Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy projektowania, budowy i eksploatacji infrastruktury rurociągowej w energetyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELDUCSI-PPBEIR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy projektowania, budowy i eksploatacji infrastruktury rurociągowej w energetyce
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 20/+; L 24/+

Przedmioty wprowadzające:

Mechanika techniczna 1 i 2 / wymagania wstępne: statyka, kinematyka i dynamika ciał sztywnych; stan odkształcenia i naprężenia, proste i złożone przypadki wytrzymałościowe.

Komputerowe wspomaganie obliczeń maszyn i urządzeń w energetyce / wymagania wstępne: umiejętność modelowania numerycznego i symulacji zagadnień statycznych.

Programy:

Energetyka / Maszyny i urządzenia w energetyce

Autor:

dr hab. inż. Jerzy MAŁACHOWSKI, prof. WAT

dr inż. Piotr SZURGOTT

Skrócony opis:

Klasyfikacja infrastruktury rurociągowej. Zasady projektowania i budowy infrastruktury rurociągów przesyłowych ropy i gazu. Materiały stosowane na rurociągi – właściwości mechaniczne. Obliczenia wytrzymałościowe elementów infrastruktury rurociągowej. Zastosowanie metod numerycznych do obliczeń wytrzymałościowych elementów infrastruktury rurociągowej. Przekraczanie przeszkód terenowych. Podpory. Linia ułożenia rurociągu. Próby ciśnieniowe – na etapie układania rurociągu oraz w aspekcie poszukiwania utraty szczelności. Podstawy eksploatacji. Inspekcje stanu technicznego rurociągów metodami nieniszczącymi. Ochrona antykorozyjna rurociągów. Nadzór infrastruktury rurociągowej.

Pełny opis:

1. Klasyfikacja infrastruktury rurociągowej. Wprowadzenie w problematykę infrastruktury rurociągowej przeznaczonej do transportu mediów typu gaz i ropa naftowa. Przedstawienie klasyfikacji infrastruktury. Omówienie przeznaczenia poszczególnych jej elementów. (2W)

2. Zasady projektowania infrastruktury rurociągów przesyłowych ropy i gazu. Zapoznanie się z podstawami normowymi dotyczącymi projektowania infrastruktury rurociągów przesyłowych do transportu ropy i gazu. (2W)

3. Materiały stosowane na rurociągi. Omówienie typowych materiałów stosowanych na elementy infrastruktury energetycznej w aspekcie ich cech mechanicznych oraz spełnienia wymogów eksploatacyjnych. (2W, 2L)

4. Obliczenia wytrzymałościowe elementów infrastruktury rurociągowej. Przedstawienie przykładów prowadzonych analiz wytrzymałościowych na wybranych elementach infrastruktury rurociągowej. (2W, 8L)

5. Zastosowanie metod numerycznych do obliczeń wytrzymałościowych elementów infrastruktury rurociągowej. Omówienie przykładów badań z wykorzystaniem metod numerycznych mechaniki w aspekcie analiz wytrzymałościowych elementów infrastruktury rurociągowej wraz z omówieniem podstaw metod modelowania. (4W, 8L)

6. Przekraczanie przeszkód terenowych. Podpory. Linia ułożenia rurociągu. Omówienie stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych związanych z ułożeniem infrastruktury przesyłowej w terenie. (2W)

7. Próby ciśnieniowe na etapie układania rurociągu oraz w aspekcie poszukiwania utraty szczelności. Omówienie prowadzenia badań i spełnienia wymogów projektowych związanych z odbiorem elementów rurociągów przeznaczonej do eksploatacji. (2W)

8. Podstawy eksploatacji. Inspekcje stanu technicznego rurociągów metodami nieniszczącymi. Omówienie problemów pojawiających się na etapie eksploatacji elementów infrastruktury, metod ich wykrywania oraz przykładowych sposobów ich usunięcia. Ocena stanu technicznego. (2W, 6L)

9. Ochrona antykorozyjna rurociągów. Podstawowe metody służące nadzorowi poprawnego działania infrastruktury rurociągowej. Omówienie metod ochrony antykorozyjnej elementów infrastruktury oraz stosowanych do tego celów materiałów. Prowadzenie systemu nadzoru na poprawnością działania infrastruktury. Metody nadzoru nad bezpieczeństwem infrastruktury. (2W)

Literatura:

Baczewski K., Eksploatacja urządzeń MPS: Podstawy teoretyczne projektowania i eksploatacji urządzeń składowych MPS, Wydawnictwo WAT, Warszawa 1980.

Rydlewicz M., AutoPIPE 6.1. Projektowanie i obliczenia rurociągów przemysłowych, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2001.

Bąkowski K., Sieci i instalacje gazowe. Poradnik projektowania, budowy i eksploatacji, WNT, Warszawa 2007.

Szurgott P., Analiza wybranych zagadnień bezpieczeństwa eksploatacji rurociągów przesyłowych, WAT, Warszawa 2015.

Waldemar M., Rurociągi podmorskie. Zasady projektowania, WNT, Warszawa 2004.

Rusiński E., Czmochowski J., Smolnicki T., Zaawansowana metoda elementów skończonych w konstrukcjach nośnych, WNT, Warszawa 2000.

Zajda R., Schematy obliczeniowe gazociągów - Projektowanie sieci gazowych, Centrum Szkolenia Gazownictwa, 2001.

Efekty uczenia się:

W1 – zna podstawy zasad projektowania i budowy infrastruktury rurociągów przesyłowych ropy i gazu / K_W06++, K_W10+

W2 – umie zastosować metody komputerowe mechaniki do projektowania elementów infrastruktury energetycznej / K_W05++, K_W06++

W3 – zna ogólnie problematykę eksploatacji infrastruktury rurociągów przesyłowych ropy i gazu oraz metodami oceny jej stanu technicznego / K_W18+

U1 – umie zastosować metody komputerowe mechaniki do obliczeń inżynierskich elementów infrastruktury energetycznej / K_U02+, K_U13++

U2 – ma umiejętność rozwiązywania podstawowych problemów wynikających z zasad eksploatacji infrastruktury rurociągowej / K_U01+, K_U21+, K_U24+

K1 – student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz jest gotowy do podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania / K_K04+

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.

Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: pozytywne oceny z laboratorium komputerowego oraz pisemnego sprawdzianu z wiedzy teoretycznej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)