Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminaria dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELDXCSI-SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminaria dyplomowe
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 LUB 3.00 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

S 20 /+; Razem: 20

Przedmioty wprowadzające:

Przedmioty kierunkowe i specjalistyczne.

Programy:

Semestr VII - kierunek – Energetyka / specjalności Maszyny i urządzenia w energetyce


Autor:

dr inż. Waldemar PŁOCHARZ / WME

Bilans ECTS:

. Udział w wykładach /30

2. Udział w laboratoriach /20

3. Udział w ćwicz. audytoryjnych /10

4. Udział w projektach /5

5. Udział w seminariach /5

6. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 24

7. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 15

8. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 20

9. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 5

10. Samodzielne przygotowanie do projektów / 10

11. Udział w konsultacjach (1+2+3+4+5) / 10,5

12. Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia (1+2+3+4+5) / 28

13. Przygotowanie do zaliczenia (1+2+3+4+5) / 0

14. Udział w egzaminie / 2

15. Sumaryczne obciążenie pracą studenta ( poz. 1÷13) 184,5 / 30 = 6,15 = 6,0 pkt ECTS

16. Zajęcia z udziałem nauczycieli ( poz. 1+2+3+4+5 +11+14): 82,5 / 30 = 2,75 = 3 pkt ECTS

17. Zajęcia o charakterze praktycznym ( poz. 2+3+4+5+7+8+9+10) 90 / 30 = 3,0 = 3 pkt ECTS


Skrócony opis:

Weryfikacja sposobu realizacji pracy końcowej i przestrzegania harmonogramu, prezentacja i przedstawienie przez dyplomantów efektów realizacji zadań do pracy końcowej

Pełny opis:

Zagadnienia wstępne:

- informacje organizacyjno-porządkowe /2h

- typy prac dyplomowych /2h

- organizacja czasu pracy i harmonogram czynności /2h

- zasady gromadzenia i opracowywania literatury, pojęcia plagiatu, cytowania, zagadnienia prawa autorskiego/2h

- technika pisania pracy dyplomowej i redakcja tekstu /4h.

Zagadnienia seminaryjne:

- indywidualna prezentacja dyplomanta z wykorzystaniem środków audiowizualnych/2h

- ocena opiekuna merytorycznego dotycząca formy i treści prezentacji/2h,

- kontrola bieżących postępów, konsultacja i pomoc merytoryczna,

technika obrony pracy dyplomowej, sposób przygotowania do egzaminu/4h.

Literatura:

J. Boć: Jak pisać pracę magisterską. 2006

J. Majchrzak, T. Mendel: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony i publikacji. 1995

K. Baczewski, S. Ochwat: Zasady realizacji prac dyplomowych w Wydziale Mechanicznym. Poradnik dla studentów. Warszawa 1997

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4.02.1994 (Dz.U. z 1994r. nr 24, poz.83)

Efekty uczenia się:

W01 – ma ugruntowaną wiedzę z zakresu realizowanej tematyki projektu inżynierskiego/K_W23, K_W24

U01 – potrafi pozyskać i wykorzystać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł/K_U01

U02 – potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego oraz przedstawić i omówić prezentację poświęconą wynikom zadania/K_U04

K01 – rozumie potrzebę dokształcania się/K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przedstawienie prezentacji

z zakresu realizacji pracy końcowej zgodnie z harmonogramem.

Efekty kształcenia W01, U01, U02 i K01 sprawdzane są w trakcie prezentacji studentów oraz na podstawie kontroli realizowanego projektu inżynierskiego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Kulas, Andrzej Typiak
Prowadzący grup: Volodymyr Hutsaylyuk, Piotr Krogul, Stanisław Kulas, Tomasz Ślęzak, Andrzej Typiak, Rafał Typiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie ZAL/NZAL
Seminarium - Zaliczenie ZAL/NZAL
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)