Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia chemii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SDRXXCSS-Hch-21L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia chemii
Jednostka: Wydział Nowych Technologii i Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

III stopnia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

20h z, Zaliczenie na ocenę uogólnioną (zal./nzal.)

Przedmioty wprowadzające:

Chemia ogólna i nieorganiczna

Programy:

Kierunek: Chemia

Specjalność: wszystkie specjalności

Autor:

dr inż. Mateusz Szala

Bilans ECTS:

2

Skrócony opis:

Synteza pierwiastków we wszechświecie, pierwsze obserwacje i osiągnięcia chemiczne starożytności (alchemia). Historia odkryć chemicznych na świecie: chemia fizyczna, analityczne, analiza chemiczna, synteza organiczna, chemia żywności. Zdobycze chemii po roku 1661 (R. Boyl). Rozwój technik rozdzielania substancji i analizy oraz ich wpływ na rozwój poglądów dot. chemizmu oraz budowy związków chemicznych. Ewolucja nomenklatury oraz symboli pierwiastków i związków chemicznych. Historia układu okresowego Mendelejewa, badań kinetycznych i termodynamicznych. Rozwój chemii i syntezy organicznej w XX w oraz jej wpływ na powstanie biologii molekularnej.

Pełny opis:

1. Powstawanie pierwiastków we Wszechświecie. Alchemia w Egipcie, Chi-nach i Indiach (2h).

2. Ewolucja poglądów na budowę materii: od Arystotelesa

do Boyla (2h).

3. Rozwój chemii od Josepha Blacka do Stanislao Cannizzaro (4h).

4. Chemia organiczna od Berzeliusa do projektowania leków (4h).

5. Chemia Fizyczna od Lavoisiera do Einsteina i Feynmana (4h).

6. Analiza chemiczna od Josepha Prousta do Paula Lauterbura (4h).

Literatura:

Podstawowa:

W. H. Brock, Historia Chemii, Warszawa, 1999.

W. Bergandy, Od alchemii do chemii kwantowej, Poznań 1997

www.sciencehistory.org

Uzupełniająca:

J. Hudson, History of Chemistry, NY, 1992

D. Lowe, The chemistry book: from gunpowder to graphene, 250 milestones in the history of chemistry, NY, 2016

www.nobelprice.org

www.livescience.com

https://web.lemoyne.edu/~giunta/historysites.html

http://acshist.scs.illinois.edu/further/index.php

Efekty uczenia się:

K_W01 - światowy dorobek naukowy i technologiczny obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe – właściwe dla danej dyscypliny naukowej

K_U01 - tendencje rozwojowe w dyscyplinie naukowej

K_U01 - pozyskiwać niezbędne informacje związane z prowadzonymi badaniami, korzystając ze źródeł, w tym anglojęzycznych

K_U01 - niezależnego badania powiększającego istniejący dorobek naukowy i twórczy

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: pisemnego egzaminu.

Praktyki zawodowe:

Do przedmiotu nie przewidziano praktyk

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)