Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prognozowanie i symulacje w bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SDRXXCSS-Piswb-21Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prognozowanie i symulacje w bezpieczeństwie
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

III stopnia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

Wykład: 10 godz.

Ćwiczenia: 10 godz.


Autor:

dr hab. inż. Anna Borucka

Bilans ECTS:

2

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami w zakre-sie prognozowania i symulacji a także najważniejszymi metodami progno-zowania i symulacji, przede wszystkim na podstawie modeli ekonometrycz-nych. Zajęcia mają charakter przeglądowy i obejmują zarówno zagadnienia ogólne związane z tematyką przedmiotu, jak i prezentację konkretnych mo-deli matematycznych wraz z uzasadnieniem ich stosowania. Szczególny nacisk zostanie położony na przygotowanie studentów do samodzielnej pracy z danymi pod kątem przygotowania publikacji czy rozprawy doktor-skiej.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń i obejmują 20 godzin spotkań:

Wykłady.

1. Istota prognozowania i symulacji. Podstawowe pojęcia i definicje /2

2. Podstawy prognozowania. Etapy prognozowania. Niepewność, błąd

i jakość prognoz i symulacji /2

3. Prognozowanie przy wykorzystaniu wybranych modeli matematycznych /4

4. Zaliczenie końcowe / 2

Ćwiczenia:

1. Sformułowanie zadania prognostycznego, zebranie materiału statystycznego, analiza i ocena zgromadzonych obserwacji /2

2. Wybór metody prognozowania. Obliczenie prognozy /2

3. Oszacowania trafności prognozy /2

4. Wykorzystanie prognoz /2

5. Prezentacja i obrona prac zaliczeniowych /2

Literatura:

Podstawowa:

Dittmann, P. (2008). Prognozowanie w przedsiębiorstwie: metody i ich za-stosowanie. Oficyna a Wolters Kluwer business.

Gajda, J. B. (2017). Prognozowanie i symulacje w ekonomii i zarządzaniu. Wydawnictwo CH Beck.

Cieślak, M., Dittmann, P., Kuropka, I., Krupowicz, J., Radzikowska, B., Załuska, U., & Kwiatkowska-Ciotucha, D. (2002). Prognozowanie gospo-darcze: metody i zastosowania. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uzupełniająca:

Zeliaś, A., Pawełek, B., & Wanat, S. (2008). Prognozowanie ekonomiczne: teoria, przykłady, zadania. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Guzik, B., Appenzeller, D., & Jurek, W. (2005). Prognozowanie i symulacje: wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Błaszczuk, D. (2001). Wstęp do prognozowania i symulacji. Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości.

Efekty uczenia się:

D_W03 – tendencje rozwojowe w dyscyplinie naukowej

D_W04- metodologię badań naukowych

D_U WAT01-przygotować i przeprowadzić w nowoczesny sposób zajęcia dydaktyczne związane z dyscypliną naukową

D_U05 - dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy

D_U13-planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi

D_K03 - krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej

D_K04 - krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój danej dyscypliny

naukowej

D_K05 -uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznaw-czych i praktycznych

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: zaliczenia

Zaliczenie przedmiotu jest prowadzone w formie ustnej po uzyskaniu zali-czenia z ćwiczeń.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: obecności i pozytywnej oceny z pracy zaliczeniowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Górnikiewicz
Prowadzący grup: Sławomir Bartosiewicz, Marcin Górnikiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie ZAL/NZAL
Wykład - Zaliczenie ZAL/NZAL
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)