Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy konstrukcji elektromechanicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELDECSI-PKE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy konstrukcji elektromechanicznych
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 30/+, P 14/+; Razem: 44

Przedmioty wprowadzające:

Matematyka: podstawowe prawa i zasady obowiązujące w mechanice technicznej oraz wytrzymałości materiałów.

Aparaty elektryczne: znajomość zjawisk fizycznych zachodzących w aparatach elektrycznych.


Programy:

Semestr: V

Kierunek: Energetyka

Specjalności: Elektroenergetyka


Autor:

prof. dr hab. inż. Stanisław KULAS

Bilans ECTS:

aktywność/obciążenie studenta w godz.:

1. Udział w wykładach / 30

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 8

3. Udział w zajęciach projektowych / 14

4. Samodzielne praca nad projektem / 6

5. Udział w konsultacjach / 4

6. Przygotowanie do zaliczenia / 2

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 64 / 2 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.=48 / 1,5 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 3.+4.=20 / 1 ECTS


Skrócony opis:

Wstęp, cel i zakres wykładu. Struktura procesu projektowo-konstrukcyjnego. Ogólne zasady konstruowania. Połączenia niełączeniowe nierozłączne i rozłączne. Elementy podatne. Przekładnie mechaniczne zębate i dźwigniowo-przegubowe. Analiza kinematyczna mechanizmów. Zagadnienia wstępne dynamiki mechanizmów. Analiza ruchu i sił działających w układach stykowych. Siły oporowe w układach stykowych.

Pełny opis:

Wykłady/metody dydaktyczne: werbalno-wizualna prezentacja treści programowych w postaci prezentacji w PowerPoint:

Tematy kolejnych zajęć:

1. Wstęp, cel i zakres wykładu, literatura:

Konstrukcje elektromechaniczne; projektowanie a konstruowanie; zadania konstruktorskie; 2h.

2. Struktura procesu projektowo-konstrukcyjnego:

Proces projektowo-konstrukcyjny; dwupoziomowa struktura procesu projektowo-konstrukcyjnego i jej etapy; przykłady; 2h.

3. Ochrona własności przemysłowej:

Przedmiot ochrony przemysłowej; wynalazki, wzory użytkowe i formy ich ochrony; informacja patentowa; przykłady; 2h.

4. Ogólne zasady konstruowania:

Przesłanki i reguły sprawnego konstruowania; cechy optymalnej konstrukcji; metoda inwersji; zasady konstruowania części urządzeń elektromechanicznych; unifikacja, typizacja, normalizacja; przykłady; 2h

5. Materiały i narażenia eksploatacyjne oraz środowiskowe konstrukcji:

Materiały: przewodzące, konstrukcyjne, elektroizolacyjne, magnetyczne; narażenia: napięciowe, prądowe, częstotliwościowe, elektromagnetyczne, mechaniczne oraz środowiskowe; przykłady; 2h.

6. Dokładność wykonania elementów konstrukcji elektromechanicznych:

Tolerancja wymiarów; pasowanie; tolerancja kształtu i położenia; chropowatość powierzchni; obliczenia wytrzymałościowe; oddziaływania elektrodynamiczne w torach prądowych; przykłady; 2h.

7. Połączenia niełączeniowe nierozłączne i rozłączne:

Nitowanie, spawanie, lutowanie; połączenia gwintowe; narażenia i odkształcenia cieplne połączeń; przykłady; 2h.

8. Elementy podatne:

Sprężyny; zasady obliczania i doboru sprężyn; termobimetale; przykłady; 2h.

9. Przekładnie mechaniczne:

Rodzaje przekładni mechanicznych; przekładnie zębate i zasady ich obliczeń i doboru; przykłady; 2h.

10. Przekładnie dźwigniowo-przegubowe:

Rodzaje przekładni (mechanizmów) stosowanych w łącznikach elektroenergetycznych; charakterystyka przełożenia; położenia martwe; zamki i rygle; przykłady; 2h.

11. Analiza kinematyczna mechanizmów:

Charakterystyki ruchu mechanizmów; kinematyka ogniwa sztywnego; biegunowe plany prędkości i przyspieszeń mechanizmów; synteza wymiarowa przekładni; przykłady; 2h.

12. Zagadnienia wstępne dynamiki mechanizmów:

Momenty i siły bezwładności ogniw; redukcja dynamiczna mechanizmu do ogniwa sprowadzenia; przykłady; 2h.

13. Analiza ruchu i sił działających w układach stykowych:

Analiza ruchu styków łącznika elektrycznego ; ocena wpływu zamka łącznika na dynamikę ruchu styków; dobór sprężyny napędowej; przykłady; 2h.

14. Siły oporowe w układach stykowych:

Przebiegi wartości sił zamykania i otwierania styku ruchomego; wpływ kształtu końcówki styku ruchomego na wartości sił oporowych; przykłady; podsumowanie; 4h.

Projektowanie /metody dydaktyczne: zastosowania w projektowaniu poznawanych zagadnień.

Tematy kolejnych zajęć:

1) Projektowanie wybranych układów toru prądowego, obciążonych prądem ciągłym, 2h.

2) Projektowanie wybranych układów torów prądowych, z punktu widzenia ich obciążalności elektrodynamicznej, 2h.

3) Projektowanie połączeń niełączeniowych, rozłącznych i nierozłącznych torów prądowych, 2h.

4) Projektowanie elementów podatnych dla napędów styków ruchomych łączników elektrycznych oraz wyzwalaczy elektrycznych, 2h.

5) Projektowanie przekładni mechanicznych zębatych, 2h.

6) Projektowanie przekładni (mechanizmów) dźwigniowo-przegubowych dla łączników elektrycznych, 2h.

7) Projektowanie układów stykowych niełączeniowych, 2h.

Literatura:

podstawowa:

- R. Kisiel R., A. Bajera. Podstawy konstrukcji urządzeń elektronicznych, OW PW, Warszawa 1999.

- S. Kulas. Podstawy konstrukcji elektromechanicznych, OW PW Warszawa 2012.

uzupełniająca:

- A. Au., J. Maksymiuk., Z. Pochanke. Podstawy obliczeń aparatów elektroenergetycznych, WNT, Warszawa 1982.

- P. Maluśkiewicz. Podstawy konstrukcji maszyn, WPP, Poznań 2009.

Efekty uczenia się:

W1 / zna i rozumie podstawy budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń elektroenergetycznych, /K_W08

W2 / ma pogłębioną wiedzę w zakresie zasad działania urządzeń wchodzących w skład systemu elektroenergetycznego, /K_W09

U1 / potrafi formułować oraz weryfikować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczym, dotyczącymi konstrukcji urządzeń elektroenergetycznych, /K_U10

U2 / potrafi na podstawie założeń konstrukcyjnych wykonać projekt istotnych podzespołów urządzeń elektroenergetycznych np. aparatu elektrycznego, używając współczesnych narzędzi do projektowania lub programowania, /K_U17

K1 / umie współpracować w zespole i ma świadomość wynikającej z tego odpowiedzialności, / K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot jest zaliczany na podstawie: zaliczenia dwóch kolokwiów, przeprowadzanych w formie pisemnej, obejmujących całość programu przedmiotu oraz zaliczeniu projektu.

efekty W1, W2 - są sprawdzenie podczas zaliczenia;

efekty U1, U2 i K1– sprawdzane są podczas rozwiązywania przykładów i dyskusji w trakcie wykładów oraz realizacji projektu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Kulas
Prowadzący grup: Stanisław Kulas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)