Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie obiektowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEAWSM-PO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie obiektowe
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W/20/+;C/10/+;L/14/+

Przedmioty wprowadzające:

Metody i techniki programowania 1 i 2

Języki programowanie

Programowanie obiektowe 1

Programy:

Wydział Elektroniki

Kierunek studiów: elektronik i telekomunikacja

Specjalność: Radionawigacja

Autor:

dr inż Bronisław Wajszczyk

Skrócony opis:

Programowanie obiektowe, klasy podstawowe, klasy pochodne, obsługa wyjątków, zarządzanie wątkami, wzorzec architektoniczny Model-Widok-Kontroler, QT - zestaw przenośnych bibliotek i narzędzi programistycznych, sygnały i sloty, przetwarzanie współbieżne, współdzielenie danych przez wątki, synchronizacja współbieżnych operacji, projektowanie współbieżnych struktur danych przy użyciu blokad, projektowanie współbieżnego kodu, technologia OpenMP, dyrektywy kompilatora

Pełny opis:

Wykłady:

1. Typy definiowane przez użytkownika, deklaracja struktur, deklaracja uni

2. Deklaracja klasy, sekcje: private, public, protected, konstruktor klasy, destruktor klasy, konstruktor domniemany, konstruktor kopiujący

3. Dziedziczenie, dostęp do składników klasy, dziedziczenie kilkupokoleniowe, funkcje wirtualne, polimorfizm

4. Środowisko QT

5. Mechanizm sygnałów i slotów. Metoda rozsyłania zdarzeń w aplikacjach komputerowych

6. Elementy graficznego interfejsu użytkownika. Technologia Widżetów

7. Wzorzec architektoniczny Model-Widok-Kontroler

8. Standard C++11

9. Boost - kolekcja bibliotek programistycznych poszerzających możliwości języka C++

10. Programowanie współbieżne, Wstęp do technologii OpenMp

Ćwiczenia:

1. Deklaracja klas, deklaracja i implementacja metod klasy

2. Dziedziczenie pojedyncze, dziedziczenie wielokrotne, polimorfizm

3. Tworzenie aplikacji graficznych z wykorzystaniem kreatora QT

4. Praktyczne wykorzystanie wzorca projektowego Model-Widok-Kontroler

5. Projektowanie aplikacji z wykorzystaniem technologii programowania współbieżnego OpenMP

Laboratoria:

1. Projektu aplikacji wykonany w technologii obiektowej

2. Aplikacja wykorzystująca GUI

3. Projekt aplikacji wielowątkowej

4. Równoległe wykonywanie kodu z wykorzystaniem dyrektyw biblioteki OpenMP

Literatura:

1. Jerzy Grębosz " Symfonia c++ standard" tom 1 i 2, Wydawnictwo Edition 2000, Kranów 2008

2. Bjarne Stroustrup "Programowanie, Teoria i praktyka z wykorzystaniem C++", Helion, Gliwice 3013.

Efekty uczenia się:

K_W09 Ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych w zakresie informatyki

K_W12 Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie technik

stosowanych w systemach komputerowych

K_U01 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich

interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz

formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie

K_U02 Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; potrafi ocenić

czasochłonność zadania; potrafi kierować małym zespołem

w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie

K_U13 Potrafi integrować wiedzę z dziedziny elektroniki, informatyki,telekomunikacji i innych dyscyplin, stosując podejście

systemowe

K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi

inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie jest przeprowadzane w formie pisemnej z materiału objętego zakresem wykładów. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie połowy maksymalnej liczby punktów z części pisemnej zaliczenia.

Osiągnięcie poszczególnych efektów kształcenia weryfikowane jest następująco:

1. Efekty z kategorii wiedzy weryfikowane są w cząstkowym

zakresie poprzez skuteczną realizację ćwiczeń i

laboratoryjnych, a w zakresie całościowym w trakcie zaliczenia.

2. Efekty z kategorii umiejętności weryfikowane są poprzez

skuteczną realizację technicznych elementów ćwiczeń

laboratoryjnych.

3. Efekty z kategorii kompetencji społecznych K1 weryfikowane są

poprzez pozytywną zespołową realizację ćwiczeń laboratoryjnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bronisław Wajszczyk
Prowadzący grup: Ireneusz Kubicki, Bronisław Wajszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bronisław Wajszczyk
Prowadzący grup: Bronisław Wajszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
00-908 Warszawa 46
tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)