Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Procedury badań ewaluacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SDRXXCSS-Pbe-21Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Procedury badań ewaluacyjnych
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj studiów:

III stopnia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

Wykład: 20 godz.


Zaliczenie na ocenę uogólnioną (zal./nzal.)

Przedmioty wprowadzające:

Badania społeczne w nauce o bezpieczeństwie

Filozofia nauk o bezpieczeństwie

Propedeutyka bezpieczeństwa

Programy:

SDr

Autor:

dr Paweł Kawalerski

Skrócony opis:

Koncepcja badań ewaluacyjnych. Historia i instytucjonalizacja badan ewaluacyjnych. Typy badan ewaluacyjnych. Zróżnicowanie badań ewaluacyjnych pod kątem ich funkcji społecznych. Schematy eksperymentalne w badaniach ewaluacyjnych. Monitoring i ewaluacja. Elementy analizy kosztów i korzyści w badaniach ewaluacyjnych. Problemy pomiaru w badaniach ewaluacyjnych.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i obejmują 20 godzin spotkań:

1. Pojęcie ewaluacji i jej rodzaje. Metody badań ewaluacyjnych – 4 godz.

2. Historia i instytucjonalizacja badań ewaluacyjnych. Zróżnicowanie badań ewaluacyjnych pod kątem ich funkcji społecznych – 4 godz.

3. Związek badań ewaluacyjnych z cybernetyka społeczną – 2 godz.

4. Ewaluacja w różnych kontekstach życia społecznego – 2 godz.

5. Opracowywanie koncepcji (projektu) badań ewaluacyjnych – 4 godz.

6. Opracowywanie narzędzi badań ewaluacyjnych – 2 godz.

7. Opracowanie harmonogramu badań ewaluacyjnych – 2 godz.

Literatura:

Podstawowa:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Ciężka B., Ewaluacja – kwestie ogólne, Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne, Warszawa 2005.

Olejniczak K., Kozak M., Ledzion B. (red.) Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych. Podręcznik akademicki, Akademia Leona Koźmińskiego i Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Uzupełniająca:

Kossecki J., Cybernetyka społeczna, PWN, Warszawa 1981.

Korporowicz L., Ewaluacja w edukacji, Oficyna naukowa, Warszawa 1997.

Pietras-Goc B. (red.): Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym, Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. J. Tischnera, Kraków 2008.

Efekty uczenia się:

D_W04 - metodologię badań naukowych

D_U04 - wykorzystywać wiedzę do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:

− definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą,

− rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować,

− wnioskować na podstawie wyników badań naukowych

D_U05 – dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy

D_K01- niezależnego badania powiększającego istniejący dorobek naukowy i twórczy

D_K03 - krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: obecności na zajęciach i wykonanej pracy indywidualnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Kołodziejczyk
Prowadzący grup: Adam Kołodziejczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie ZAL/NZAL
Wykład - Zaliczenie ZAL/NZAL
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)