Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie jakością w energetyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELDXCSM-ZJwE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie jakością w energetyce
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 16/+ ; Ć 8/+ Razem: 24

Przedmioty wprowadzające:

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna / bez wymagań wstępnych

Programy:

semestr studiów: II semestr / kierunek: Energetyka / specjalność: wszystkie

Autor:

dr inż. Stanisław KOWALCZYK, prof. uczelni

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach / 16

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 12,8

3. Udział w ćwiczeniach / 8

4. Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń / 8

5. Udział w seminarium / 0

6. Samodzielne przygotowanie się do seminarium / 0

7. Udział w konsultacjach / 3,6

8. Przygotowanie do zaliczenia / 9,6

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 58 / 2 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.+7=27,6 / 1 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 3.+4.+5.+6.=16 / 0,5 ECTS


Skrócony opis:

System zarządzania jakością. Integracja systemów zarządzania jakością Metody i narzędzia wspomagające funkcjonowanie systemów. Zasady projektowania, budowy i wdrażania systemów zarządzania jakością. Standardy jakościowe usług energetycznych.

Pełny opis:

Wykład /metody dydaktyczne

1. System zarządzania jakością / 2 godz. Geneza oraz przedmiot nauki o jakości. Podstawowe pojęcia, określenia i terminy. Modele systemu zarządzania jakością.

2. Integracja systemów zarządzania jakością / 4 godz., Znaczenie integracji systemów. Modele systemu i ich wybór. Wymagania wynikające z modeli dla systemów zintegrowanych. Analiza wymagań, wytycznych i zaleceń wynikających z treści norm. Polityka w dziedzinie jakości i jej cele. Koszty zarządzania jakością.

3. Metody i narzędzia wspomagające funkcjonowanie systemów jakości / 4 godz., Metody i narzędzia zarządzania jakością. Narzędzia statystyczne. Ryzyko w zarządzaniu jakością. Komputerowe wspomaganie systemu jakości

4. Zasady projektowania, budowy i wdrażania systemów jakości / 4 godz., Pionowa sieć działań. Etapy i zakres wdrażania systemów jakości. Dokumentacja systemu jakości. Doskonalenie systemów jakości.

5. Standardy jakościowe usług energetycznych / 2 godz. Standardy jakościowe w ciepłownictwie. Standardy jakościowe w produkcji energii. Doskonalenie procesów. Kolokwium.

Metody dydaktyczne – wykłady w systemie audiowizualnym,

Ćwiczenia /metody dydaktyczne

1. Analiza wybranych treści normy / 2 godz., Analiza wymagań, wytycznych i zaleceń wynikających z treści wybranych norm wykorzystywanych do budowy systemów zintegrowanych.

2. Opracowanie projektu wybranych elementów dokumentacji systemu zarządzania jakością / 3 godz., Opracowanie polityki jakości dla wybranej jednostki. Opracowanie wybranych fragmentów dokumentacji systemu jakości (księgi jakości, procedury, instrukcji, formularzy).

3. Wykorzystanie narzędzi zarządzania jakością do oceny procesów energetycznych / 3 godz., Wykorzystanie wybranych narzędzi zarządzania jakością do oceny procesów w zintegrowanych systemach zarządzania jakością.

Metody dydaktyczne – ćwiczenia audytoryjne grupowe, krótka prezentacja własnych opracowań.

Literatura:

podstawowa:

 Hamrol A; W. Mantura W.; Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2016.

uzupełniająca:

 Bank J.: Zarządzanie przez jakość. Warszawa 1997.

 Juran J., Gryna F.; Jakość, projektowanie, analiza. Warszawa 1974.

 Ejdys J., Kobylińska U., Lulewicz-Sas A., Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy. Oficyna Wyd. Politechniki Białostockiej. Białystok 2012.

 Normy – PN EN ISO 9001:2015; PN EN ISO 14001:2015; PN-N 18001:2004;

 Czasopisma naukowe.

Efekty uczenia się:

(Symbol -, treść / odniesienie do efektów kierunku)

W1 – Student zna politykę w dziedzinie jakości, zasady integracji systemów jakości, zasady projektowania, wdrażania, utrzymania i doskonalenia systemu jakości / K_W06+,

U1 – Student potrafi praktycznie korzystać z norm i je interpretować, zaprojektować i wykonać wybrane dokumenty systemu oraz ocenić i wykorzystać narzędzia jakości do analizy przebiegu procesów w przedsiębiorstwie./ K_U15+, K_U19+, K_U24+

K1 – potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy / K_K01+

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia - zaliczenie jest prowadzone w formie sprawdzianu pisemnego.

Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu pisemnego, który obejmuje całość treści programu przedmiotu oraz uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń.

Osiągnięcie poszczególnych efektów kształcenia weryfikowane jest następująco:

• efekty z kategorii wiedzy weryfikowane są podczas ćwiczeń i sprawdzianu pisemnego,

• efekty z kategorii umiejętności weryfikowane są podczas ćwiczeń.

• efekty z kategorii kompetencji społecznych weryfikowane są podczas ćwiczeń.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Kowalczyk
Prowadzący grup: Wojciech Chrzanowski, Stanisław Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie ZAL/NZAL
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)