Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie systemów bezpieczeństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEBCSM-PSB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie systemów bezpieczeństwa
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 22/X; L 16/+; S 6/+ ; Razem: 44

Przedmioty wprowadzające:

Informatyka - Microsoft Office i Visio, program Corel.

Podstawy projektowania systemów alarmowych - ocena zagrożenia obiektu technicznego, dobór systemów bezpieczeństwa, zasady instalowania czujek i central alarmowych w obiektach technicznych.

Projektowanie systemów alarmowych - znajomość wykonywania dokumentacji projektowo - kosztorysowej systemów alarmowych.

Telewizja dozorowa - budowa i zasada działania kamery, sposoby przetwarzania i kompresji sygnałów telewizyjnych, sposoby zapisu sygnałów wizyjnych.

Fizyka - teoria pola elektromagnetycznego, technika mikrofal i optoelektroniki.

Podstawy elektroniki - układy elektroniczne analogowe i cyfrowe, podstawy analizy widmowej.

Programy:

I / Elektronika i Telekomunikacja / Inżynieria systemów bezpieczeństwa

Autor:

dr hab. inż. Adam Rosiński

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. wykład / 22

2. praca własna studentów nad opanowaniem wiedzy z wykładu / 40

3. ćwiczenia laboratoryjne / 16

4. seminarium / 6

5. przygotowanie do laboratoriów / 20

6. przygotowanie sprawozdania z laboratorium / 10

7. zaliczenie i konsultacje / 6

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 120 / 4 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+4.+7.=50 / 2 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 3.=16 / 0,5 ECTS

Skrócony opis:

Przedmiot służy poznaniu zasad projektowania systemów bezpieczeństwa. Omawiane są urządzenia wchodzące w skład tych systemów. Przedstawiane są także kolejne etapy projektowania i kosztorysowania z uwzględnieniem wymagań zawartych w normach. Przedmiot jednocześnie zapoznaje i uczy obsługi wybranych aplikacji do programowania i nadzoru systemów bezpieczeństwa.

Pełny opis:

Wykłady / metody dydaktyczne: werbalno-wizualna prezentacja treści programowych z wykorzystaniem technik audiowizualnych; podanie informacji teoretycznych i wskazanie przykładów ilustrujących teorię; podanie tematów do samodzielnego studiowania.

Tematy kolejnych zajęć:

1. Ochrona obiektów infrastruktury krytycznej / 4 godz.

Informacje i charakterystyka obiektów infrastruktury krytycznej.

2. Systemy bezpieczeństwa / 10 godz.

Podstawowe informacje prawne (normy PN i EN oraz NO). Klasyfikacje systemów zabezpieczeń. Budowa i zasada działania systemów bezpieczeństwa o strukturze rozproszonej (w tym m.in. Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu, Systemy Kontroli Dostępu, systemy monitoringu wizyjnego).

3. Zasilanie rozproszonych systemów bezpieczeństwa / 4 godz.

Podstawowe i rezerwowe źródła zasilania. Bilans energetyczny. Metodyka doboru rezerwowych źródeł zasilania (akumulatorów). Zasilania systemów rozległych, dobór UPSów.

4. Proces projektowania systemów bezpieczeństwa / 4 godz.

Projekt systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu kontroli dostępu, systemu monitoringu wizyjnego dla wybranego obiektu infrastruktury krytycznej.

Laboratoria / metody dydaktyczne: zastosowanie praktyczne poznanych wiadomości do oceny systemów bezpieczeństwa.

Tematy kolejnych zajęć:

1. Badanie rozproszonych Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu / 4 godz.

Uruchomienie rozproszonego Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu, zdalne programowanie i nadzór nad systemem. Konfiguracja partycji, strefy ochrony, linii wejściowych, linii wyjściowych.

2. Badanie Systemów Kontroli Dostępu / 4 godz.

Uruchomienie Systemu Kontroli Dostępu, zdalne programowanie i nadzór nad systemem oraz jego konfiguracja.

3. Badania systemów monitoringu wizyjnego / 4 godz.

Uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego, badanie kamer, konfiguracja systemu.

4. Bilans energetyczny rozproszonych systemów bezpieczeństwa / 4 godz.

Obliczenie bilansu energetycznego rozproszonych systemów bezpieczeństwa. Określenie wymaganej pojemności rezerwowego źródła zasilania zgodnie z normami PN-EN i NO.

Seminarium / metody dydaktyczne: audytoryjna dyskusja animowana przez studentów na temat zagadnień poszerzających treści programowe służąca utrwaleniu elementów treści programowych; podanie projektu do samodzielnego opracowania.

Tematy kolejnych zajęć:

1. Ochrona obiektów infrastruktury krytycznej / 2 godz.

Celowość i koncepcje ochrony obiektów infrastruktury krytycznej.

2. Systemy bezpieczeństwa / 2 godz.

Omówienie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wybranego obiektu użyteczności publicznej.

3. Zasilanie rozproszonych systemów bezpieczeństwa / 2 godz.

Metodyka obliczania bilansu energetycznego. Problematyka określania i doboru rezerwowych źródeł zasilania w rozproszonych systemach bezpieczeństwa.

Literatura:

podstawowa:

- Wójcik A. (red.): Mechaniczne i elektroniczne systemy zabezpieczeń, Verlag Dashöfer, Warszawa 2011.

- Radziejewski R. , Siudalski S.J.: Ochrona osób i mienia, Wyd. WAT, Warszawa 2013.

- Mikulik J. : Wybrane zagadnienia zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu w budynkach, Wyd. AGH, Kraków 2008.

- Zestaw instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych.

uzupełniająca:

- Norma PN-EN 50131-1:2009: Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania i napadu – Wymagania systemowe.

- Norma PN-EN 50131-6:2009: Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania i napadu – Zasilanie.

- Normy obronne NO-04-A004-1÷9.

- czasopismo: „Zabezpieczenia”, www.zabezpieczenia.com.pl.

- czasopismo „Ochrona mienia i informacji”, www.ochrona-mienia.pl.

Efekty uczenia się:

W1 - Student zna i rozumie metodyki projektowania systemów bezpieczeństwa, podstawowe zagadnienia związane z algorytmami obróbki sygnałów w czujkach, ma wiedzę z zakresu matematyki niezbędną do opracowania bilansu energetycznego systemu bezpieczeństwa oraz obliczania przekrojów kabli do uzyskania założonego zasięgu działania systemu.

W2 - Student zna specjalizowane programy komputerowe do oprogramowania urządzeń alarmowych i nastaw ich parametrów oraz potrafi je wykorzystać podczas uruchomienia systemów bezpieczeństwa.

W3 - Student ma podstawową wiedzę o architekturze systemów ochrony i sieci komputerowych, niezbędną do instalacji, obsługi i konserwacji rozległych systemów bezpieczeństwa.

W4 - Student zna zasady rozchodzenia się fal radiowych, kompatybilności elektromagnetycznej, systemów zasilania awaryjnego i zabezpieczeń przeciw wyładowaniom elektromagnetycznym.

U1 - Student potrafi pozyskiwać informację z literatury oraz innych dobranych źródeł o nowościach i trendach rozwojowych współczesnych elektronicznych systemów bezpieczeństwa, potrafi integrować uzyskane informacje w celu doskonalenia procesu projektowania systemu bezpieczeństwa.

U2 - Student potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi urządzeń alarmowych systemów bezpieczeństwa w środowisku zawodowym w celu weryfikacji i oceny parametrów tych systemów.

U3 - Student potrafi opracować dokumentację projektowo - kosztorysową elektronicznych systemów bezpieczeństwa z uwzględnieniem zaleceń instalacyjnych, eksploatacyjnych oraz wytycznych dotyczących pomiarów instalacji systemów bezpieczeństwa podczas odbiorów technicznych tych prac.

K1 - Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty prawne dotyczące zasad projektowania elektronicznych systemów bezpieczeństwa, w tym związanej odpowiedzialności za podejmowane decyzje projektowe.

K2 - Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz jest gotowy do podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.

Metody i kryteria oceniania:

- Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemno(test)-ustnej i obejmuje całość programu przedmiotu.

- Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń laboratoryjnych (na podstawie kolokwiów wstępnych, pracy bieżącej i sprawozdań).

- Efekty W1, W3, U1 i U3 sprawdzane są w czasie egzaminu i seminarium.

- Efekty W2, W4, U2, K1, K2 sprawdzane są w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych i seminarium.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)