Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Budowa i eksploatacja silników spalinowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELDUCSI-BiESS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Budowa i eksploatacja silników spalinowych
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 26/+ ; C 8/+ ; L 10/+; Razem: 44

Przedmioty wprowadzające:

Mechanika techniczna / wymagania wstępne: znajomość podstawowych praw kinematyki i dynamiki.

Materiały eksploatacyjne / wymagania wstępne: znajomość podstawowych właściwości materiałów eksploatacyjnych stosowanych w użytkowaniu i obsługiwaniu silników spalinowych.

Termodynamika techniczna / wymagania wstępne: znajomość podstawowych praw termodynamicznych, przemian gazowych, silnikowych obiegów teoretycznych, analizy zjawisk fizycznych i rozwiązywania zagadnień technicznych w oparciu o prawa fizyki


Programy:

IV semestr studiów / Energetyka / Maszyny i urządzenia w energetyce

Autor:

Dr inż. Kazimierz KOLIŃSKI / WME

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach /26

2. Udział w laboratoriach /10

3. Udział w ćwicz. audytoryjnych /8

4. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 20,8

5. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 15

6. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 8

7. Udział w konsultacjach / 6,6

8. Przygotowanie do zaliczenia / 17,6

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 112 / 3 pkt ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+2.+3.+7. = 50,6 / 1,5 pkt ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 2.+3.+5.+6. = 41 / 1,5 pkt ECTS


Skrócony opis:

Obiegi porównawcze silników spalinowych. Ogólna budowa i podział tłokowych silników spalinowych stosowanych w pojazdach i urządzeniach stacjonarnych. Budowa i eksploatacja układów tłokowo – korbowego i rozrządu. Kinematyka mechanizmów tłokowo-korbowego i rozrządu. Wskaźniki pracy silników. Charakterystyki silników. Budowa i eksploatacja układów zasilania paliwem i powietrzem. Doładowanie silników spalinowych. Budowa i eksploatacja układów smarowania i chłodzenia. Budowa i eksploatacja układów rozruchowych i zapłonowych. Wpływ parametrów regulacyjnych i stanu technicznego na trwałość i ekonomikę pracy silników. Ekologiczne aspekty pracy silników spalinowych.

Pełny opis:

Wykład / wykorzystanie prezentacji oraz tablicy

1. Budowa i eksploatacja układu tłokowo-korbowego silnika / 4

2. Budowa i eksploatacja układu rozrządu silnika / 2

3. Wskaźniki pracy silników / 2

4. Rodzaje i interpretacja charakterystyk silników / 2

5. Budowa i eksploatacja układu zasilania powietrzem i układu wylotowego /2

6. Budowa i eksploatacja układu zasilania paliwem silników o zapłonie iskrowym /2

7. Budowa i eksploatacja układu zasilania paliwem silników o zapłonie samoczynnym / 3

8. Budowa i eksploatacja układu smarowania silników / 2

9. Budowa i eksploatacja układu chłodzenia silników / 2

10. Budowa i eksploatacja układu zapłonowego silników / 2

11. Budowa i eksploatacja układu rozruchowego siników / 1

12. Ekologiczne aspekty pracy silników spalinowych / 2

Ćwiczenia / praktyczne zapoznanie z budową i zasadami działania układów silnikowych przy wykorzystaniu modeli, elementów silników i filmów wideo.

1. Szczegółowe rozwiązania kadłubów, głowic i mechanizmów korbowo-tłokowych / 1

2. Szczegółowe rozwiązania zaworowych mechanizmów rozrządu i napędu wałków rozrządu / 1

3. Szczegółowe rozwiązania elementów układu zasilania paliwem silników

o ZI / 1

4. Szczegółowe rozwiązania elementów układu zasilania paliwem silników

o ZS / 1

5. Szczegółowe rozwiązania elementów układu smarowania silników / 1

6. Szczegółowe rozwiązania elementów układu chłodzenia silników / 1

7. Szczegółowe rozwiązania elementów układów zapłonowego i rozruchowego / 1

8. Podsumowanie wykładanego materiału. Sprawdzian pisemny /1

Laboratoria / wykonywanie pomiarów parametrów pracy silnika

1. Budowa i działanie układu zasilania paliwem silnika common rail /2.

2. Budowa i działanie układu zasilania paliwem silnika MPI /2.

3. Wpływ stanu technicznego silnika na zużycie paliwa i toksyczność spalin /2.

4. Obsługiwanie układu chłodzenia, smarowania, rozruchowego

i rozrządu /2.

5. Obsługiwanie techniczne układu zasilania paliwem silników o ZI i ZS /2.

Literatura:

podstawowa:

1. J.A. Wajand, J.T. Wajand, Tłokowe silniki spalinowe średnio i szybkoobrotowe, Wydawnictwo WNT, Warszawa 2005;

2. S. Luft, Podstawy budowy silników, Wydawnictwo WKŁ, Warszawa 2003;

3. S. Ochwat i inni, Teoria silników spalinowych. Materiały do zajęć laboratoryjnych, Wydawnictwo WAT, Warszawa 1991;

4. M. Hebda, Eksploatacja samochodów, Wydawnictwo WNT, Warszawa WITE-PIB 2005;

5. K. Abramek, M. Uzdowski, Podstawy obsługiwania i napraw, Wydawnictwo WKŁ, Warszawa 2009.

uzupełniająca:

1 K. Niewiarowski, Tłokowe silniki spalinowe. Wydawnictwo WKŁ, Warszawa 1983;

2 M. Bernhardt i inni, Silniki samochodowe, Wydawnictwo WKŁ, Warszawa 1988;

3 U. Rokosch, Układy oczyszczania spalin i pokładowe systemy diagnostyczne samochodów OBD, Wydawnictwo WKŁ, Warszawa 2007;

4 K. Sitek, S. Syta, Badania stanowiskowe i diagnostyka, Wydawnictwo WKŁ, Warszawa 2011;

5 K. Abramek, K. Garczyński, M. Uzdowski, Eksploatacja techniczna i naprawa. Wydawnictwo WKŁ, Warszawa 2003;

6 H. Tylicki, Eksploatacja silników spalinowych pojazdów mechanicznych, Wydawnictwo WKŁ, Warszawa 2005;

7 Z. Kneba, S. Makowski, Zasilanie i sterowanie silników, Wydawnictwo WKŁ, Warszawa 2004..

Efekty uczenia się:

symbol / efekt kształcenia / odniesienie do efektów kierunku

W1 / ma podstawową wiedzę w zakresie budowy i działania zasadniczych zespołów tłokowych silników spalinowych maszyn inżynieryjno-budowlanych i drogowych / K-W06;

W2 / zna podstawowe procesy zachodzące w tłokowych silnikach spalinowych / K_W18;

U1 / potrafi wyznaczyć podstawowe parametry pracy tłokowych silników spalinowych i przeprowadzić analizę uzyskanych wyników badań oraz wyciągać właściwe wnioski / K_U03;

U2 / potrafi posługiwać się urządzeniami badawczymi do wyznaczania charakterystyk silników spalinowych / K_U16.

K1 / nabywa umiejętności pracy w grupie, odpowiedzialności za własną pracę; ma świadomość wpływu pracy silników na pozatechniczne aspekty ich eksploatacji / K_K04.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia.

Zaliczenie jest prowadzone w formie sprawdzianu pisemnego

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie ocen uzyskanych ze sprawdzianów ustnych.

Ćwiczenia laboratoryjne zaliczane są na podstawie: wiadomości i ocen za sprawozdania z wykonanych pomiarów.

Warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu pisemnego, który obejmuje całość treści programu przedmiotu oraz uzyskanie ocen pozytywnych z ćwiczeń i laboratoriów.

Osiągnięcie poszczególnych efektów kształcenia weryfikowane jest następująco:

efekty W1, W2 - weryfikowane są podczas ćwiczeń i sprawdzianu pisemnego;

efekty U1, U2 - sprawdzane są podczas ćwiczeń;

efekty K1 - sprawdzane są podczas ćwiczeń i laboratoriów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)