Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logistyka w energetyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELDUCSI-LwE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logistyka w energetyce
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 20/+, C 10/+, razem: 30 godz., 2 pkt ECTS

Przedmioty wprowadzające:

brak

Programy:

Semestr siódmy / Energetyka/ Maszyny i urządzenia w energetyce/WEL

Autor:

dr Jacek Woźniak,prof.WAT

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach / 20

2. Udział w laboratoriach /0

3. Udział w ćwiczeniach / 10

4. Udział w seminariach / 0

5. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 16

6. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 0

7. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 10

8. Samodzielne przygotowanie do seminarium / 0

9. Realizacja projektu / 0

10. Udział w konsultacjach / 4,5

11. Przygotowanie do egzaminu /0

12. Przygotowanie do zaliczenia /12

13. Udział w egzaminie /0

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 72,50 godz./ 2 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli 34,50godz./ 1 ECTS

Zajęcia powiązane z działalnością naukową 56 godz. / 1,5 ECTS


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami, istotą, rozwojem , znaczeniem logistyki i łańcucha dostaw obejmującym:. czynniki integrujące przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw, systemy i procesy logistyczne w energetyce, magazynowanie i obsługa zapasów w systemach logistycznych, transport i spedycję, procesy logistyczne w sferze zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, usługi logistyczne, przetargi w przedsiębiorstwie .Ponadto uwarunkowania prawne, logistykę a ekologię w energetyce, metody oceny, wskaźniki i mierniki oceny funkcjonowania łańcucha dostaw czy rolę informacji w łańcuchu dostaw i logistyce

Pełny opis:

Wykłady prowadzone w formie prezentacji obejmują 10 dwugodzinnych spotkań:

1. Podstawowe pojęcia, istota, rozwój, znaczenie logistyki i łańcucha dostaw/ 2 godz.

2. Czynniki integrujące przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw/ 2 godz.

3. Systemy i procesy logistyczne w energetyce/ 2 godz.

4. Magazynowanie i obsługa zapasów w systemach logistycznych/ 2 godz.

5. Transport i spedycja w systemach logistycznych/ 2 godz.

6. Procesy logistyczne w sferze zaopatrzenia, usługi logistyczne, przetargi w przedsiębiorstwie/.2 godz.

7. Procesy logistyczne w sferze produkcji i dystrybucji/ 2 godz.

8. Uwarunkowania prawne, logistyka a ekologia w energetyce/.2 godz.

9. Metody oceny, wskaźniki i mierniki oceny funkcjonowania łańcucha dostaw/ 2 godz.

10. Rola informacji w łańcuchu dostaw i logistyce / 1 godz.

11. Zaliczenie/test 1 godz.

Ćwiczenia, rozwiązywanie zadań rachunkowych z udziałem studentów, obejmują :

1. Podejście systemowe w logistyczne .Logistyka w energetyce jako system w ujęciu organizacyjno - funkcjonalnym /2 godz.

2. Analiza procesów zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji i usługach/2 godz.

3. Przepływ towarów w łańcuchu dostaw. System transportowy i spedycyjny w ujęciu strukturalno-funkcjonalnym. Procesy załadunkowe i wyładunkowe. Organizacja przewozu różnymi gałęziami transportu / 2 godz.

4. Magazyny w systemach logistycznych. Procesy magazynowe i obsługa zapasów. Wyposażenie techniczne magazynów Metody ABC, XYZ, ABC/XYZ, klasyfikacji Modele sterowania zapasami./ 2godz..

5. Metody oceny, wskaźniki i mierniki oceny funkcjonowania łańcucha dostaw na przykładzie przedsiębiorstwa energetycznego 1/godz.

Literatura:

podstawowa:

Bojarski W., Podstawy analizy i inżynierii systemów, 1984

Brzeziński M., Systemy w logistyce, WAT, Warszawa 2007.

Nowosielski S., Procesy i projekty logistyczne, Wyd. UE, Wrocław,2008.

Bozarth C, Handfield R.B., Wprowadzenie do zarządzania operacjami i lańcuchem dostaw, Helion Gliwice 2007.

Ficoń K., Logistyka operacyjna Wyd.I,Warszawa 2004.

Sikorski P.M.,Spedycja w praktyce-wiek XXI, PWT, Warszawa 2008

Szymonik A., Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka (I), Teoria i praktyka,Difin,2013.

Szymonik A.,Logistyka i zarzadzanie łańcuchem dostaw, Difin,, część I, Warszawa 2010

Szymonik A.,Logistyka i zarzadzanie łańcuchem dostaw, Difin,, część II, Warszawa 2011

uzupełniająca:

R. Śliwka, W. Rokicki, T. Lus, Logistyka CasebookStudia przypadków prezentujące wybrane problemy z firm rozwiązane na podstawie rzeczywistych danych PWN,2018

Dudziński Z.,Kizyn M., Vademecum gospodarki magazynowej, ODiDK

Sp.Z o.o.,Gdańsk 2002

Transport,spedycja i logistyka (periodyk)

Gazeta transportowa - (tygodnik poświęcony sprawom transportu, spedycji i logistyki).

Słownik terminologii logistycznej, ILiM Poznań 2006

Efekty uczenia się:

WIEDZA

W1 / ma uporządkowaną wiedzę w zakresie gospodarki energetycznej oraz

przesyłania energii/K_W10

W2/ ma podstawową wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania/ K_W12

W3 / ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej/ K_W21 W4/ zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości / K_W22 UMIEJĘTNOŚCI

U1 U1 / potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie/K_U01 U 2/ potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować

har harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów/ K_U02

U3 / potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania/K_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1 / rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia II i III stopnia, studia podyplomowe, kursy) – podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych/K_K01

K2 ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i

skutków działalności inżyniera-energetyka, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje / K_K02

K3 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy/K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia W1, W2,W3,W4 są weryfikowane podczas pisemnego testu przedmiotu, warunkiem zaliczenia jest uzyskanie minimum 55 % punktów za udzielane odpowiedzi z zagadnień przedstawianych na wykładach. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia wykładów z przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń rachunkowych (U1,U2,U3). K1,K2 i K3 realizowane w czasie praktyk

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie wyższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty uczenia na poziomie równym lub niższym niż 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Orłowski
Prowadzący grup: Krzysztof Orłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie ZAL/NZAL
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)