Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektromechaniczne systemy ochrony

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEBCSI-ESO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektromechaniczne systemy ochrony
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 24/+, ĆW 8/- L 12/+ Razem 44

Przedmioty wprowadzające:

Fizyka / znajomość podstaw elektromagnetyzmu

Elementy elektroniczne / znajomość zasady działania i konstrukcji podstawowych elementów elektronicznych: diod, tranzystorów bipolarnych i polowych, elementów optoelektronicznych itp.;

Układy analogowe / znajomość podstawowych układów elektronicznych analogowych – wzmacniaczy, generatorów, modulatorów, demodulatorów itp.


Programy:

Semestr IV Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja / specjalności: inżynieria systemów bezpieczeństwa

Autor:

dr inż. Robert Ćwirko

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach / 24

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 8

3. Udział w laboratoriach / 12

4. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów / 10

5. Udział w ćwiczeniach / 8

6. Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń / 8

7. Udział w konsultacjach / 2

8. Przygotowanie do zaliczenia / 10


Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 82 / 2 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5. +7.= 46/ 1 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 3.+4+5.+6..=38 / 1 ECTS


Skrócony opis:

Przedmiot uczy zasad konstrukcji i projektowania elektromechanicznych systemów ochrony. Zapoznaje z podstawowymi konstrukcjami zamknięć stosowanych w pomieszczeniach objętych systemami ochrony i kontroli dostępu. Student praktycznie poznaje konstrukcje różnych rodzajów zamknięć począwszy od zamków powszechnego użytku a skończywszy na zamkach HSL, w tym zamkach szyfrowych mechanicznych i elektronicznych.

Pełny opis:

Wykłady / metody dydaktyczne: werbalno-wizualna prezentacja treści programowych z wykorzystaniem technik audiowizualnych; podanie informacji teoretycznych i wskazanie przykładów ilustrujących teorię; podanie tematów do samodzielnego studiowania.

Tematy kolejnych zajęć (po 2 godziny lekcyjne):

1. Pojęcia ogólne.

Wymagania ogólne dotyczące technicznego zabezpieczenia w świetle obowiązujących przepisów i norm.

2. Zabezpieczenie obiektów użyteczności publicznej – część 1

Zabezpieczenie przykładowych obiektów użyteczności publicznej: biur, muzeów, obiektów sakralnych itp. – część 1

3. Zabezpieczenie obiektów użyteczności publicznej – część 2

Zabezpieczenie przykładowych obiektów użyteczności publicznej: biur, muzeów, obiektów sakralnych itp. – cześć 2.

4. Wymagania oraz rozwiązania konstrukcji pomieszczeń i urządzeń do przechowywania wartości i nośników informacji

Wymagania oraz rozwiązania konstrukcji pomieszczeń i urządzeń bankowych (w tym czujki sejsmiczne) i obiektów wojskowych.

5. Konstrukcje drzwi i okien. Szkła specjalne

Konstrukcje drzwi i okien stosowanych w systemach ochrony obiektów publicznych. Rodzaje i technologia wytwarzania szkieł specjalnych. Czujki zbicia szyby.

6. Zabezpieczenie otoczenia, obiektów i stref chronionych

Systemy ogrodzeń z elementami ochrony. Czujki ochrony otoczenia. Rodzaje oświetlenia obiektów chronionych.

7. Klasyfikacja systemów zamknięć i zamków

Klasy zamków wg norm. Charakterystyka zamków w poszczególnych klasach. Wymagania techniczne niezbędne do zaliczenia zamków do odpowiedniej klasy.

8. Budowa, właściwości oraz eksploatacja zamków zapadkowych

Zamki zapadkowe. Rodzaje konstrukcji. Zastosowanie „fałszywek” w zamkach zapadkowych.

9. Budowa, właściwości oraz eksploatacja zamków bębenkowych

Zamki bębenkowe. Rodzaje konstrukcji. „Fałszywki” w zamkach bębenkowych. Zamki o wymiennym bębenku.

10. Budowa, właściwości oraz eksploatacja zamków szyfrowych

Zamki szyfrowe. Zamki szyfrowe mechaniczne, konstrukcja, algorytmy otwierania w zależności od liczby tarcz szyfrowych. Zamki szyfrowe elektroniczne, konstrukcja, algorytmy otwierania. Sposoby zabezpieczeń zamków szyfrowych przed nieuprawnionym dostępem.

11. Zintegrowane systemy zamknięć. Zamki z systemami alarmowymi. Zamki elektromechaniczne

Integracja zamków różnej konstrukcji z elementami systemów alarmowych. Zamki elektromechaniczne i elektromotoryczne w systemach ochrony obiektów i kontroli dostępu.

12. Sposoby forsowania zamków i metody zapobiegania niepożądanym otwarciom

Ćwiczenia / metody dydaktyczne: repetytorium i utrwalenie elementów treści programowych; dyskusja.

Tematy kolejnych zajęć (po 2 godziny lekcyjne):

1. Konstrukcje zamków zapadkowych

Przegląd konstrukcji zamków zapadkowych zaliczanych do różnych klas według norm.

2. Konstrukcje zamków szyfrowych elektronicznych

Przykładowe rozwiązania zamków elektronicznych używanych do zabezpieczenia bankomatów (połączonych z czytnikiem pastylek Dallas).

3. Konstrukcja i parametry eksploatacyjne zamków akustycznych

Rozwiązania konstrukcyjne i zakres funkcji eksploatacyjnych.

4. Metody i narzędzia do otwierania awaryjnego różnorodnych zamków

Narzędzia specjalizowane stosowane przez firmy awaryjnego otwierania różnorodnych zamknięć

Laboratoria / metody dydaktyczne: zastosowanie praktyczne wiadomości przekazywanych w czasie wykładów.

Tematy kolejnych zajęć (po 4 godziny lekcyjne):

1. Zabezpieczenie pomieszczeń i urządzeń do przechowywania wartość - czujka sejsmiczna

Zapoznanie się z konstrukcją i możliwościami programowanej czujki sejsmicznej. Ustawienie optymalnej czułości czujki sejsmicznej.

2. Zamki zapadkowe i bębenkowe

Praktyczne zapoznanie się z konstrukcją różnych rozwiązań zamków. Przykładowe rozwiązania „fałszywek” stosowanych w zamkach zapadkowych i bębenkowych.

3. Zamki szyfrowe mechaniczne i elektroniczne

Praktyczne zapoznanie się z konstrukcją i algorytmem otwierania zamka szyfrowego mechanicznego, w tym procedury zmiany szyfru. Praktyczne zapoznanie się z konstrukcją i algorytmem otwierania zamka szyfrowego elektronicznego, w tym użycia zwłoki czasowej.

Literatura:

Literatura: podstawowa:

1. Pod redakcją A. Wójcika, Mechaniczne i elektroniczne systemy zabezpieczeń. Wydawnictwo Velag Dasohofer Sp. z o.o. Warszawa 2009

2. Korcewiak S., Ogrodzki O., Rulewicz J. Vademecum zabezpieczenia muzeów. Wydawnictwo „Pagina” Sp. z o.o. Warszawa 2002

3. Normy Polskie z grupy - systemy transmisji alarmu wg. wykazu wykładowcy

4. Czasopisma „Systemy alarmowe”, „Ochrona Mienia’”, „Zabezpieczenia”

uzupełniająca:

1. N. Cumming, A Guide to Security System Design and Equipment Selection and Installation, Second Edition. Copyright by Butterworth-Heineman 2003

2. James F. Broder. Risk Analysis and the Security Survey

Efekty uczenia się:

W1 / Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zabezpieczeń elektromechanicznych stosowanych przy ochronie osób i mienia / K_W11

W2 / Ma elementarną wiedzę w zakresie wybranych zagadnień prawa i normalizacji z zakresu elektromechanicznych systemów ochrony / K_W20

U1 / Student potrafi, używając właściwych metod i technik, zaprojektować zabezpieczenia różnorodnych pomieszczeń do przechowywania wartości i nośników informacji / K_U15

U2 / Student potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych w celu dobrania odpowiednich komponentów projektowanych systemów ochrony elektromechanicznej / K_U02

K1 / Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera jako projektanta systemów inżynierii bezpieczeństwa, w tym wpływu na środowisko / K_K02

K2 / Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz jest gotowy do podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania / K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem

Kolokwium zaliczające przedmiot, sprawdzające wiedzę (W1 i W2) i umiejętności (U1 i U2), przeprowadzane jest w formie pisemnej lub pisemnej i ustnej; warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest zaliczenie ćwiczeń i laboratoriów.

Ćwiczenia, sprawdzające umiejętności (U1 i U2), zaliczane są na podstawie opracowanych wystąpień (prezentacji) oraz pracy bieżącej.

Laboratoria, sprawdzające umiejętności (U1 i U2) oraz kompetencje (K1 i K2), zaliczane są na podstawie kolokwiów wstępnych, pracy bieżącej i sprawozdań.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)