Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wyposażenie radioelektroniczne statków powietrznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEAWSI-WRSP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wyposażenie radioelektroniczne statków powietrznych
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W/26x, C/8+, L10+ Razem 44

Przedmioty wprowadzające:

Przetwarzanie sygnałów

systemy nawigacyjne

podstawy teledetekcji

technika nadawania i odbioru

podstawy modulacji i detekcji

Programy:

Semest VI/ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA/ Radionawigacja

Autor:

dr inż. Andrzej WITCZAK

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach /26

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów/ 12

3. Udział w laboratoriach / 10

4. Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów i opracowanie wyników / 20

5. Udział w ćwiczeniach /8

6. Praca nad przygotowaniem projektu grupowego /20

7. Udział w konsultacjach / 2

8. Przygotowanie do zaliczenia / 14

9. Udział w zaliczeniu /2

sumaryczne obciążenie pracą studenta : 114 /4 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli 48/ 2

Zajęcia o charakterze praktycznym 50/2

Skrócony opis:

Charakterystyka wyposażenia radioelektronicznego statku powietrznego i jego rola w systemie awioniki statku powietrznego. Wyposażenia wojskowych statków powietrznych w zakresie techniki radarowej oraz walki elektronicznej

Pełny opis:

Wykłady

Ogólne wiadomości o urządzeniach awioniki – charakterystyka, architektura systemów awioniki./2h

Urządzenia i systemy łączności lotniczej. Łącza wymiany danych cyfrowych. /2h

Pokładowe urządzenia i systemy radiolokacyjne – klasyfikacja, charakterystyka / 2h,

Radary impulsowe i impulsowo-dopplerowskie / 4h

Radary meteorologiczne. Wielozadaniowy radar pokładowy / 2h

Urządzenia i systemy ochrony indywidualnej statku powietrznego /2h Pokładowe systemy zobrazowania informacji / 2h

Kontrola ruchu lotniczego i systemy antykolizyjne. / 2h

Systemy zabezpieczające przed uderzeniem z ziemią. / 2h

System zarządzania lotem./ 2h

Rozmieszczenie urządzeń i ich elementów na pokładzie statku powietrznego. Zasady wykorzystania w locie poszczególnych urządzeń i systemów. /2h

Systemy zarządzania lotem – FMS. /2h

Cwiczenia

Analiza parametrów technicznych wybranych urządzeń pokładowych/2

Analiza możliwości statku powietrznego uwarunkowana wyposażeniem radioelektronicznym/2

Budowa projektu wyposażenia statku powietrznego o zadanych funkcjach./4

Laboratoria

Pokaz pracy wybranych pokładowych urządzeń radioelektronicznych w warunkach laboratoryjnych 2/h

Pokaz budowy i rozmieszczenia pokładowych urządzeń radioelektronicznych na statkach powietrznych / 4h

Badania funkcjonalne wybranych urządzeń radioelektronicznych./4

Literatura:

Ian Moir, Alan Seabridge, Military Avionics Systems, Willey&Sons 2006

Zbigniew Polak, Andrzej Rypulak: Awionika, przyrządy i systemy pokładowe, WSOSP 2002

uzupełniająca:

K. Myron: Avionics navigation systems, New York, 1993

Morris, Harkness: Airborne Pulsed Doppler Radar, Artech House 1996

Efekty uczenia się:

Posiada wiedzę z zakresu budowy, zasad działania i eksploatacji podstawowych radioelektronicznych urządzeń pokładowych wojskowych statków powietrznych. /W_22H_03

Ma umiejętność samokształcenia w celu pozyskiwania wiedzy w zakresie rozwoju radioelektronicznych urządzeń pokładowych w środowisku militarnym i cywilnym/ U_22H_05

Ma świadomość i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji, jest gotowy do utrzymania wiedzy w zakresie rozwoju radioelektronicznych urządzeń pokładowych K_22H_01

Jest otwarty na nowości technologiczne i inicjatywę we wprowadzaniu nowych technik i technologii z zakresu radioelektronicznych urządzeń pokładowych z SZ RP/ K_22H_02

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: egzaminu posiadającego formę pisemnoustną

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń oraz ćwiczeń laboratoryjnych.

efekty sprawdzane są w trakcie realizacji ćwiczeń, ćwiczeń laboratoryjnych w trakcie realizacji ćwiczeń obejmujących przygotowanie projektu wyposażenie radioelektronicznego wybranego statku powietrznego oraz w trakcie egzaminu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)