Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroelektronika, stacjonarne, studia II stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: WELMXCSM
Nazwa: Mikroelektronika, stacjonarne, studia II stopnia
Tryb studiów: Stacjonarne
Rodzaj studiów: Drugiego stopnia
Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Mikroelektronika
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Elektroniki (od 2022/23Z) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

O przyjęcie na studia 2-go stopnia na kierunku Mikroelektronika może ubiegać się kandydat posiadający dyplom ukończenia studiów z uzyskanym tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera, na kierunku Mikroelektronika lub jednym z wymienionych kierunków pokrewnych: automatyka i robotyka, automatyka, cybernetyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, elektronika, elektrotechnika, energetyka, fizyka techniczna, informatyka, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, mechatronika, technologie kosmiczne i satelitarne. W przypadku kandydata legitymującego się dyplomem ukończenia kierunku studiów innego niż wymienionych powyżej lub dyplomem ukończenia studiów poza granicami Rzeczypospolitej Polski, komisja rekrutacyjna rozstrzyga czy kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na kierunku Mikroelektronika.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Magister inżynier mikroelektroniki
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej i na studia podyplomowe.

Treści nauczania:

Po zakończeniu studiów drugiego stopnia absolwent uzyskał niżej wymienione efekty uczenia się zgodne z Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji prowadzących do uzyskania kwalifikacji magistra inżyniera na kierunku Mikroelektronika.

Opis zakładanych efektów uczenia się uwzględnia:

• uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia określone w załączniku do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

• charakterystyki drugiego stopnia określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, w tym również umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich i jest ujęty w trzech kategoriach:

kategoria wiedzy (W), która określa:

- zakres i głębię (G) - kompletność perspektywy poznawczej i zależności,

- kontekst (K) - uwarunkowania, skutki.

kategoria umiejętności (U), która określa:

- w zakresie wykorzystania wiedzy (W) - rozwiązywane problemy i wykonywane zadania,

- w zakresie komunikowania się (K) - odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym,

- w zakresie organizacji pracy (O) - planowanie i pracę zespołową,

- w zakresie uczenia się (U) - planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób.

kategoria kompetencji społecznych (K) - która określa:

- w zakresie ocen (K) - krytyczne podejście,

- w zakresie odpowiedzialności (O) - wypełnianie zobowiązań społecznych i

działanie na rzecz interesu publicznego,

- w odniesieniu do roli zawodowej (R) - niezależność i rozwój etosu.

Objaśnienie oznaczeń:

K - kierunkowe efekty uczenia się;

W, U, K (po podkreślniku) - kategoria - odpowiednio: wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych;

01, 02, 03, …. - numer efektu uczenia się.

Inż_P7S_WG - kod składnika opisu charakterystyk drugiego stopnia dla kwalifikacji na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji

WIEDZA Absolwent:

K_W01 ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie niektórych działów matematyki, obejmujących elementy analizy matematycznej, statystyki, metod numerycznych, niezbędne do: modelowania i analizy działania zaawansowanych elementów analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, a także zjawisk fizycznych w nich występujących; opisu i analizy działania oraz syntezy złożonych systemów elektronicznych, w tym systemów zawierających układy programowalne i specjalizowane P7S_WG

K_W02 ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie niektórych działów fizyki, obejmujących elementy fizyki kwantowej, fotoniki, fizyki ciała stałego, w szczególności materiałów półprzewodnikowych, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia zjawisk fizycznych mających istotny wpływ na właściwości nowych materiałów i działanie zaawansowanych elementów elektronicznych P7S_WG

K_W03 ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę w zakresie procesów wytwarzania elementów, układów scalonych i mikrosystemów, a także wpływu parametrów tych procesów na parametry konstrukcyjne i użytkowe wytwarzanych obiektów; ma podstawową wiedzę w zakresie nanotechnologii P7S_WG

K_W04 ma pogłębioną wiedzę na temat procesów fizycznych i chemicznych w technologiach produkcji układów VLSI, zna techniki projektowania układów zasilania w tym pod kątem energooszczędności P7S_WG

P7S_WK

Inż_P7S_WG

Inż_P7S_WK

K_W05 ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie komponentów wchodzących w skład systemu mikroprocesorowego, a w szczególności przetworników analogowo-cyfrowych, wzmacniaczy, układów pomiarowych, układów zasilania i układów komunikacyjnych P7S_WG

K_W06 rozumie metodykę projektowania złożonych analogowych, cyfrowych i mieszanych układów elektronicznych (również w wersji scalonej) oraz systemów elektronicznych; zna języki opisu sprzętu i komputerowe narzędzia do projektowania i symulacji układów i systemów P7S_WG

K_W07 ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie architektury systemów mikroprocesorowych oraz technik wytwarzania i testowania oprogramowania układowego P7S_WG

K_W08 zna podstawowe paradygmaty programowania oraz czynności i narzędzia procesu wytwarzania oprogramowania P7S_WK

Inż_P7S_WK

K_W09 ma pogłębioną wiedzę w zakresie inżynierii oprogramowania, w tym budowania aplikacji wielowątkowych oraz cyklu życia oprogramowania P7S_WG

P7S_WK

Inż_P7S_WG

Inż_P7S_WK

K_W10 zna podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzenia, obiektów i systemów technicznych Inż_P7S_WG

K_W11 zna i rozumie zaawansowane metody sztucznej inteligencji stosowane w układach i systemach elektronicznych; ma wiedzę o najistotniejszych nowych osiągnięciach w zakresie mikroelektroniki P7S_WG

P7S_WK

Inż_P7S_WK

K_W12 rozumie główne tendencje rozwojowe w zakresie mikroelektroniki i kierunków rozwoju nowoczesnych gałęzi elektroniki P7S_WG

K_W13 rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji P7S_WK

K_W14 zna ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania działalności zawodowej, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i praw autorskich P7S_WK

K_W15 zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości P7S_WK

Inż_P7S_WK

UMIEJĘTNOŚCI Absolwent:

K_U01 potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę pozwalającą na rozwiązywanie złożonych problemów przez dobór właściwych źródeł literaturowych, które potrafi ocenić, przeanalizować i dokonać syntezy potrzebnych informacji P7S_UW

K_U02 potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę pozwalającą na rozwiązywanie złożonych problemów przez dobór właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych P7S_UW

K_U03 potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, w razie potrzeby odpowiednio je modyfikując, do realizacji projektów w obszarze mikroelektroniki P7S_UW

K_U04 potrafi projektować elementy elektroniczne, analogowe, cyfrowe i mieszane układy elektroniczne (także w wersji scalonej) oraz systemy elektroniczne, z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, w razie potrzeby przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody projektowania lub komputerowe narzędzia wspomagania projektowania (CAD); potrafi projektować układy i systemy elektroniczne przeznaczone do różnych zastosowań Inż_P7S_UW

P7S_UW

K_U05 potrafi wytworzyć oprogramowanie zgodnie ze specyfikacją, korzystać z narzędzi wspierających proces projektowania i zarządzania oprogramowania P7S_UW

K_U06 potrafi ocenić i porównać rozwiązania projektowe oraz procesy wytwarzania elementów i układów elektronicznych, ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne; potrafi zaproponować ulepszenia istniejących rozwiązań projektowych i modeli elementów, układów i systemów elektronicznych P7S_UU

Inż_P7S_UW

P7S_UW

Inż_P7S_UW

K_U07 potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami badawczymi/wdrożeniowymi P7S_UW

K_U08 potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego P7S_UK

K_U09 potrafi komunikować się i debatować na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców z użyciem specjalistycznej terminologii P7S_UK

K_U10 potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią P7S_UK

K_U11 ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą P7S_UO

Inż_P7S_UO

K_U12 potrafi kierować pracą zespołu w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie; potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach pracy zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach P7S_UO

K_U13 potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia P7S_UU

Inż_P7S_UU

KOMPETENCJE SPOŁECZNE Absolwent:

K_K01 jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści P7S_KK

K_K02 jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu P7S_KK

K_K03 jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy P7S_KO

K_K04 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu P7S_KR

K_K05 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role P7S_KR

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)