Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe stosunki wojskowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SDRXXCSS-Msw-20Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki wojskowe
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

I stopnia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

Realizowane formy zajęć: W - wykład, 20 godz.

Przedmioty wprowadzające:

Nie obowiązuje

Programy:

brak

Autor:

dr Wiesław Śmiałek

Skrócony opis:

Systemy międzynarodowe, historia świata i teoria stosunków wojskowych (prezentyzm, ahistoryzm, europocentryzm, anarchofilia, państwocentryzm, alternatywa). Myślenie systemowe o międzynarodowych stosunkach wojskowych zdolność do interakcji, proces, struktura). Poziomy i wymiary analiz. Procesy wojskowo-polityczne. Zdolności do interakcji we współczesnym systemie międzynarodowym. Perspektywy – postnowoczesny system międzynarodowych stosunków wojskowych.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i obejmują 20 godzin spotkań:

1. Geneza, istota MSW – 2

2. Prawne podstawy MSW. Wymiar narodowy i międzynarodowy – 2

3. Uczestnicy MSW. Ewaluacja – 2

4. MSW pod auspicjami organizacji międzynarodowych. Regulacje prawno-międzynarodowe. ONZ, UE – 2

5. Dyplomacja wojskowa. Rola dyplomacji wojskowej w polityce zagrodniczej państwa - 2

6. Udział polski w MSW. Doświadczenie historyczne II RP, PRL. Uwikłania polityczne i ideologiczne – 2

7. Dziedziny MSW. Ćwiczenia wojskowe (operacyjne); akcje poszukiwawczo-ratownicze; Likwidacja skutków klęsk i katastrof; współpraca naukowo-techniczna – 2

8. NATO. Geneza; Struktura; Koncepcje strategiczne; Ewaluacja – 2

9. MSW pod auspicjami organizacji międzynarodowych. ONZ; UE, UA; NATO; OBWE – 2

10. Regionalny wymiar MSW. Region, regionalizm – pojęcie, definicje; ESW; WNP; Ameryka Płd (pakt Rio) – 2

Literatura:

Podstawowa:

autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania

1. B. Balcerowicz, Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu i wojny. Wyd. Scholar, Warszawa 2010.

2. P. Żurawski vel grajewski, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wymiar militarny. Wyd. PWN, Warszawa 2012.

3. Dyplomacja współczesna a problemy prawa i bezpieczeństwa . Red. Nauk. L. Łukaszuk, wyd. AON, Warszawa 2008.

4. E.T. Szuber Bednarz, Status prawny członków sił zbrojnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyd. WSK, Łódź 2009.

5. J.S. Nyejer, Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, wyd. Akademickie, Warszawa 2009.

6. M. Leczyk, Polska i sąsiedzi. Stosunki wojskowe 1921-1939, wyd. Filii UW, Białtystok 1997.

Uzupełniająca:

1. Z. Trenis, Siły zbrojne w państwie demokratycznym i autorytarnym, wyd. A. Marszałek, Toruń 1997.

2. Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, Red. Nauk. E. Halizak, R. Kuźniar, Wyd. WKW Warszawa 2004.

3. Bezpieczeństwo militarne w ujęciu narodowym i międzynarodowym. Red. Nauk. W. Śmiałek, Wyd. WAT Warszawa 2020.

4. Ewolucja wojen. Wielość uwarunkowań. Red. Nauk. K. Śmiałek, W. Śmiałek, Wyd. WAT, Warszawa 2019.

5. P. Ostaszewski. Międzynarodowe stosunki polityczne. Zarys wykładów. Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

D_W02 - światowy dorobek naukowy i technologiczny obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe – właściwe dla danej dyscypliny naukowej

D_U04 - wykorzystywać wiedzę do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:

− definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą,

− rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować,

− wnioskować na podstawie wyników badań naukowych

D_K05 - uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: kolokwium zaliczeniowego

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)