Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie systemów alarmowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEBCNI-PSA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie systemów alarmowych
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 16/X, L 12/+ ; Razem: 28

Przedmioty wprowadzające:

Informatyka - Wymagania wstępne: znajomość edytorów Microsoft Office i Visio, programu Corel.

Elementy i moduły elektronicznych systemów alarmowych - Wymagania wstępne: znajomość oceny zagrożenia obiektu technicznego, doboru systemów bezpieczeństwa, zasad instalowania czujek i central alarmowych w obiektach technicznych.

Telewizja dozorowa - Wymagania wstępne: znajomość budowy i zasad działania kamer, sposobów przetwarzania i kompresji sygnałów telewizyjnych, sposobów zapisu sygnałów wizyjnych.

Fizyka - Wymagania wstępne: znajomość teorii pola elektromagnetycznego, techniki mikrofal i optoelektroniki.

Podstawy elektroniki - Wymagania wstępne: znajomość układów elektronicznych analogowych i cyfrowych, znajomość podstaw analizy widmowej.

Programy:

VI / Elektronika i Telekomunikacja / Inżynieria systemów bezpieczeństwa

Autor:

dr hab. inż. Adam Rosiński

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. wykład / 16

2. praca własna studentów nad opanowaniem wiedzy z wykładu / 56

3. ćwiczenia laboratoryjne / 12

4. przygotowanie do laboratoriów / 20

5. przygotowanie sprawozdania z laboratorium / 10

6. zaliczenie i konsultacje / 6

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 120 / 4 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+6.=34 / 1 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 3.=12 / 0,5 ECTS

Skrócony opis:

Treść zajęć obejmuje m.in.:

- Bezprzewodowe systemy alarmowe.

- Zasilanie systemów alarmowych.

- Przegląd obowiązujących norm obronnych dla rozległych systemów alarmowych.

- Proces projektowania systemów alarmowych.

- Kosztorysy systemów ochrony.

Pełny opis:

Wykłady / metody dydaktyczne: werbalno-wizualna prezentacja treści programowych z wykorzystaniem technik audiowizualnych;podanie informacji teoretycznych i wskazanie przykładów ilustrujących teorię; podanie tematów do samodzielnego studiowania.

Tematy kolejnych zajęć:

1. Bezprzewodowe systemy alarmowe / 2 godz.

Budowa, zasada działania, radiowe i kablowe linie wejściowe i wyjściowe, czujki dla systemów bezprzewodowych. Zastosowania w systemach alarmowych.

2. Zasilanie systemów alarmowych / 2 godz.

Podstawowe i rezerwowe źródła zasilania. Bilans energetyczny i metodyka doboru baterii akumulatorów. Zasilania systemów rozległych, dobór UPSów i projekt instalacji z agregatem prądotwórczym.

3. Kosztorysy systemów ochrony / 2 godz.

Kosztorys ryczałtowy i wg. norm KNR.

4. Przegląd obowiązujących norm obronnych dla rozległych systemów alarmowych / 4 godz.

Podstawowe pojęcia dotyczące procesu projektowania systemów alarmowych dla obiektów specjalnych, realizowanych w najwyższej klasie ochrony.

5. Proces projektowania systemów alarmowych / 3 godz.

Projekt systemu włamania i napadu do wybranego obiektu – sądu, filii banku.

6. Proces projektowania systemów alarmowych / 3 godz.

Projekt systemu włamania i napadu do obiektu specjalnego.

Laboratoria / metody dydaktyczne:zastosowanie praktyczne poznanych wiadomości do oceny systemów bezpieczeństwa.

Tematy kolejnych zajęć:

1. Transmisja sygnałów alarmowych w systemach bezprzewodowych / 3 godz.

Symulacja komputerowa wybranych modulacji służących do przesyłania sygnałów alarmowych wykorzystywanych w systemach bezprzewodowych. Analiza i obserwacja przebiegów czasowych i widm sygnałów.

2. Badania charakterystyk promieniowania źródeł dźwięku w systemach alarmowych / 3 godz.

Źródła dźwięku wykorzystywane w dźwiękowych systemach ostrzegania. Badanie charakterystyk przenoszenia (częstotliwościowych) i kierunkowych dla wybranych głośników stosowanych w systemach alarmowych.

3. Badania bramki i barier podczerwieni stosowanych w systemach alarmowych / 3 godz.

Uruchomienie systemu bramki wejściowej, konfiguracja, badanie czułości wykrycia bramki. Uruchomienie, konfiguracja i badanie barier podczerwieni stosowanych w systemach alarmowych.

4. Zdalne programowanie i nadzór nad systemem sygnalizacji włamania i napadu / 3 godz.

Uruchomienie systemu alarmowego, zdalne programowanie i nadzór nad systemem sygnalizacji włamania i napadu. Konfiguracja, podział na partycje i strefy ochrony.

Literatura:

podstawowa:

- Wójcik A. (red.): Mechaniczne i elektroniczne systemy zabezpieczeń, Verlag Dashöfer, Warszawa 2011.

- Radziejewski R. , Siudalski S.J.: Ochrona osób i mienia, Wyd. WAT, Warszawa 2013.

- Mikulik J. : Wybrane zagadnienia zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu w budynkach, Wyd. AGH, Kraków 2008.

- Zestaw instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych.

uzupełniająca:

- Norma PN-EN 50131-1:2009: Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania i napadu – Wymagania systemowe.

- Norma PN-EN 50131-6:2009: Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania i napadu – Zasilanie.

- Normy obronne NO-04-A004-1÷9.

- czasopismo: „Zabezpieczenia”, www.zabezpieczenia.com.pl.

- czasopismo „Ochrona mienia i informacji”, www.ochrona-mienia.pl.

Efekty uczenia się:

W1 - Student zna i rozumie metodyki projektowania systemów alarmowych, podstawowe zagadnienia związane z algorytmami obróbki sygnałów w czujkach, ma wiedzę z zakresu matematyki niezbędną do opracowania bilansu energetycznego systemu alarmowego oraz obliczania przekrojów kabli do uzyskania założonego zasięgu działania systemu.

W2 - Student zna specjalizowane programy komputerowe do oprogramowania central alarmowych i nastaw ich parametrów oraz potrafi je wykorzystać podczas uruchomienia systemów alarmowych.

W3 - Student ma podstawową wiedzę o architekturze systemów ochrony i sieci komputerowych, niezbędną do instalacji, obsługi i konserwacji systemów alarmowych rozległych.

W4 - Student zna zasady rozchodzenia się fal radiowych, kompatybilności elektromagnetycznej, systemów zasilania awaryjnego i zabezpieczeń przeciw wyładowaniom elektromagnetycznym.

U1 - Student potrafi pozyskiwać informację z literatury oraz innych dobranych źródeł o nowościach i trendach rozwojowych współczesnych elektronicznych systemów alarmowych, potrafi integrować uzyskane informacje w celu doskonalenia procesu projektowania systemu alarmowego.

U2 - Student potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi central alarmowych systemów alarmowych w środowisku zawodowym w celu weryfikacji i oceny parametrów tych systemów.

U3 - Student potrafi opracować dokumentację projektowo - kosztorysową elektronicznych systemów alarmowych z uwzględnieniem zaleceń instalacyjnych, eksploatacyjnych oraz wytycznych dotyczących pomiarów instalacji systemów alarmowych podczas odbiorów technicznych tych prac.

K1 - Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty prawne dotyczące zasad projektowania elektronicznych systemów alarmowych, w tym związanej odpowiedzialności za podejmowane decyzje projektowe.

K2 - Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz jest gotowy do podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.

Metody i kryteria oceniania:

- Zaliczenie przeprowadzane jest w formie pisemno(test)-ustnej i obejmuje całość programu przedmiotu.

- Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń laboratoryjnych (na podstawie kolokwiów wstępnych, pracy bieżącej i sprawozdań).

- Efekty W1, W3, U1 i U3 sprawdzane są w czasie zaliczenia.

- Efekty W2, W4, U2, K1, K2 sprawdzane są w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Projekt, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Rosiński
Prowadzący grup: Ewelina Majda-Zdancewicz, Jacek Paś, Adam Rosiński, Michał Wiśnios
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie ZAL/NZAL
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)