Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody podejmowania decyzji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELDXCSM-MPD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody podejmowania decyzji
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 30/+; Razem: 30

Przedmioty wprowadzające:

Brak przedmiotów wprowadzających

Programy:

Semestr: III

Kierunek: Energetyka

Specjalności: Elektroenergetyka, Maszyny i urządzenia w energetyce


Autor:

prof. dr hab. inż. Stanisław KULAS

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach / 30

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 14

3. Udział w konsultacjach / 10

4. Przygotowanie do zaliczenia / 4

5. Udział w zaliczeniu / 2

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 60 / 2 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.=42 / 1,5 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 0 / 0 ECTS


Skrócony opis:

Wstęp, cel i zakres wykładu. Inżynier a podejmowanie decyzji. Problematyka wyboru decyzji w działalności inżynierskiej. Podstawy podejmowania decyzji. Podstawowe pojęcia teorii prawdopodobieństwa. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności i ryzyka. Drzewa decyzyjne. Uaktualnianie wartości prawdopodobieństw. Analiza przyrostów. Pojęcie użyteczności.

Pełny opis:

Wykłady/metody dydaktyczne: werbalno-wizualna prezentacja treści programowych w postaci prezentacji w PowerPoint:

Tematy kolejnych zajęć:

1. Wstęp, cel i zakres wykładu, literatura, kierownicy oraz zarządzanie, problemy menedżerskie:

Kierownicy a wykonawcy; pojęcie zarządzania; podstawowe procesy zarządzania; umiejętności potrzebne skutecznemu kierownikowi; cel analizy decyzyjnej; 2h.

2. Komunikacja i umiejętności interpersonalne:

Proces komunikacji; techniki służące do przezwyciężania barier w komunikacji; skuteczne zachowania w słuchaniu aktywnym; skuteczne delegowanie; 2h.

3. Problemy decyzyjne – charakterystyka ogólna:

Cel analizy decyzyjnej; problematyka wyboru decyzji w działalności inżynierskiej; 2h.

4. Struktura elementarnego modelu decyzyjnego:

Omówienie elementów struktury, przykłady; 2h.

5. Inżynier a podejmowanie decyzji

Refleksje na temat zawodu inżyniera; rodzaje podejmowanych decyzji i charakterystyczne cechy analizy systemowej, przykłady; 2h

6. Podstawy podejmowania decyzji:

Proces podejmowania decyzji, style podejmowania decyzji, podejmowanie decyzji w grupach, komunikacja i umiejętności interpersonalne, przykłady; 4h

7. Podstawowe pojęcia teorii prawdopodobieństwa:

Teoria prawdopodobieństwa oparta na pojęciu częstości względnej, własności częstości względnych, prawdopodobieństwo warunkowe, zmienne losowe typu dyskretnego, funkcja prawdopodobieństwa, wartość oczekiwana, wariancja, przykłady; 4h.

8. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności i ryzyka:

Kryteria: Walda, Hurwicza, Savage’a, Laplace’a; metoda oczekiwanej wartości pieniężnej, przykłady; 2h.

9. Drzewa decyzyjne:

Problemy jednoetapowe i wieloetapowe, podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka, wielogałęziowe drzewa decyzyjne, wpływ stopy procentowej na analizę decyzyjną, przykłady; 4h.

10. Uaktualnianie wartości prawdopodobieństw:

Modyfikacja decyzji, prawdopodobieństwa a posteriori, twierdzenie Bayesa, przykłady; 2h.

11. Analiza przyrostów:

Wybór optymalnej wielkości produkcji, przykłady; 2h.

12. Pojęcie użyteczności:

Miara konsekwencji, funkcja użyteczności, krzywe użyteczności, użyteczność oczekiwana, przykłady; 2h.

13. Podejmowanie decyzji jako gra:

Gra wielostrategiowa, przykłady, podsumowanie; 2h.

Literatura:

podstawowa:

- K. Bolesta-Kukułka. Decyzje menedżerskie, PWE, Warszawa.2003.

- K. Krzakiewicz. Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania, WAE, Poznań 2008.

uzupełniająca:

- J. Łukaszewicz. Jak szukać optymalnych decyzji, WUW, Wrocław 1996.

- T. Tyszka. Analiza decyzyjna i psychologia decyzji, PWN, Warszawa 1989.

Efekty uczenia się:

W1 / ma wiedzę na temat konsekwencji podejmowania decyzji wynikających z działania w warunkach niepewności i ryzyka, / K_W01,

W2 / ma uporządkowaną wiedzę na temat sposobów porównywania wariantów decyzyjnych, właściwą ocenę rezultatów częściowych wyników badań i sformułowania ich wyników w jednoznacznych terminach ilościowych, / K_W08

U1 / potrafi dokonać analizy przydatności metod podejmowania decyzji w działaniach inżynierskich i kierowniczych, ułatwiających analizę i ocenę całości problemu, / K_U01

U2 / potrafi oszacować użyteczność kosztów projektowania i realizacji układów elektronicznych w celu dokonania wyboru ulepszonego rozwiązania, / K_U08

K1 / umie współpracować w zespole i ma świadomość wynikającej z tego odpowiedzialności, / K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot jest zaliczany na podstawie: zaliczenia dwóch kolokwiów, przeprowadzanych w formie pisemnej, obejmujących całość programu przedmiotu.

efekty W1, W2 - są sprawdzenie podczas zaliczenia;

efekty U1, U2 i K1– sprawdzane są podczas rozwiązywania przykładów i dyskusji w trakcie wykładów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Kulas
Prowadzący grup: Stanisław Kulas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-03-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Kulas
Prowadzący grup: Stanisław Kulas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Kulas
Prowadzący grup: Stanisław Kulas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
00-908 Warszawa 46
tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)