Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo powszechne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SDRXXCSS-BEZPOW-23L
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo powszechne
Jednostka: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Forma studiów:

stacjonarne

Rodzaj studiów:

III stopnia

Rodzaj przedmiotu:

wybieralny

Forma zajęć liczba godzin/rygor:

30 godz.

Przedmioty wprowadzające:

Brak

Autor:

dr Justyna Stochaj

dr Natalia Moch

Bilans ECTS:

3 pkt ECTS

Skrócony opis:

Istota bezpieczeństwa powszechnego. Bezpieczeństwo powszechne, a bezpieczeństwo narodowe. Mechanizmy kształtujące bezpieczeństwo powszechne. Ratownictwo. Ochrona ludności. Obrona cywilna. Ochrona przeciwpożarowa. Ochrona infrastruktury krytycznej. Organizacja ochrony życia i zdrowia ludzi, dóbr materialnych i kulturalnych oraz środowiska naturalnego. Metody i narzędzia stosowane do zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego w Polsce i UE.

Pełny opis:

Wykłady - są prowadzone w sposób konwencjonalny, aktywizujący słuchaczy, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

1. Istota bezpieczeństwa powszechnego.

2. Bezpieczeństwo powszechne a bezpieczeństwo narodowe.

3. Mechanizmy kształtujące bezpieczeństwo powszechne.

4. Metody i narzędzia zapewniania bezpieczeństwa powszechnego w Polsce.

5. Metody i narzędzie zapewniania bezpieczeństwa powszechnego w UE.

6. Interesariusze w kształtowaniu bezpieczeństwa powszechnego.

7. Bezpieczeństwo w mieście.

8. Proces ochrony ludności - struktura i charakterystyka.

9. Zagrożenia bezpieczeństwa człowieka.

10. Ewakuacja ludności.

11. Obrona cywilna - podstawowe założenia i zadania.

12. Infrastruktura krytyczna i jej ochrona.

13. Ratownictwo.

14. Organizacja ochrony życia i zdrowia ludzi, dóbr materialnych i kulturalnych oraz środowiska naturalnego.

15. Działania człowieka w zapewnieniu bezpieczeństwa.

Literatura:

Podstawowa:

1. Górski S., Współczesna ochrona ludności: aspekty prawne i organizacyjne, 2016.

2. Stochaj J., Ochrona ludności i obrona cywilna w systemie bezpieczeństwa narodowego, 2020.

3. Michailiuk B., Ochrona ludności: wybrane problemy, 2017.

4. Zieliński K., Ochrona ludności: zarządzanie kryzysowe, 2021.

5. Tuz A., Chlebowska-Tuz J., Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa narodowego Polski, 2022.

6. Lis W. (red.), Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa, 2015.

Efekty uczenia się:

W1 - Doktorant zna i rozumie światowy dorobek naukowy i technologiczny obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe – właściwe dla danej dyscypliny naukowej (D_W02)

W2 - Doktorant zna i rozumie tendencje rozwojowe w dyscyplinie naukowej (D_W03)

U1 - Doktorant potrafi przygotować i przeprowadzić w nowoczesny sposób zajęcia dydaktyczne związane z dyscypliną naukową (D_U01)

K1 - Doktorant jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego (D_K07)

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie pracy zaliczeniowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Stochaj
Prowadzący grup: Natalia Moch, Justyna Stochaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie ZAL/NZAL
Wykład - Zaliczenie ZAL/NZAL
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)