowoczesny system łączności bezprzewodowej, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, 2003

4. Sankar K. et al., Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych, Wydawnictwo MIKOM, 2005

5. B. Potter, B. Fleck, 802.11. Bezpieczeństwo, Helion, 2004

uzupełniająca:

1. Nowicki K., Woźniak J., Przewodowe i bezprzewodowe sieci LAN, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2002

2. Gajewski P., Wszelak S., Technologie bezprzewodowe sieci teleinformatycznych, WKŁ, Warszawa 2008

3. Sankar K. et al., Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych, Wydawnictwo MIKOM, 2005

4. Ohrtman F., WiMAX Handbook: Building 802.16 Wireless Networks, McGraw-Hill, 2005

5. Walke B. H. et al., IEEE 802 Wireless Systems: Protocols, Multi-hop Mesh/Relaying, Performance and Spectrum Coexistence, John Wiley & Sons Ltd., West Sussex, England, 2006

6. standardy IEEE

Efekty uczenia się:

Symbol/Efekty kształcenia/ odniesienie do efektów dyscypliny

W1 / ma elementarną wiedzę w zakresie architektury systemów i sieci komputerowych oraz systemów operacyjnych, niezbędną do instalacji, obsługi i utrzymania narzędzi informatycznych służących do symulacji i projektowania układów, urządzeń i systemów bezprzewodowych / K_W08**

W2 / ma uporządkowaną wiedzę w zakresie podstaw sieci bezprzewodowych oraz bezpieczeństwa informacyjnego /K_W09**

W3 / ma uporządkowaną wiedzę w zakresie urządzeń wchodzących w skład systemów radiokomunikacyjnych, ich wzajemnej współpracy oraz konfigurowania urządzeń i systemów / K_W10**

W4 / ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru i ekstrakcji podstawowych wielkości w zakresie sieci bezprzewodowych / K_W13*

W5 / orientuje się w obecnym stanie oraz trendach rozwojowych sieci bezprzewodowych / K_W17**

W6 / zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące przy urządzeniach radiokomunikacyjnych / K_W19*

W7 / ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie nadawania i odbioru sygnałów w sieciach bezprzewodowych / K_W23**

W8 / ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie transmisji sygnałów w sieciach bezprzewodowych / K_W24**

U1 / potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie na temat urządzeń i sieci bezprzewodowych / K_U01**

U2 / potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów / K_U02*

U3 / potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego w zakresie sieci bezprzewodowych i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania / K_U03**

U4 / potrafi wykorzystać odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe do analizy i oceny działania urządzeń i sieci bezprzewodowych / K_U07**

U5 / potrafi posłużyć się właściwie dobranymi symulatorami oraz narzędziami komputerowego wspomagania projektowania, symulacji, weryfikacji i interpretacji wyników w odniesieniu do układów i sieci bezprzewodowych / K_U10**

U6 / potrafi zaplanować eksperyment badawczy i przeprowadzić pomiary podstawowych parametrów (charakterystyk) układów oraz urządzeń i sieci bezprzewodowych; potrafi przedstawić otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, potrafi dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski / K_U12

U7 / potrafi zaprojektować prostą sieć lokalną lub system dostępowy, dobrać urządzenia i elementy oraz dokonać analizy rozwiązań pod względem technicznym i ekonomicznym / K_U14**

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia w formie pisemnej. Ocena końcowa zaliczenia przedmiotu uwzględnia wyniki osiągnięte w czasie ćwiczeń i laboratoriów.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest ponadto zaliczenie ćwiczeń i laboratoriów:

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: średniej ocen z odpowiedzi;

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: średniej ocen ze sprawozdań pod warunkiem wszystkich pozytywnych

efekty W1, W2, W3, W5, W7, W8 sprawdzane są za pomocą kolokwium w czasie wykładu

efekty W1, W2, U1 – sprawdzenie …… podczas egzaminu;

efekty W3, W5, W7, W8, U1, U2, K1, K2 sprawdzane są na kolokwium i podczas wypowiedzi w czasie ćwiczeń;

efekty W3, W4, W6, W8, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10, K2 sprawdzane są na laboratorium

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)