Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELDECSM-UKiCH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze
Jednostka: Wydział Inżynierii Mechanicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

II stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 14/+ ; C 12/+ ; L 4/z; Razem: 30

Przedmioty wprowadzające:

Fizyka / wymagania wstępne: znajomość podstawowych praw fizyki, jednostek miar, analizy zjawisk fizycznych i rozwiązywania zagadnień technicznych w oparciu o prawa fizyki.

Matematyka / wymagania wstępne: zastosowania aparatu matematycznego do opisu zagadnień technicznych, technologicznych i zjawisk fizycznych.

Termodynamika techniczna / wymagania wstępne: znajomość podstawowych praw termodynamicznych, przemian gazowych, silnikowych obiegów teoretycznych, analizy zjawisk fizycznych i rozwiązywania zagadnień technicznych w oparciu o prawa fizyki.

Programy:

II semestr studiów / Energetyka / wszystkie specjalności

Autor:

Dr inż. Kazimierz KOLIŃSKI

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. Udział w wykładach /14

2. Udział w laboratoriach /4

3. Udział w ćwicz. audytoryjnych /12

4. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 11,2

5. Samodzielne przygotowanie do laboratoriów / 6,0

6. Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń / 12,0

7. Udział w konsultacjach / 4,5

8. Przygotowanie do zaliczenia / 12,0

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 75,7 / 2 pkt ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+2.+3.+7. = 34,5 / 1,0 pkt ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 2.+3.+5.+6. = 34 / 1,0 pkt ECTS.

Skrócony opis:

Podstawowe procesy technologii klimatyzacyjnej i chłodniczej. Wymiana i przewodzenie ciepła. Chłodziarki i pompy ciepła. Urządzenia klimatyzacyjne. Systemy klimatyzacji.

Pełny opis:

Wykład / wykorzystanie prezentacji oraz tablicy

1. Podstawowe procesy technologii klimatyzacyjnej i chłodniczej / 2

2. Wymiana i przewodzenie ciepła / 2

3. Chłodziarki i pompy ciepła / 4

4. Urządzenia klimatyzacyjne / 4

5. Systemy klimatyzacji / 2

Ćwiczenia / zapoznanie z praktycznym rozwiązywaniem zadań dotyczących wybranych procesów termodynamicznych

1. Obliczenia wymiany i przewodzenia ciepła / 2

2. Obiegi chłodnicze i ich parametry /3

3. Zapoznanie z budową i działaniem instalacji chłodniczej komór chłodniczych / 3

4. Rozwiązania szczegółowe urządzeń klimatyzacyjnych. Obsługiwanie i diagnozowanie urządzeń klimatyzacyjnych / 2

5. Podsumowanie wykładanego materiału. Sprawdzian pisemny /2

Laboratoria / wykonywanie pomiarów parametrów zjawisk termodynamicznych

1. Wzorcowanie termometrów i pomiary temperatury różnymi metodami. Pomiar wilgotności powietrza / 2

2. Badanie wymiany i przewodzenia ciepła / 2.

Literatura:

podstawowa:

1. J. Walentynowicz, Termodynamika techniczna i jej zastosowania, WAT Warszawa 2010.

2. Gutkowski K., Butrymowicz D.: Chłodnictwo i klimatyzacja. WNT Warszawa 2007;

3. Zalewski W.: Systemy i urządzenia chłodnicze. Politechnika Krakowska, Kraków 2007;

4. J. Panas, J. Zmywaczyk, P. Koniorczyk: Termodynamika. Zbiór zadań, 1987,

uzupełniająca:

1. Terpiłowski J. i inni: Termodynamika. Pomiary cieplne, WAT Warszawa 1994;

2. Wiśniewski S.: Termodynamika techniczna, PWN Warszawa 1980;

3. Szargut J.: Termodynamika techniczna, WPŚl Gliwice 2005;

4. Pudlik W.: Termodynamika. WPGd. Gdańsk 1998;

5. Deh U.: Klimatyzacja w samochodzie. WKiŁ Warszawa 2000;

Wiśniewski S.: Wymiana ciepła, 1988.

Efekty uczenia się:

symbol / efekt kształcenia / odniesienie do efektów kierunku

W1- Ma szczegółową wiedzę w zakresie specjalności: Elektroenergetyka, Maszyny i urządzenia w energetyce / K_W08;

W2- Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie budowy i funkcjonowania maszyn, urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych wykorzystywanych w energetyce

/ K_W08;

U1- Potrafi integrować wiedzę, praktycznie ocenić wpływ różnych czynników na kształtowanie środowiska pracy i produkcji / K_U13;

K1- Ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków ważności inżyniera energetyka, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje / K_K03.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia;

 zaliczenie jest przeprowadzane w formie sprawdzianu pisemnego;

 warunek konieczny do uzyskania zaliczenia: pozytywne oceny z ćwiczeń i z laboratorium;

 warunkami uzyskania pozytywnej oceny z laboratorium są:

- obecność na zajęciach laboratoryjnych;

- zaliczenie sprawdzianu pisemnego lub ustnego z przygotowania do każdego ćwiczenia laboratoryjnego;

- wykonanie i zaliczenie sprawozdania z każdego ćwiczenia laboratoryjnego.

Osiągnięcie poszczególnych efektów kształcenia weryfikowane jest następująco:

• efekty z kategorii wiedzy W1 i W2 weryfikowane są podczas ćwiczeń i sprawdzianu pisemnego;

• efekty z kategorii umiejętności U1 weryfikowane są poprzez sprawdziany ustne na ćwiczeniach i laboratoriach;

• efekty z kategorii kompetencji społecznych K1 weryfikowane są poprzez ocenę wykonywania zadań na ćwiczeniach i sprawozdań z laboratoriów.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Laboratorium, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie ZAL/NZAL
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)