Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inteligentne instalacje elektryczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELDECSM-IIEn
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inteligentne instalacje elektryczne
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 18/+; L/12/+; Razem: 30

Przedmioty wprowadzające:

Elektrotechnika/znajomość praw obowiązujących w obwodach elektrycznych.

Automatyka/znajomość podstawowych zasad sterowania i regulacji.


Programy:

VI/ Energetyka/ elektroenergetyka

Autor:

dr inż. Marek SUPRONIUK

Bilans ECTS:

1. Udział w wykładach / 18

2. Praca własna studentów nad opanowaniem wiedzy z wykładu / 4

3. Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych / 12

4. Przygotowanie do laboratoriów i opracowanie sprawozdań / 14

5. Udział w konsultacjach / 8

6. Przygotowanie do zaliczenia / 4

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 60 / 2 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.+6.=42 / 1,5 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 3.+4.=26 / 1 ECTS


Skrócony opis:

Różnice między instalacją tradycyjną a inteligentną. Idea inteligentnego budynku. Instalacje elektryczne w inteligentnych budynkach. Instalacja w systemie EIB: urządzenia magistralne i urządzenia systemowe, topologia, struktura logiczna, uruchomienie instalacji, dokonywanie zmian w oprogramowaniu instalacji i funkcjonowaniu urządzeń magistralnych. Tendencje rozwojowe inteligentnych instalacji elektrycznych. Instalacja w systemie xComfort.

Pełny opis:

Wykłady/metody dydaktyczne: werbalno-wizualna prezentacja treści programowych w postaci prezentacji w PowerPoint:

Tematy kolejnych zajęć:

1. Systemy automatyki w energetyce / 2

2. Wymagania ogólne dotyczące instalacji elektrycznych w świetle obowiązujących przepisów i norm / 2

3. Wprowadzenie do zagadnień budynków inteligentnych / 2

4. Podstawowe zagadnienia inteligentnych instalacji elektrycznych w systemie KNX / 2

5. Właściwości i funkcje urządzeń magistralnych w systemie KNX / 2

6. Instalacje elektryczne w systemie Domito / 2

7. Instalacje elektryczne w systemie LCN / 2

8. Instalacje elektryczne w systemie xComfort / 2

9. Instalacje elektryczne w systemie Lon / 2

Laboratoria /metody dydaktyczne: zastosowania praktyczne poznawanych zagadnień.

Tematy kolejnych zajęć:

1) Programowanie instalacji w systemie KNX cz. I / 4h

2) Programowanie instalacji w systemie KNX cz. II / 4h

3) Programowanie instalacji w systemie xComfort / 4h

Literatura:

podstawowa:

1. Markiewicz H.: Instalacje elektryczne, WNT, Warszawa, 2002.

2. Petykiewicz P.: Nowoczesna instalacja elektryczna w inteligentnym budynku, COSiW SEP, Warszawa, 2001.

3. Petykiewicz P.: „Technika systemowa budynku instabus EIB, Podstawy projektowania”, ArsKom, Warszawa 1999.

4. N-SEP-E-002. Wytyczne. Komentarz. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania”. Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, Warszawa 2002.

uzupełniająca:

1. Drop D., Jastrzebski D.: Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym z wykorzystaniem osprzetu firmy MOELLER. Poradnik Elektroinstalatora. COSiW SEP, Warszawa, 2002.

2. www.moeller.pl.

3. www.knx.org.

4. www.xcomfort.pl.

Efekty uczenia się:

W1 / wiedza o zaletach systemów inteligentnych instalacji i przewaga ich w porównaniu do tradycyjnych instalacji / K_W08

W2 / wiedza o funkcjonowaniu magistrali i jej urządzeń / K_W09, K_W12

U1 / umiejętność dokonywania optymalnego wyboru urządzeń magistrali pod kątem ich działania i możliwości wzajemnej współpracy / K_U12

U2 / umiejętność samodzielnego konfigurowania magistrali zgodnie z wymaganiami instalacji / K_U11

U3 / umiejętność posługiwania się oprogramowaniem do programowania modłów automatyki budynkowej / K_U13

U4 / zdolność do samodzielnego instalowania, uruchamiania i obsługiwania systemów automatyki budynkowej / K_U19

K1 / możliwość zdobycia certyfikatu KNX / K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot jest zaliczany na podstawie kolokwium przeprowadzanego w formie pisemnej, obejmującego całość programu przedmiotu. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest również zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest wykonanie praktyczne i zaliczenie sprawozdań ze wszystkich ćwiczeń na ocenę pozytywną zgodnie z regulaminem obowiązującym w laboratorium. Ocena z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest średnią ocen otrzymaną z poszczególnych ćwiczeń.

efekty W1, W2 - są sprawdzenie podczas zaliczenia;

efekt U1, U2, U3, U4 i K1– sprawdzane są podczas zajęć laboratoryjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)