Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zabezpieczenia obiektów energetycznych-PW

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELDECSI-ZOE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zabezpieczenia obiektów energetycznych-PW
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 20/+, C 8/+; L 16/+ ; Razem: 44

Przedmioty wprowadzające:

Brak.

Programy:

Energetyka / Elektroenergetyka

Autor:

dr hab. inż. Adam Rosiński

Bilans ECTS:

aktywność / obciążenie studenta w godz.

1. wykład / 20

2. praca własna studentów nad opanowaniem wiedzy z wykładu / 4

3. ćwiczenia rachunkowe / 8

4. ćwiczenia laboratoryjne / 16

5. przygotowanie do laboratoriów / 3

6. przygotowanie sprawozdania z laboratorium / 3

7. zaliczenie i konsultacje / 6

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 60 / 2 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+4.+7.=50 / 2 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 4.=16 / 1 ECTS

Skrócony opis:

Treść zajęć obejmuje m.in.:

- Systemy zabezpieczeń,

- Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu,

- Systemy Kontroli Dostępu,

- Systemy Monitoringu Wizyjnego,

- Systemy Sygnalizacji Pożarowej,

- Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze,

- Monitorowanie systemów zabezpieczeń,

- Problematyka niezawodnościowo-eksploatacyjna,

- Integracja elektronicznych systemów zabezpieczeń.

Pełny opis:

Wykłady / metody dydaktyczne: werbalno-wizualna prezentacja treści programowych z wykorzystaniem technik audiowizualnych; podanie informacji teoretycznych i wskazanie przykładów ilustrujących teorię; podanie tematów do samodzielnego studiowania.

Tematy kolejnych zajęć:

1. Ochrona obiektów energetycznych, jako obiektów infrastruktury krytycznej / 2 godz.

Informacje i charakterystyka obiektów infrastruktury krytycznej.

2. Systemy zabezpieczeń / 10 godz.

Podstawowe informacje prawne (normy PN i EN oraz NO). Klasyfikacje systemów zabezpieczeń. Budowa i zasada działania systemów zabezpieczeń o strukturze rozproszonej (w tym m.in. Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu, Systemy Kontroli Dostępu, Systemy Monitoringu Wizyjnego, Systemy Sygnalizacji Pożarowej, Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze).

3. Zasilanie rozproszonych systemów zabezpieczeń / 4 godz.

Podstawowe i rezerwowe źródła zasilania. Bilans energetyczny. Metodyka doboru rezerwowych źródeł zasilania (akumulatorów). Zasilania systemów rozległych, dobór UPSów.

4. Proces projektowania systemów zabezpieczeń / 4 godz.

Projekt systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu kontroli dostępu, systemu monitoringu wizyjnego dla wybranego obiektu energetycznego.

Ćwiczenia / metody dydaktyczne: repetytorium i utrwalenie elementów treści programowych; dyskusja; podanie projektu do samodzielnego opracowania.

Tematy kolejnych zajęć:

1. Projekt systemu zabezpieczeń dla wybranego obiektu energetycznego / 8 godz.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej systemu zabezpieczeń dla wybranego obiektu energetycznego.

Laboratoria / metody dydaktyczne: zastosowanie praktyczne poznanych wiadomości do oceny systemów zabezpieczeń.

Tematy kolejnych zajęć:

1. Badanie rozproszonych Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu / 4 godz.

Uruchomienie rozproszonego Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu, zdalne programowanie i nadzór nad systemem. Konfiguracja partycji, strefy ochrony, linii wejściowych, linii wyjściowych. Obliczenie bilansu energetycznego dla SSWiN.

2. Badanie Systemów Kontroli Dostępu / 4 godz.

Uruchomienie Systemu Kontroli Dostępu, zdalne programowanie i nadzór nad systemem oraz jego konfiguracja.

3. Badania Systemów Monitoringu Wizyjnego / 4 godz.

Uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego, badanie kamer, konfiguracja systemu.

4. Badania Systemów Sygnalizacji Pożarowej / 4 godz.

Uruchomienie Systemów Sygnalizacji Pożarowej, zdalne programowanie i nadzór nad systemem oraz jego konfiguracja.Obliczenie bilansu energetycznego dla SSP.

Literatura:

podstawowa:

- Wójcik A. (red.): Mechaniczne i elektroniczne systemy zabezpieczeń, Verlag Dashöfer, Warszawa 2011.

- Radziejewski R., Siudalski S.J.: Ochrona osób i mienia, Wyd. WAT, Warszawa 2013.

- Mikulik J.: Wybrane zagadnienia zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu w budynkach, Wyd. AGH, Kraków 2008.

- Zestaw instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych.

uzupełniająca:

- Norma PN-EN 50131-1:2009: Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania i napadu – Wymagania systemowe.

- Norma PN-EN 50131-6:2009: Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania i napadu – Zasilanie.

- Normy obronne NO-04-A004-1÷9.

- czasopismo: „Zabezpieczenia”, www.zabezpieczenia.com.pl.

- czasopismo „Ochrona mienia i informacji”, www.ochrona-mienia.pl.

Efekty uczenia się:

W1 - Student zna i rozumie funkcjonowanie systemów zabezpieczeń, podstawowe zagadnienia związane z algorytmami obróbki sygnałów w czujkach, ma wiedzę z zakresu matematyki niezbędną do opracowania bilansu energetycznego systemu.

W2 - Student ma podstawową wiedzę o architekturze systemów ochrony i sieci komputerowych, niezbędną do znajomości funkcjonowania systemów zabezpieczeń obiektów energetycznych.

W3 - Student zna zasady funkcjonowania systemów zasilania awaryjnego stosowanych w systemach zabezpieczeń.

U1 - Student potrafi pozyskiwać informację z literatury oraz innych dobranych źródeł o nowościach i trendach rozwojowych współczesnych elektronicznych systemów zabezpieczeń, potrafi integrować uzyskane informacje w celu doskonalenia procesu projektowania systemu alarmowego.

U2 - Student potrafi korzystać z dokumentacji projektowej elektronicznych systemów zabezpieczeń z uwzględnieniem wymagań zawartych w polskich normach.

K1 - Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty prawne dotyczące zasad projektowania elektronicznych systemów zabezpieczeń, w tym związanej odpowiedzialności za podejmowane decyzje projektowe.

K2 - Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz jest gotowy do podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.

Metody i kryteria oceniania:

- Zaliczenie przeprowadzane jest w formie pisemno(test)-ustnej i obejmuje całość programu przedmiotu.

- Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń laboratoryjnych (na podstawie kolokwiów wstępnych,

pracy bieżącej i sprawozdań).

- Efekty W1, W2, U1 i U2 sprawdzane są w czasie ćwiczeń rachunkowych i zaliczenia.

- Efekty W3, K1, K2 sprawdzane są w trakcie ćwiczeń rachunkowych i ćwiczeń laboratoryjnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Laboratorium, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Paś, Adam Rosiński
Prowadzący grup: Jarosław Łukasiak, Rafał Mazur, Jacek Paś, Adam Rosiński, Michał Wiśnios
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie ZAL/NZAL
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)