Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aparaty elektryczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WELDECNI-AE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aparaty elektryczne
Jednostka: Wydział Elektroniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

niestacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

W 18/x, S 8/+; Razem: 26

Przedmioty wprowadzające:

Elektrotechnika: znajomość praw obowiązujących w obwodach elektrycznych i magnetycznych.

Programy:

Semestr: V

Kierunek: Energetyka

Specjalności: Elektroenergetyka


Autor:

prof. dr hab. inż. Stanisław KULAS

Bilans ECTS:

aktywność/obciążenie studenta w godz:

1. Udział w wykładach / 18

2. Samodzielne studiowanie tematyki wykładów / 18

3. Udział w seminariach / 8

4. Samodzielne przygotowanie do seminariów / 18

5. Udział w konsultacjach / 8

6. Przygotowanie do egzaminu / 4

7. Udział w egzaminie /2

Sumaryczne obciążenie pracą studenta: 76 / 3 ECTS

Zajęcia z udziałem nauczycieli: 1.+3.+5.+7=36 / 1,5 ECTS

Zajęcia o charakterze praktycznym: 3.+4.=26 / 1 ECTS


Skrócony opis:

Podział i przeznaczenie aparatów elektrycznych oraz ich charakterystyka techniczna. Parametry techniczne charakteryzujące aparaty elektryczne i dobór ich podstawowych parametrów znamionowych. Izolacja aparatów elektrycznych i zwarcia w układach elektroenergetycznych. Zjawiska fizyczne występujące w aparatach elektrycznych. Obciążalność prądami roboczymi i zwarciowymi torów prądowych. Zestyki elektryczne oraz komutacja zestykowa i bezzestykowa. Gaszenie łuku elektrycznego prądu stałego i przemiennego. Przekładniki.

Pełny opis:

Wykłady/metody dydaktyczne: werbalno-wizualna prezentacja treści programowych w postaci prezentacji w PowerPoint:

Tematy kolejnych zajęć:

1. Aparaty elektryczne w systemie elektroenergetycznym energetyki zawodowej i przemysłowej:

Wprowadzenie; Podział i przeznaczenie aparatów elektrycznych oraz ich charakterystyka techniczna; 2h.

2. Parametry techniczne charakteryzujące aparaty elektryczne i dobór ich podstawowych parametrów znamionowych:

Zdolność łączeniowa łączników elektrycznych; warunki pracy obciążeniowej zwykłej oraz zwarciowej aparatów elektrycznych; 2h.

3. Izolacja aparatów elektrycznych i zwarcia w układach elektroenergetycznych:

Rodzaje przepięć i napięć probierczych; odstępy izolacyjne; koordynacja izolacji; ograniczniki przepięć i zasady ich doboru; rodzaje zwarć; przebiegi prądu zwarciowego; bezpieczniki; przykłady; 2h

4. Zjawiska fizyczne występujące w aparatach elektrycznych:

Źródła ciepła w aparatach; przekazywanie ciepła od ciał nagrzanych; przykłady; 2h.

5. Obciążalność cieplna prądami roboczymi i zwarciowymi torów prądowych oraz obciążalność elektrodynamiczna zwarciowa:

Metoda analityczna wyznaczania obciążalności ciągłej torów; metoda wyznacznikowa wyznaczania oddziaływań elektrodynamicznych; siły elektrodynamiczne w torach równoległych i prostokątnych; przykłady; 4h.

6. Zestyki elektryczne oraz komutacja zestykowa i bezzestykowa:

Klasyfikacja zestyków; rezystancja zestykowa; obliczanie rezystancji zestykowej elektroniczne i mechaniczne łączniki elektryczne; zjawiska fizyczne zachodzące w łuku elektrycznym; charakterystyki napięciowo-prądowe łuku elektrycznego; przykłady; 2h.

7. Gaszenie łuku elektrycznego prądu stałego i przemiennego:

Istota gaszenia łuku elektrycznego w łącznikach prądu stałego i przemiennego; komory gaszeniowe; wytrzymałość elektryczna przerwy międzystykowej wyłącznika przy naturalnym gaszeniu łuku; 2h.

8. Przekładniki:

Przekładniki prądowe; przekładniki napięciowe; zasady doboru przekładników; podsumowanie; 2h.

Seminarium /metody dydaktyczne: doskonalenie umiejętności rozwiązywania występujących w praktyce zadań technicznych.

Tematy kolejnych zajęć:

Dobór podstawowych parametrów znamionowych aparatów elektrycznych wysokiego napięcia, w szczególności odłączników i wyłączników.

W tym:

Sformułowanie założeń do poszczególnych zadań; 2h.

Metodyka ich rozwiązywania; 2h.

Realizacja poszczególnych zadań; 2h.

Prezentacja wykonanych zadań; 2h.

Literatura:

podstawowa:

- A. Au, J. Maksymiuk, Z. Pochanke. Podstawy obliczeń aparatów elektroenergetycznych, WNT, Warszawa 1982..

- S. Kulas. Tory prądowe i układy zestykowe, OW PW Warszawa 2008.

uzupełniająca:

- Z. Ciok. Procesy łączeniowe w układach elektroenergetycznych, WNT, Warszawa 1983.

- J. Maksymiuk. Aparaty elektryczne, WNT, Warszawa 1992.

Efekty uczenia się:

W1 / zna podstawowe zjawiska fizyczne zachodzące w aparatach elektrycznych i ich interpretację fizyczną, zasady budowy i działania aparatów elektrycznych prądu przemiennego i stałego, /K_W01

W2 / zna podstawowe rodzaje, przeznaczenia, zasady doboru i zastosowań aparatów elektrycznych, orientuje się w najnowszych trendach energetyki, /K_W08

U1 / potrafi przedstawić prezentację zadania inżynierskiego obejmującego założenia techniczne, analizę i dobór wybranych aparatów elektrycznych, /K_U04

U2 / potrafi właściwie dobrać rodzaj i parametry techniczne aparatów elektrycznych w analizowanym systemie elektroenergetycznym, /K_U12

K1 / ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz jest gotowy do podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, / K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot jest zaliczany na podstawie: egzaminu, który jest przeprowadzany w formie pisemnej, w postaci dwóch kolokwiów, obejmujących całość programu przedmiotu oraz zaliczeniu seminarium.

efekty W1, W2 - są sprawdzenie podczas zaliczenia;

efekty U1, U2 i K1– sprawdzane są podczas rozwiązywania przykładów i dyskusji w trakcie wykładów oraz realizacji seminarium.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Kulas
Prowadzący grup: Stanisław Kulas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie ZAL/NZAL
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Kulas
Prowadzący grup: Stanisław Kulas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie ZAL/NZAL
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Kulas
Prowadzący grup: Stanisław Kulas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie ZAL/NZAL
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
00-908 Warszawa 46
tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)