Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Eksploatacja systemów bezpieczeństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEBCNI-ESB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Eksploatacja systemów bezpieczeństwa
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 10/x, L 8/+

Przedmioty wprowadzające:

Podstawy eksploatacji systemów / podstawowe pojęcia, miary, struktury niezawodnościowe systemów, metody oceny procesu eksploatacji systemów.

Projektowanie systemów bezpieczeństwa / ocena zagrożenia obiektu technicznego, dobór klas systemów bezpieczeństwa, zasady instalowania czujek i central alarmowych w obiektach technicznych.

Telewizja dozorowa / budowa i zasada działania kamery, sposoby przetwarzania i kompresji sygnałów telewizyjnych, sposoby zapisu sygnałów wizyjnych.

Ochrona przeciwpożarowa / budowa i zasada działania czujek, sposoby adresowania czujek i sygnalizacji uszkodzeń w systemie, organizacji systemu powiadamiania.


Programy:

Semestr VII, Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja / specjalność: Inżynieria systemów bezpieczeństwa

Autor:

dr hab. inż. Jacek Paś, prof. WAT

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach / 10

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów /20

3. Udział w laboratoriach /8

4. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów /22

5. Przygotowanie się do testu /25

6. Udział w konsultacjach /5

Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90/ 3 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczyciela: 1+3 = 18 /0,6 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 2+4+5+6= 72/2,4

Skrócony opis:

Przedmiot służy poznaniu podstawowych zasad, reguł, norm eksploatacyjnych które obowiązują w elektronicznych systemach bezpieczeństwa, tj. zasad organizacji przeglądów, konserwacji, użytkowania, napraw, zasad eksploatacji baterii akumulatorów oraz podstawowych pojęć z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej. Przedmiot zapoznaje z metodami i urządzeniami wspomagającymi procesy obsługiwania systemów bezpieczeństwa. Opisuje sposób organizacji przeglądów okresowych, konserwacji systemów ochrony w aspekcie przepisów normatywnych. Przedstawia także metody podwyższania niezawodności systemów bezpieczeństwa.

Pełny opis:

Wykłady / metody dydaktyczne: werbalno-wizualna prezentacja treści programowych z wykorzystaniem technik audiowizualnych; podanie informacji teoretycznych i wskazanie przykładów ilustrujących praktykę; podanie tematów do samodzielnego studiowania.

Tematy kolejnych zajęć (po 2 godziny lekcyjne):

1. Modelowanie procesu eksploatacji systemów bezpieczeństwa. Ogólne pojęcia i miary eksploatacyjne.

Ograniczenia wynikające z modelowania systemu. Opracowanie prostych modeli eksploatacyjnych. Podstawowe pojęcia, miary i wskaźniki eksploatacyjne elektronicznych systemów bezpieczeństwa. Zastosowanie rachunku prawdopodobieństwa do obliczenia wskaźników eksploatacyjnych.

2. Metody oceny bezpieczeństwa procesu eksploatacji systemów bezpieczeństwa. Trójwarstwowy model procesu eksploatacji. Procesy destrukcyjne w systemach bezpieczeństwa.

Podstawowe wskaźniki bezpieczeństwa procesu eksploatacyjnego systemu. Grafy procesów eksploatacyjnych systemu bez odnowy i z odnową bezpieczeństwa. Stany systemu bezpieczeństwa. Żywotność, porażenie, dyspozycyjność i odparowalność w systemach bezpieczeństwa. Wskaźniki bezpieczeństwa systemu z jedną magistralą bezpieczeństwa. Proces użytkowy, destrukcyjny i przeciwdestrukcyjny w systemach bezpieczeństwa. Struktura systemu dozorująco-terapeutycznego. Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne oddziaływujące na system. Elektryczne czynniki wymuszające proces destrukcyjny w systemie.

3. Przegląd obowiązujących norm i zaleceń w zakresie organizacji procesów eksploatacji systemów bezpieczeństwa. Organizacja procesów użytkowania i obsługiwania systemu bezpieczeństwa na przykładzie wybranego obiektu. Problemy eksploatacyjne systemów zasilających systemy ochrony wewnętrznej i zewnętrznej. Problemy kompatybilności elektromagnetycznej.

Podstawowe pojęcia dotyczące procesu obsługiwania w systemach bezpieczeństwa. Normy, zalecenia oraz organizacja procesu eksploatacji systemów bezpieczeństwa. Podstawowe pojęcia dotyczące użytkowania i obsługiwania w procesie eksploatacyjnym. Organizacja procesu użytkowania i obsługiwania na przykładzie wybranego systemu bezpieczeństwa.

Bilans energetyczny systemu bezpieczeństwa. Typy zasilaczy w systemach bezpieczeństwa. Metoda określenia pojemności akumulatora. Wpływ warunków atmosferycznych na pojemność akumulatora. Kompatybilność zewnętrzna i wewnętrzna systemu. Sposoby zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej w systemie.

4. Metody podwyższania niezawodności systemów bezpieczeństwa. Metody i urządzenia wspomagające procesy diagnozowania systemów bezpieczeństwa.

Rodzaje nadmiarów występujące w systemach bezpieczeństwa. Graf procesu eksploatacyjnego systemu dla nadmiaru parametrycznego. Analiza struktur niezawodnościowych dla nadmiaru elementowego. Identyfikacja nadmiarów w systemach bezpieczeństwa. Dozorowanie sekwencyjne i równoległe systemu bezpieczeństwa. Sposoby testowania w systemach bezpieczeństwa. Nowoczesne systemy diagnostyczne. Przykład rozwiązania diagnozowania w systemie dźwiękowym.

5. Metody i urządzenia wspomagające procesy obsługiwania systemów bezpieczeństwa. Przeglądy okresowe, konserwacje systemów ochrony w aspekcie przepisów normatywnych. Aspekty prawne dotyczące zasad eksploatacji systemów ochrony (elektronicznych systemów bezpieczeństwa). Dokumentowanie zdarzeń eksploatacyjnych.

Trajektoria stanu systemu bezpieczeństwa. Obsługa techniczna w systemie. Czasy i rodzaje obsług w PN. Grafy obsługowe systemów. Obsługa miesięczna, kwartalna i roczna w elektronicznych systemach bezpieczeństwa. Sterowanie użytkiem i obsługą w systemach. Dokumentowanie zdarzeń eksploatacyjnych w systemie.

Laboratoria / metody dydaktyczne: zastosowanie praktyczne wiadomości przekazywanych w czasie wykładów do oceny niezawodności systemów bezpieczeństwa

Tematy kolejnych zajęć (po 4 godziny lekcyjne):

1. Optymalizacja niezawodnościowa struktury czujki temperatury

Elementy półprzewodnikowe i struktury niezawodnościowe wykorzystywane w procesie pomiaru temperatury. Ocena czułości i niezawodności struktur według programu SPICE.

2. Diagnozowanie układu sygnalizacji włamania. Diagnozowanie układu sygnalizacji pożaru.

Zasada adresowania czujek w systemie, diagnozowanie w systemie sygnalizacji włamania i napadu. Zasada adresowania czujek w systemie, diagnozowanie w systemie sygnalizacji pożaru.

Literatura:

Literatura: podstawowa:

1. Kotowski W.: Ochrona osób i mienia, Wyd. ABC, Warszawa, 2000

2. Wójcik A. i inni: Mechaniczne i elektroniczne systemy zabezpieczeń, Wyd. Verlag Dashofer, Warszawa 2001

3. Pihowicz W.: Inżynieria bezpieczeństwa technicznego. Wyd. WNT, Warszawa, 2008

4. Będkowski L., Dąbrowski T.: Podstawy eksploatacji, cz.1. Podstawy diagnostyki technicznej. Wyd. WAT, Warszawa 2006

5. Będkowski L., Dąbrowski T.: Podstawy eksploatacji, cz.2. Podstawy niezawodności eksploatacyjnej. Wyd. WAT, Warszawa 2006

6. Migdalski J.: Inżynieria niezawodności, poradnik. Wyd. ATR, Bydgoszcz 1992

7. Spiralski L.: Zakłócenia w aparaturze elektronicznej. Wyd. Radioelektronik, Warszawa 1995

8. Radziejewski R., Siudalski S. J.: Ochrona osób i mienia. WAT, Warszawa 2013

uzupełniająca:

1. Dyduch J., Paś J., Rosiński A.: Podstawy eksploatacji transportowych systemów elektronicznych Wydawnictwo PRad, Radom 2011

2. Ważyńska – Fiok K. Jaźwiński J.: Niezawodność systemów technicznych. Wyd. PWN, Warszawa 1990

3. Będkowski L.: Niezawodność i eksploatacja urządzeń radioelektronicznych. WAT, 1970

4. Korzan B.: Elementy teorii niezawodności. WAT, 1986

5. Żółtowski B., Niziński S.: Modelowanie procesów eksploatacji maszyn. ATR 2002

6. Normy obronne: NO-04-A004-1 ÷ NO-04-A004-8

7. Polska Norma. Słownik terminologiczny elektryki. Niezawodność; jakość obsługi. PN-93/N-50191

Efekty uczenia się:

W1 / Student zna i rozumie ogólne pojęcia i miary eksploatacyjne systemów bezpieczeństwa, podstawowe zagadnienia związane z modelowaniem oraz metodą oceny bezpieczeństwa procesu eksploatacji, ma wiedzę z zakresu matematyki niezbędną do opracowania bilansu energetycznego systemu oraz grafów eksploatacyjnych prostych systemów bezpieczeństwa. / K_W01

W2 / Student zna specjalizowane komputerowe narzędzia do projektowania i symulacji analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, takie jak: ICAP/4Win, TINA Pro oraz potrafi je wykorzystać podczas badań eksploatacyjnych systemów bezpieczeństwa./ K_W18

W3 / Student ma podstawową wiedzę o cyklu eksploatacyjnym (życia) czujek, central alarmowych, itd. oraz elektronicznych systemów bezpieczeństwa np. systemu sygnalizacji pożaru, systemu sygnalizacji włamania, itd., w oparciu o normy, rozporządzenia potrafi opracować harmonogramy przeglądów okresowych dla systemu bezpieczeństwa. / K_W20

W4 / Student zna podstawowe metody i techniki które można stosować w urządzeniach wspomagających procesy obsługiwania i podejmowania decyzji eksploatacyjnych. / K_W21

U1 / Student potrafi pozyskiwać informację z literatury oraz innych dobranych źródeł o nowościach, trendach rozwojowych współczesnych elektronicznych systemów bezpieczeństwa, potrafi integrować uzyskane informacje w celu doskonalenia procesu eksploatacji systemu. / K_U01

U2 / Student potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi central alarmowych systemów bezpieczeństwa w środowisku zawodowym w celu weryfikacji i oceny parametrów systemów./ K_U13

U3 / Student potrafi wykorzystać opracowane modele systemów bezpieczeństwa do formułowania i rozwiązywania podstawowych problemów eksploatacyjnych systemów bezpieczeństwa - np. opracowanie kolejności wykonywanych obsług, przeglądów okresowych i konserwacyjnych. / K_U17

K1 / Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty prawne dotyczące zasad eksploatacji elektronicznych systemów bezpieczeństwa, w tym związanej odpowiedzialności za podejmowane decyzje eksploatacyjne. / K_K02

K2 / Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz jest gotowy do podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. / K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemno(test)-ustnej i obejmuje całość programu przedmiotu.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń laboratoryjnych (na podstawie kolokwiów wstępnych, pracy bieżącej i sprawozdań).

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie pisemnego testu sprawdzającego wiedzę i umiejętności (W1,W3,U01,U03), które odbywa się na ostatniej godzinie wykładów.

Laboratoria sprawdzają wiedzę i umiejętności (W2,W4,U2) oraz kompetencje (K1,K2), zaliczane są na podstawie kolokwiów wstępnych, pracy bieżącej i sprawozdań.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 8 godzin więcej informacji
Projekt, 2 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Paś
Prowadzący grup: Jacek Paś, Adam Rosiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie ZAL/NZAL
Projekt - Zaliczenie ZAL/NZAL
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)