Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Układy analogowe WELEXWSI-UA
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 6
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie ZAL/NZAL
Literatura:

Podstawowa:

1. J. Boksa, Analogowe układy elektroniczne, BTC, 2007

Uzupełniająca:

1. A.P. Dobrowolski, P. Komur, A. Sowiński, Układy analogowe - ćwi-czenia rachunkowe, WAT, 2004

2. A. P. Dobrowolski, Z. Jachna, E. Majda, M. Wierzbowski, Elektronika – ależ to bardzo proste!, BTC, 2013

3. J. Boksa, J. Kaźmierczak, A Malinowski, Laboratorium z układów analogowych część I, WAT, 2004

4. J. Boksa, Z. Chudy, A.Dobrowolski, J. Kaźmierczak, P. Szymańczyk, Laboratorium z układów analogowych część II, WAT, 2005

Efekty uczenia się:

W1 / Student ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zasad działania elementów elektronicznych i optoelektronicznych, układów elektronicznych oraz prostych systemów elektronicznych. Posiada także uporządkowaną wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru i ekstrakcji podstawowych wielkości różnego typu, zna metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne / K_W11 i K_W13

W2 / Zna i rozumie metody i techniki projektowania układów elektro-nicznych (również w wersji scalonej, w tym układów programowalnych i specjalizowanych) i systemów elektronicznych, zna języki opisu sprzętu i komputerowe narzędzia do projektowania i symulacji K¬_W15

U1 / Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi też integrować uzyskane informacje, dokonywać ich analizy i interpretacji, a także wyciągać wnioski, formułować i uza-sadniać opinie / K_U01

U2 / Student potrafi wykorzystać odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe do analizy i oceny działania elementów i układów elektro-nicznych, urządzeń i systemów telekomunikacyjnych. Potrafi również dokonać analizy sygnałów zdeterminowanych i losowych oraz prostych systemów przetwarzania sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości

/ K_U07 i K_U08

U3 / potrafi zaplanować eksperyment badawczy i przeprowadzić pomiary podstawowych parametrów (charakterystyk) układów elektronicznych oraz urządzeń i systemów elektronicznych oraz telekomunikacyjnych; potrafi przedstawić otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, potrafi dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski, a także umie zaprojektować proces testowania elementów, układów elektronicznych / K_U12 i K_U13

U4 / Student potrafi, używając właściwych metod, technik i narzędzi zaprojektować, wykonać, uruchomić oraz przetestować proste układy i systemy elektroniczne lub telekomunikacyjne przeznaczone do różnych zastosowań, z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, używając właściwych metod, technik i narzędzi. Potrafi także korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych w celu dobrania odpowiednich komponentów projektowanego układu / K_U15 i K_U16

U5 / Student stosuje zasady ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy a także potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich typowych dla elektroniki i telekomunikacji / K_U20 i K_U21

K1 /Student dostrzega potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) – podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych / K_K01

K2 / Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponosze-nia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania / K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie: kolokwiów wstępnych i ocen bieżących.

Zakres tematów:

Ćwiczenia / metody dydaktyczne: repetytorium i utrwalenie elementów treści programowych, dyskusja;

1. Układy zasilania tranzystora i parametry robocze wzmacniacza RC /2h/

Obliczanie wartości elementów polaryzacji tranzystora oraz wartości parametrów roboczych wzmacniaczy RC.

2. Ograniczenia częstotliwościowe we wzmacniaczach RC /2h/

Obliczanie wartości częstotliwości granicznych obwodów filtrujących wzmacniaczy pasmowych i wyznaczanie pasma wzmacniaczy

3. Parametry robocze wzmacniaczy z ujemnym sprzężeniem zwrot-nym /2h/

Obliczanie wartości parametrów roboczych wzmacniaczy RC z ujemnym sprzężeniem zwrotnym.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia / metody dydaktyczne: repetytorium i utrwalenie elementów treści programowych, dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Jakub Kaźmierczak 14/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Jakub Kaźmierczak 15/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Jakub Kaźmierczak 19/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Jakub Kaźmierczak 3/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Jakub Kaźmierczak 4/ szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Jakub Kaźmierczak 3/ szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Jakub Kaźmierczak 13/ szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Jakub Kaźmierczak 18/ szczegóły
9 (brak danych), (sala nieznana)
Jakub Kaźmierczak 10/ szczegóły
10 (brak danych), (sala nieznana)
Jakub Kaźmierczak 5/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)