Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka odpadami WMETXCNM-19Z1-GO
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/2022

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 12
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (Dz. U. z 2013 r. nr 0, poz. 21 ze zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1232, z późn. zm.).

Rosik-Dulewska Cz.: Podstawy gospodarki odpadami Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

Skrzypski J.: Zarządzanie środowiskiem w skali regionalnej, Wydawnictwo PAN, Łódź 2003;

Stępczak K.: Ochrona i kształtowanie środowiska, WSiP, Warszawa 2001.

Uzupełniająca:

PN-EN ISO 14001:2015-9 – Systemy zarządzania środowiskowego - Wymagania i wytyczne, PKN, Warszawa 2015.

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej, (Dz. U. z 2007 r., nr 90, poz. 607, ze zm.)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016 r. poz. 250)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 r. poz. 888)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r., nr 180 poz. 1495)

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 roku, nr 25, poz. 202)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2002 r., nr 112, poz. 1206)

Uchwała Nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022 (M.P poz. 784)

Efekty uczenia się:

Symbol i nr efektu modułu / efekt kształcenia / odniesienie do efektu kierunkowego

W1 / Ma wiedzę w zakresie logistyki odzysku oraz ochrony środowiska

w logistyce, zwłaszcza w zakresie metod i technologii ograniczania emisji szkodliwych czynników i gospodarki odpadami / K_W04

W2 / Posiada wiedzę o głównych trendach rozwojowych i najistotniejszych, nowych osiągnięciach z zakresu logistyki i pokrewnych dyscyplin naukowych / K_W11

W3 / Ma podstawową wiedzę w zakresie zarządzania logistyką, jakością w logistyce prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych / K_W15

U1 / Potrafi integrować wiedzę z zakresu procesów technicznych i biznesowych oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne / K_U08

U2 / Potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć

(technik i technologii) w zakresie logistyki / K_U13

U3 / Potrafi dokonywać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i oceny istniejących systemów, procesów i usług logistycznych oraz maszyn, urządzeń i obiektów wykorzystywanych w logistyce / K_U16

K1 / Potrafi dokonać krytycznej oceny posiadanej wiedzy, a także dostrzega

jej znaczenie w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych w sferze logistyki / K_K01

K2 / Dostrzega potrzebę wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania

i organizowania działań na rzecz interesu publicznego i środowiska

społecznego, a także myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy / K_K02

K3 / Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w sferze

logistyki, a w szczególności w zakresie dbałości o dorobek i tradycje zawodu inżyniera logistyki, przestrzegania obowiązujących zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych/ K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie: kolokwium zaliczeniowego.

Ćwiczenia audytoryjne zaliczane są na podstawie: obecności i ocen z prowadzonych ćwiczeń.

Kolokwium zaliczeniowe jest prowadzone w formie pisemnej na zadane pytania problemowe, obejmujące całość treści programu przedmiotu. Jest prowadzone na ostatnich zajęciach.

W trakcie realizacji programu przedmiotu mogą być przeprowadzane sprawdziany cząstkowe, po zrealizowaniu danej treści programu przedmiotu.

Warunkiem dopuszczenia do kolokwium zaliczeniowego jest zaliczenie na ocenę pozytywną ćwiczeń

Osiągnięcie efektu W1,W2,W3 - weryfikowane jest w czasie kolokwium zaliczeniowego oraz sprawdzianów cząstkowych.

Osiągnięcie efektu U1,U2,U3,K1,K2,K3 - sprawdzane jest na ćwiczeniach

Oceny osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia (wg. opinii Komisji WME ds. Funkcjonowania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia):

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 91-100%.

Ocenę dobrą plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 81-90%.

Ocenę dobrą otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 71-80%.

Ocenę dostateczną plus otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 61-70%.

Ocenę dostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie 51-60%.

Ocenę niedostateczną otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną zal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie wyższym niż 50%.

Ocenę uogólnioną nzal. otrzymuje student, który osiągnął zakładane efekty kształcenia na poziomie równym lub niższym niż 50%.

Zakres tematów:

1. Podstawy prawne gospodarki odpadami. Podstawy ekologistyki. Obowiązujące akty prawne. Strategia UE w dziedzinie gospodarki odpadami. Krajowe plany gospodarki odpadami / 2 godz.

2. Odpady – klasyfikacja i charakterystyka. Katalog odpadów. Klasyfikacja odpadów. Odpady komunalne. Odpady niebezpieczne. Odpady przemysłowe. Odpady organiczne przemysłowe. Komunalne osady ściekowe. Postępowanie ze szczególnymi rodzajami odpadów (odpady metali, oleje odpadowe, azbest) / 2 godz.

3. System gospodarki odpadami. Kryteria oceny gospodarki surowcami wtórnymi. Ekonomiczne skutki wykorzystania surowców wtórnych. Niekorzystne skutki wykorzystania surowców wtórnych / 1 godz.

4. Sposoby ograniczania ilości odpadów. Modyfikacja urządzeń i technologii. Technologie małoodpadowe i bezodpadowe / 1 godz.

5. Metody przetwarzania i zagospodarowania odpadów. Magazynowanie odpadów. Odzysk i recykling odpadów – materiałowy i energetyczny. Unieszkodliwianie odpadów / 1 godz.

6. Rekultywacja terenów zdegradowanych. Metody in-situ i ex-situ / 1 godz.

7. Obowiązki przedsiębiorcy w dziedzinie gospodarki odpadami. Wymogi formalne – zezwolenia i decyzje związane z rozpoczęciem, prowadzeniem i zakończeniem działalności / 1 godz.

8. Normalizacja w gospodarce odpadami. Jakościowe aspekty zarządzania środowiskiem, zgodnie z postanowieniami normy PN-EN-ISO 14001:2005. Europejski program zarządzania środowiskowego EMAS / 2 godz.

9. Międzynarodowy obrót odpadami – zasady. Instytucje regulujące zasady obrotu odpadami. Przejścia graniczne i urzędy celne w międzynarodowym obrocie odpadami / 2 godz.

10. Kierunki rozwoju i nowe strategii w zakresie gospodarki odpadami / 1 godz.

Ćwiczenia / studium przypadku, rozwiązywanie zadań, praca w grupach

1. Ewidencja odpadów i jej rodzaje – wypełnianie karty przekazania odpadu oraz karty ewidencji odpadu – różne kategorie odpadu. W jaki sposób zaklasyfikować odpad, jako niebezpieczny? Klasyfikacja odpadów wg katalogu odpadów. Poprawne posługiwanie się katalogiem odpadów. Studium przypadku - zbiorcze zestawienia danych o odpadach / 1 godz.

2. Opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie: wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód podziemnych lub powierzchniowych (z własnego ujęcia), wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, składowania odpadów. Rozwiązywanie przykładów / 2 godz.

3. Opłata produktowa. Baterie i akumulatory. Naliczanie opłat za substancje kontrolowane. Praktyczne rozwiązywanie przykładowych zadań dla różnych kategorii odpadów / 2 godz.

4. Kolokwium zaliczeniowe / 1 godz.

Metody dydaktyczne:

Wykład; prezentacje multimedialne; materiały poglądowe

Ćwiczenia: praca w grupach, analiza przypadku; rozwiązywanie zadań

Kolokwium zaliczeniowe, kolokwia cząstkowe

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Bogusław Rogowski 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Wojskowa Akademia Techniczna.
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)