Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy nawigacyjne 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELEAWSI-SN2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy nawigacyjne 2
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 30/x; C 6/+; L 8/+

Przedmioty wprowadzające:

Analiza matematyczna: wielomiany.

Podstawy telekomunikacji: znajomość schematu systemu telekomunikacyjnego i funkcji poszczególnych składników,

Podstawy teledetekcji: zasady pomiarów parametrów sygnałów oraz wielkości geometrycznych wykorzystywanych w systemach radionawigacyjnych.

Podstawy nawigacji: sposoby wykorzystania systemów radionawigacyjnych i radarowych.


Programy:

Elektronika i telekomunikacja / Radionawigacja

Autor:

dr inż. Stanisław Konatowski

Skrócony opis:

Systemy lądowania. Kontrola ruchu lotniczego. Radar precyzyjnego podejścia. Radar wtórny. Systemy antykolizyjne (TCAS, TAWS). Nawigacja obszarowa. Systemy satelitarne. Systemy wspomagające pracę lotniska.

Pełny opis:

Wykład / Wykłady ilustrowane prezentacjami komputerowymi w celu dostarczenia wiedzy określonej efektami W1, W2.

Tematy wykładów:

1. Nawigacja obszarowa RNAV.

2. Satelitarne systemy nawigacji (4 h).

3. Wpływ dynamiki obiektów na proces ich śledzenia.

4. Systemy antykolizyjne – system ostrzegania przed kolizją w powietrzu TCAS. Zdarzenia typu CFIT. System ostrzegający o zbliżaniu się do ziemi TAWS (4 h).

5. Systemy wspomagające proces lądowania - system ILS.

6. Radary precyzyjnego podejścia do lądowania.

7. Lotniskowe systemy świetlne.

8. Systemy wspomagające pracę lotniska.

9. Rozmieszczenie pomocy radionawigacyjnych na lotnisku wojskowym.

10. Rozmieszczenie pomocy nawigacyjnych i ich wykorzystanie na lotnisku cywilnym (8 h).

Ćwiczenia rachunkowe / Ćwiczenia audytoryjne polegające na aktywnej współpracy z prowadzącym zajęcia przy rozwiązywaniu zadań w celu opanowania umiejętności U1.

Tematy ćwiczeń i ich zakres tematyczny:

1. Analiza zależności energetycznych dla wybranych własności sygnałów GNSS.

2. Obliczanie macierzy stanu dla wybranych modeli dynamicznych obiektów.

3. Topografia pomocy radionawigacyjnych na lotniskach wojskowym i cywilnym.

Ćwiczenia laboratoryjne / Ćwiczenia laboratoryjne polegające na wykonywaniu przez grupę studentów czynności w celu opanowania umiejętności U1 oraz kompetencji społecznej K1.

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych i zakres tematyczny

1. Badanie dokładności określania położenia odbiornika GNSS – analiza wpływu błędów.

2. Badanie wpływu dynamiki obiektów na proces filtracji parametrów nawigacyjnych.

3. Badania symulacyjne systemu antykolizyjnego TCAS.

4. Systemy wspomagające pracę lotniska.

Literatura:

Podstawowa:

Polak Z., Rypulak A.: Awionika, przyrządy i systemy pokładowe, 2002.

Narkiewicz J.: Podstawy układów nawigacyjnych, 1999.

Uzupełniająca:

Forssell B.: Radionavigation Systems, 2008.

Myron K.: Avionics Navigation Systems, 1993.

Moir I.: Military Avionics Systems, 2006.

Roszak M.: Podstawy radionawigacji, 1972.

Efekty uczenia się:

W1 / W_22H_01 / Student posiada wiedzę z zakresu organizacji i wyposażenia pododdziałów ubezpieczenia lotów, zasad i sposobów wykorzystania urządzeń radionawigacyjnych w systemach radionawigacji lotniczej oraz planowania działań z uwzględnieniem zagrożeń współczesnego pola walki / K_W09, K_W10, K_W17, K_W19.

W2 / W_22H_02 / Student posiada wiedzę z zakresu budowy, zasad działania i eksploatacji podstawowego sprzętu radionawigacyjnego / K_W09, K_W10, K_W23, K_W24.

U1 / U_22H_01 / Student potrafi eksploatować naziemne pomoce nawigacyjne stosownie do potrzeb użytkowników oraz do rodzaju działań taktycznych z zapewnieniem bezpieczeństwa i odpowiedniej jakości danych / K_U02, K_U03, K_U14.

K1 / K_22H_01 / Student ma świadomość i zna możliwości ciągłego dokształcania się, podnoszenia kompetencji, jest gotowy do utrzymywania wiedzy w zakresie rozwoju urządzeń i systemów radionawigacyjnych / K_K01, K_K02, K_K06.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia pisemnego obejmującego program wykładów, zaliczenia ćwiczeń rachunkowych i zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia wykładów jest uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń rachunkowych (ocena z odpowiedzi w trakcie ćwiczeń i wyników kolokwiów) i z ćwiczeń laboratoryjnych (ocena na podstawie kolokwiów wstępnych, pracy bieżącej i ocen ze sprawozdań).

Przedmiot jest zaliczany w formie pisemno-ustnej na ocenę, a warunkiem koniecznym uzyskania zaliczenia jest uzyskanie oceny pozytywnej

Osiągnięcie poszczególnych efektów kształcenia weryfikowane są następująco:

- efekty z kategorii wiedzy weryfikowane są na zaliczeniu,

- efekty z kategorii umiejętności weryfikowane są w trakcie ćwiczeń rachunkowych, laboratoryjnych oraz w pewnym zakresie na zaliczeniu,

- efekty z kategorii kompetencji społecznych weryfikowane są w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)