Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Graficzne środowiska programistyczne-PW

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEBCNI-GŚP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Graficzne środowiska programistyczne-PW
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 11/+, C 0/–, L/9+

Przedmioty wprowadzające:

Metodyka i techniki programowania. Wymagania wstępne: umiejętność projektowania i przedstawiania algorytmu, programowania strukturalnego, tworzenia funkcji i przekazywania do nich parametrów.

Języki programowania. Wymagania wstępne: umiejętność wykorzystania mechanizmów programowania obiektowego, projektowania graficznych interfejsów użytkownika, programowania wielowątkowego.


Programy:

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Specjalność: Inżynieria systemów bezpieczeństwa


Autor:

mgr inż. Krzysztof KOCOŃ

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach / 11

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładu / 4

3. Udział w laboratoriach / 32

4. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów / 8

5. Udział w konsultacjach / 1

6. Przygotowanie do kolokwium zaliczającego / 3

7. Udział w kolokwium zaliczającym / 1

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 60 / 2 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.+7. = 45 / 1,5 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym 3.+4. = 40 / 1,5 ECTS

Skrócony opis:

Zapoznanie z metodyką i techniką tworzenia oprogramowania dla komputerowych systemów kontrolno-pomiarowych, nauka posługiwania się językiem programowania wysokiego poziomu do opracowania programów sterujących takim systemem, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska programowania graficznego LabVIEW.

Pełny opis:

Wykład

Tematy kolejnych zajęć (po 2 godz. lekcyjne)

1. PODSTAWY WYKORZYSTANIA ŚRODOWISKA PROGRAMISTYCZNEGO

Zasady realizacji i zaliczenia przedmiotu. Tworzenie panelu czołowego oraz diagramu kodu programu, uruchomianie i wyszukiwanie błędów.

2. MODULARYZACJA PROGRAMU

Tworzenie podprogramów, organizacja i zarządzanie projektem programistycznym.

3. PĘTLE I WYKONANIE WARUNKOWE

Instrukcje pętli, instrukcje wykonania warunkowego, programowanie sterowane zdarzeniami.

4. ZMIENNE I STRUKTURY DANYCH

Łańcuchy znakowe, tablice oraz klastry, zmienne lokalne i globalne.

5. STEROWNIKI PROGRAMOWE PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH

Dostęp do sterowników, typowe dane wejściowe, instalowanie sterowników, samodzielne tworzenie i testowanie.

6. WYKORZYSTANIE TRANSMISJI SIECIOWYCH

Podstawowe właściwości sieci lokalnych, wykorzystanie protokołów TCP/IP oraz UDP, transmisja bez-przewodowa.

Laboratoria

Tematy kolejnych zajęć (po 4 godz. lekcyjne)

1. Podstawy wykorzystania środowiska programistycznego

2. Modularyzacja programu

3. Pętle i wykonanie warunkowe

4. Tablice i klastry

5. Programowe reagowanie na zdarzenia – struktura Event

6. Sterowniki programowe modułów pomiarowo-sterujących

7. Zdalne i programowe sterowanie przyrządami

8. Wykorzystanie transmisji sieciowych

Literatura:

podstawowa:

TŁACZAŁA W. Środowisko LabVIEW w eksperymencie wspomaganym komputerowo. WNT, Warszawa 2014;

ŚWISULSKI D. Komputerowa technika pomiarowa : oprogramowanie wirtualnych przyrządów po-miarowych w LabVIEW. Agencja Wyd. PAK, Warszawa 2005;

CHRUŚCIEL M. LabVIEW w praktyce. Wydawnictwo BTC, Legionowo 2008.

uzupełniająca:

LESIAK P., ŚWISULSKI D. Komputerowa technika pomiarowa w przykładach. Agencja Wyd. PAK, Warszawa 2002

LESIAK P., GOŁĄBEK P. Laboratorium aparatury pomiarowo-diagnostycznej, cz. II : Komputerowe systemy pomiarowo-diagnostyczne. Wyd. Polit. Radomskiej, Radom 2005.

Efekty uczenia się:

Symbol / Efekty kształcenia / odniesienie do efektów dyscypliny

GSP_W01 / Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie architektury sprzętowej komputerowych systemów kontrolno-pomiarowych oraz metodyki i technik ich programowania / K_W06+

GSP_W02 / Zna narzędzia informatyczne do tworzenia oprogramowania do zautomatyzowanego przetwarzania i analizy wyników eksperymentów / K_W13+

GSP_U01 / Potrafi sformułować algorytm sterowania komputerowym systemem kontrolno-pomiarowym, posługuje się językami programowania wysokiego poziomu do opracowania programów komputerowych sterujących takim systemem / K_U17++

GSP_U02 / Potrafi ocenić przydatność standardowych środowisk programistycznych do oprogramowania systemów pomiarowych, takich jak LabVIEW, VEE, measure FOUNDRY, wybrać i stosować właściwe / K_U21+

GSP_K01 / Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania / K_K04+

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia .

Zaliczenie jest przeprowadzane w formie pisemnej.

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.

efekty W01, W02 sprawdzane są: sprawdzianem pisemnym,

efekty U01, U02, K01 sprawdzane są w toku realizacji ćwiczeń laboratoryjnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kocoń
Prowadzący grup: Rafał Białek, Krzysztof Kocoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
00-908 Warszawa 46
tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)