Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona przeciwpożarowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEBCSI-OP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona przeciwpożarowa
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 18/+, Sem. 12/+

Przedmioty wprowadzające:

Układy cyfrowe / znajomość podstawowych układów elektronicznych cyfrowych oraz układów wchodzących w skład systemów mikrokomputerowych.

Układy analogowe / znajomość podstawowych układów elektronicznych analogowych – wzmacniaczy, generatorów, modulatorów i demodulatorów, itp.

Podstawy projektowania systemów alarmowych / ocena zagrożenia obiektu technicznego, dobór klas systemów bezpieczeństwa, zasady instalowania czujek i central alarmowych w obiektach technicznych.

Telewizja dozorowa / budowa i zasada działania kamery, sposoby przetwarzania i kompresji sygnałów telewizyjnych, sposoby zapisu sygnałów wizyjnych.


Programy:

Semestr VI/ Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja / specjalność: Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa

Autor:

St. kpt. mgr inż. Tomasz Klimczak, kpt. mgr inż. Sylwia Boroń

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach / 18

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów /21

3. Udział w seminariach /12

4. Samodzielne przygotowanie się do seminarium /16

5. Przygotowanie się do zaliczenia /20

6. Udział w konsultacjach /3

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90/ 3 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczyciela: 1+3= 30/1 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 2+4+5+6= 60/2 ECTSSkrócony opis:

Przedmiot służy poznaniu technik i fizycznych zjawisk towarzyszących pożarom. Krzywa pożaru, temperatura, środowisko spalania, podstawy spalania różnych materiałów, czas palenia. Przepisy prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Dźwiękowe systemy ostrzegawcze. Budowa i zasada działania, unormowania prawne, kontrola i diagnozowanie stanu systemu Instalacja sygnalizacji pożarowej – elementy, zasada działania, podstawy projektowania. Zasada działania systemu sygnalizacji pożarowej, skład i przeznaczenie poszczególnych elementów systemu. Zasady współdziałania instalacji przeciwpożarowych z innymi instalacjami w budynku.

Pełny opis:

Wykłady / metody dydaktyczne: werbalno-wizualna prezentacja treści programowych z wykorzystaniem technik audiowizualnych; podanie informacji teoretycznych i wskazanie przykładów ilustrujących teorię; podanie tematów do samodzielnego studiowania.

Tematy kolejnych zajęć (po 2 godziny lekcyjne):

1. Zjawiska fizyczne towarzyszące pożarom oraz podstawy spalania.

Krzywa pożaru, temperatura, środowisko spalania, podstawy spalania różnych materiałów, czas palenia.

2. Zagrożenia dla ludzi i mienia powodowane przez pożary.

Rozprzestrzenianie się ognia w różnych obiektach technicznych, zagrożenie dla ludzi – temperatura, gazy, podział materiałów ze względu na zagrożenie przeciwpożarowe.

3. Przepisy prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Podręczny sprzęt gaśniczy, rodzaje, zasady stosowania, środki gaśnicze.

Podział podręcznych środków gaśniczych, zasady wykorzystania środków gaśniczych, zasady użytkowania.

4. Oznakowanie bezpieczeństwa w budynkach. Stałe urządzenia gaśnicze – rodzaje i zasady stosowania.

Oznakowanie przeciwpożarowe w budynkach, obiektach użyteczności publicznej, zasady oznakowania.Przepisy, unormowania prawne, zasady stosowania stałych urządzeń gaśniczych.

5. Instalacja sygnalizacji pożarowej – elementy, zasada działania, podstawy projektowania.

Zasada działania systemu sygnalizacji pożarowej, skład i przeznaczenie poszczególnych elementów systemu.

6. Dźwiękowe systemy ostrzegawcze.

Budowa i zasada działania, unormowania prawne, kontrola i diagnozowanie stanu systemu

7. Stałe urządzenia gaśnicze – rodzaje i zasady stosowania. Instalacje do odprowadzania dymu i ciepła. Zagrożenie pożarowe w elektroenergetyce.

Dym i ciepło powstające podczas pożaru, zasady budowy urządzeń odprowadzania dymu i ciepła. Przepisy, unormowania prawne, zasady stosowania stałych urządzeń gaśniczych. Miejsce zagrożenia, użytkowanie środków gaśniczych w przypadku pożaru urządzeń elektroenergetycznych.

8. Budowlane środki ochrony przeciwpożarowej. Pomieszczenia i strefy zagrożone wybuchem. Zasady współdziałania instalacji przeciwpożarowych z innymi instalacjami w budynku. Strefy ochronne, materiały budowlane. Zasady organizacji ochrony przeciwpożarowej.

9. Techniczne wyposażenie straży pożarnej.

Techniczne wyposażenie wozów bojowych straży pożarnej, indywidualne wyposażenie strażaka. Przykład organizacji ochronny przeciwpożarowej w wybranym obiekcie budowlanym, wykorzystanie instalacji ppoż. Budynek inteligentny, integracja systemów bezpieczeństwa w budynkach, wykorzystanie innych instalacji dla potrzeb ppoż. Podział pomieszczeń pod względem ppoż., stery zagrożenia wybuchem w pomieszczeniach

Seminarium / metody dydaktyczne: repetytorium i utrwalenie elementów treści programowych; dyskusja; podanie zadań i problemów technicznych do rozwiązania, prezentacja rozwiązań w grupach podczas zajęć.

Tematy kolejnych zajęć (po 2 godziny lekcyjne):

1. Oznakowanie bezpieczeństwa w budynkach.

Oznakowanie przeciwpożarowe w budynkach, obiektach użyteczności publicznej, zasady oznakowania.

2. Instalacja sygnalizacji pożarowej – elementy, zasada działania, podstawy projektowania.

3. Zasada działania systemu sygnalizacji pożarowej, skład i przeznaczenie poszczególnych elementów systemu.

4. Dźwiękowe systemy ostrzegawcze.

Budowa i zasada działania, unormowania prawne, kontrola i diagnozowanie stanu systemu

5. Zasady współdziałania instalacji przeciwpożarowych z innymi instalacjami w budynku.

6. Budynek inteligentny, integracja systemów bezpieczeństwa w budynkach, wykorzystanie innych instalacji dla potrzeb ppoż.

Literatura:

1. Wytyczne projektowania systemów sygnalizacji pożarowe SITP WP-02:2010.

2. Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

3. Jerzy Ciszewski, Wstęp do automatycznych systemów sygnalizacji pożarowej, CNPOP FIREX 1996

4. Praca zbiorowa pod red. dr Jana Strzałki, Instalacje elektryczne i teletechniczne, Verlag Dashoffer 2001

5. Praca zbiorowa pod redakcją Zb. Tuzimka, Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie, WEKA 2001

6. Praca zbiorowa Ochrona przeciwpożarowa i przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych, elektro-info Warszawa 2012

7. Praca zbiorowa Sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi w obiektach budowlanych, RI rynek instalacyjny, elektro-info Warszawa 2013

8. W. Frankowski Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w moim domu, Dom Wydawniczy Zacharek Warszawa 2013

uzupełniająca:

1. Normy dotyczące budowy i użytkowania systemów przeciwpożarowych.

2. Ustawy i rozporządzenia dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

Efekty uczenia się:

W1 / Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie architektury sprzętowej systemów ochrony przeciwpożarowej oraz metodyki i technik programowania central alarmowych./ K_W04

W2 / Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zasad działania elementów systemu ochrony przeciwpożarowej w tym czujek alarmowych ppoż./ K_W11

W3 Student ma elementarną wiedzę w zakresie wybranych zagadnień prawa i normalizacji które są wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowej./ K_W20

U1 / Student potrafi porównać rozwiązania projektowe systemów ochrony przeciwpożarowej ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne / K_U02

U2 / Student potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych w celu dobrania odpowiednich komponentów projektowanego systemu ochrony przeciwpożarowej / K_U09

K1 / Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera jako projektanta systemów inżynierii bezpieczeństwa, w tym wpływu na środowisko / K_K02

K1 / Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz jest gotowy do podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania / K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie pisemnego testu obejmującego zagadnienia z całości materiału, sprawdzającego wiedzę (W1,W2,W3), dodatkowo - w trakcie wykładu pytania problemowe - odpowiedzi ustne.

Seminaria sprawdzają umiejętności (U1, U2) oraz kompetencje (K1, K2), sprawdzane są podczas prezentacji przygotowywanych zespołowo referatów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)