Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komputerowe wspomaganie projektowania w energetyce z CAD

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELDXCSM-KWPwEzCAD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie projektowania w energetyce z CAD
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.50 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 10/+, ĆW 14+, L/22+

Przedmioty wprowadzające:

nazwa przedmiotu / wymagania wstępne

Projektowanie w energetyce/ Znajomość zagadnień z zakresu projektowania i konstruowania maszyn i mechanizmów.

Grafika Inżynierska/ znajomość zasad rysunku technicznego i tworzenia dokumentacji technicznej

Programy:

Energetyka

Autor:

dr inż. Krzysztof GRZELAK

Skrócony opis:

Proces projektowania elementów infrastruktury przesyłowej mediów w energetyce. Projektowanie zbiorników ciśnieniowych, elementów połączeń rurowych oraz zaworów. Zastosowanie systemów komputerowego wspomagania projektowania w procesie konstruowania elementów urządzeń energetycznych(CAD/CAE).

Pełny opis:

Wykłady /metody dydaktyczne:

werbalno-wizualna prezentacja treści programowych

Tematy kolejnych zajęć:

1.Zastosowanie systemów CAx w projektowaniu maszyn – Omówienie podstawowych systemów CAx. Proces projektowania przy zastosowaniu komputerowych systemów wspomagających CAD/CAE w konstruowaniu maszyn i urządzeń energetycznych.– 5 godz.

2. Elementy infrastruktury przesyłowej mediów w energetyce – Przewody rurowe – obliczenia czynnego przekroju przewodu rurowego, obliczenia grubości ścianki przewodu obciążonego ciśnieniem wewnętrznym lub zewnętrznym. Złącza rurowe – rodzaje, obliczenia. Zawory – charakterystyka, rodzaje, obliczenia. – 3 godz.

3. Projekt zbiornika ciśnieniowego. Warunki UDT dla urządzeń ciśnieniowych. Zasady konstruowania i obliczenia elementów zbiornika ciśnieniowego instalacji energetycznej.– 2 godz.

Ćwiczenia /metody dydaktyczne: praktyczne zastosowanie treści programowych poprzez realizację projektu konstrukcyjnego elementu infrastruktury przesyłowejTematy kolejnych zajęć:

1. Wydanie i omówienie projektu konstrukcyjnego zbiornika ciśnieniowego – 2 godz.

2. Obliczenia konstrukcyjne zbiornika ciśnieniowego i elementów dodatkowych – 8 godz.

3. Przygotowanie dokumentacji konstrukcyjnej projektu – 2 godz.

4. Zaliczenie projektu zbiornika ciśnieniowego – 2 godz.

Laboratoria /metody dydaktyczne: praktyczne zastosowanie treści programowych z wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAM - program SolidWorksTematy kolejnych zajęć:

1. Modelowanie bryłowe podstawowych elementów maszyn w programie SoliWORKS - wprowadzenie – 8 godz.

2. Zamodelowanie elementów wchodzących w skład zespołu urządzenia lub maszyny w programie SolidWORKS– 10 godz.

3. Wykonanie złożenia zespołu maszyny lub urządzenia oraz wygenerowanie dokumentacji technicznej wybranego elementu. Wykonanie analizy wytrzymałościowej wybranego modelu elementu – 4 godz.

Literatura:

podstawowa:

Podstawy Konstrukcji Maszy, t2. Praca zbiorowa pod red. M. Dietricha. WNT, Warszawa 2003

red. J. Bandrowski – Materiały pomocnicze do ćwiczeń i projektów z inżynierii chemicznej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2000

red. E. Mazanek – Podstawy Konstrukcji Maszyn. Połączenia, sprężyny zawory. Wyd. Pol. Częstochowskiej 1996A.

Kopcik, Podstawy Konstrukcji Maszyn. Połączenia rurowe i zawory. WAT 1994

Chlebus E.: Innowacyjne technologie Rapid Prototyping –Rapid Tooling w rozwoju produktu. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003.

Efekty uczenia się:

W1 / Student ma rozszerzoną wiedzę w zakresie projektowania, konstrukcji i zasad działania instalacji przesyłowych w energetyce / K_W06,

W2 / Student zna zasady obliczeń wytrzymałościowych oraz zasady konstruowania przewodów rurowych, zbiorników ciśnieniowych i zaworów / K_W05,

U1 / Student potrafi wykorzystać poznane zasady procesu projektowania i konstruowania elementów maszyn do wykonania samodzielnego projektu elementów instalacji do przesyłu mediów / K_U03,

U2 / Student potrafi na podstawie założeń konstrukcyjnych zrealizować zadanie projektowe złożonego układu lub urządzenia mechanicznego z zastosowaniem oprogramowania inżynierskiego typu CAD/CAE / K_U01,

U3 / Student potrafi na podstawie dokumentacji projektowo obliczeniowej wykonać kompletną dokumentację rysunkową w sposób tradycyjny jak i z zastosowaniem oprogramowania CAD / K_U15,

U4 / Student potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów / K_U02,

K1 / Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz jest gotowy do podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania / K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczeniaĆwiczenia audytoryjne i laboratoryjne zaliczane są na podstawie: ocen cząstkowych z poszczególnych zadań realizowanych w ramach zajęć laboratoryjnych, oceny z projektu infrastruktury przesyłowej mediów w ramach ćwiczeń;

efekty W1, W2, sprawdzane są: na podstawie kolokwium.

efekty U1- U4, sprawdzane są: na podstawie realizacji zadań praktycznych w ramach zajęć laboratoryjnych.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Laboratorium, 22 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Grzelak
Prowadzący grup: Krzysztof Grzelak, Jakub Łuszczek, Ireneusz Szachogłuchowicz, Lucjan Śnieżek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)