Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektronika, jednolite studia magisterskie, wojskowe

Informacje o programie studiów

Kod: WELEXWSJ
Nazwa: Elektronika, jednolite studia magisterskie, wojskowe
Tryb studiów: Stacjonarne (wojskowe)
Rodzaj studiów: Jednolite studia magisterskie
Czas trwania: Dziesięć semestrów
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: Elektronika i telekomunikacja
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
Elektronika i telekomunikacja Radionawigacja
Elektronika i telekomunikacja Rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne
Elektronika i telekomunikacja Eksploatacja systemów łączności
Elektronika i telekomunikacja Radiolokacja
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Elektroniki (od 2002/03L) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główne toki nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:
Semestr zimowy 2019/2020 - ...

Posiada świadectwo dojrzałości lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia.

Pozytywnie zakończone postępowanie kwalifikacyjne oparte o:

- analizę wyników wpisanych w tym dokumencie;

- test znajomości języka angielskiego, o ile potwierdzenia znajomości nie ma w tym dokumencie;

- rozmowę kwalifikacyjną;

- sprawdzian sprawności fizycznej.

Spełnia warunki:

- niekaralność za przestępstwo umyślne;

- posiada orzeczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do pełnienia zawodowej służby wojskowej;

- posiada orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej potwierdzające zdolność do zawodowej służby wojskowej.

Warunki przyjęcia:
Semestr zimowy 2013/2014 - Semestr letni 2018/2019

Posiadanie świadectwa dojrzałości, pozytywnie zakończone postępowanie kwalifikacyjne oparte na sprawdzianie z wychowania fizycznego i rozmowie kwalifikacyjnej, analizie wyników uzyskanych w szkole ponadgimnazjalnej oraz egzaminie maturalnym.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Magister inżynier elektroniki i telekomunikacji, specjalność radionawigacja
  • magister inżynier elektroniki i telekomunikacji, specjalność rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne
  • Magister inżynier elektroniki i telekomunikacji, specjalność eksploatacja systemów łączności
  • Magister inżynier elektroniki i telekomunikacji, specjalność metrologia
  • Magister inżynier elektroniki i telekomunikacji, specjalność radiolokacja
Uprawnienia zawodowe:

• egzamin z języka obcego na poziomie B2

• student zrealizował w trakcie jednolitych studiów magisterskich program szkolenia wojskowego zgodny ze Standardem Kształcenia Wojskowego dla kandydatów na oficerów - Minimalne Wymagania Programowe wprowadzonym obowiązującą decyzją MON. Kształcenie wojskowe ukończył zdając egzamin na oficera obejmujący sprawdzenie wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania ogólno-wojskowego i ogólno-dowódczego.

Uzyskał kwalifikacje językowe zgodne z Porozumieniem o standaryzacji STANAG 6001 na poziomie SPJ 3232.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej i na studia podyplomowe.

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2019/2020 - ...

4.2.1. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ WYNIKAJĄCYCH ZE STANDARDU KSZTAŁCENIA WOJSKOWEGO

Wiedza:

W_SW_1 posiada interdyscyplinarną wiedzę z dziedziny nauk społecznych, dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania oficera w jednostce wojskowej w warunkach pokojowych, kryzysu i wojny;

W_SW_2 posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania systemu dowodzenia i realizacji procesu dowodzenia na szczeblu pododdziału;

W_SW_3 zna zasady organizowania i utrzymania gotowości bojowej w pododdziale;

W_SW_4 posiada wiedzę o organizacji, strukturach, rodzajach i wyposażeniu pododdziałów rodzajów Sił Zbrojnych RP oraz armii innych państw;

W_SW_5 posiada niezbędną wiedzę na temat doktryn i dokumentów doktrynalnych oraz posiada wiedzę na temat prowadzenia działań taktycznych na współczesnym polu walki;

W_SW_6 posiada wiedzę z zakresu połączonego wsparcia ogniowego i targetingu;

W_SW_7 posiada wiedzę umożliwiającą planowanie, organizowanie i prowadzenia działalności szkoleniowej i metodycznej na szczeblu plutonu;

W_SW_8 zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkoleniu z użyciem powierzonego uzbrojenia, w tym bezpiecznego posługiwania się bronią w walce, budowę oraz zasady działania powierzonego uzbrojenia;

W_SW_9 posiada wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania systemu wykorzystania doświadczeń w SZ RP;

W_SW_10 zna misję i wizję Sił Zbrojnych;

W_SW_11 posiada wiedzę z zakresu prawnych uwarunkowań związanych z zawodową służbą wojskową oraz międzynarodowym prawem humanitarnym konfliktów zbrojnych;

W_SW_12 zna zasady eksploatacji podstawowych środków wsparcia dowodzenia będących na wyposażeniu pododdziału;

W_SW_13 posiada wiedzę z tematyki antykorupcyjnej niezbędną do prawidłowego wykonywania zadań w wymiarze krajowym i sojuszniczym;

W_SW_14 zna przepisy logistyczne określające zasady przyjmowania SpW, prowadzenia ewidencji SpW oraz przepisy odpowiedzialności w zakresie nadzoru nad powierzonym mieniem i sprzętem oraz sposobem jego użytkowania podczas szkolenia;

W_SW_15 zna regulacje prawne i procedury postepowania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w służbie wojskowej;

Umiejętności:

U_SW_1 rozpoznaje, diagnozuje i rozwiązuje problemy związane z dowodzonym pododdziałem, w tym z przywództwem i szkoleniem oraz stosuje profilaktykę dyscyplinarną;

U_SW_2 posiada umiejętności kierowania procesem osiągania gotowości do podjęcia działań w dowodzonym pododdziale;

U_SW_3 posiada umiejętność interpretacji i przedstawiania sytuacji taktycznych za pomocą wojskowych symboli graficznych;

U_SW_4 posiada umiejętności organizowania i prowadzenia strzelań z broni strzeleckiej;

U_SW_5 wykorzystuje w szkoleniu i walce możliwości bojowe powierzonego uzbrojenia i sprzętu wojskowego z zachowaniem zasad bezpieczeństwa;

U_SW_6 prowadzi właściwą gospodarkę mieniem wojskowym;

U_SW_7 skutecznie przewodzi zasobami ludzkimi, komunikuje się oraz negocjuje przekonuje w zwartym zespole wojskowym;

U_SW_7 planuje, organizuje i realizuje działalność szkoleniową i szkoleniowo-metodyczną oraz prowadzi pracę wychowawczą w pododdziale;

U_SW_8 dostosowuje się do częstych zmian otoczenia wynikających ze specyfiki służby wojskowej;

U_SW_9 korzysta z aktów prawnych regulujących zagadnienia związane z zawodową służbą wojskową oraz międzynarodowym prawem humanitarnym konfliktów zbrojnych;

U_SW_10 posiada wiedzę z tematyki antykorupcyjnej niezbędną do prawidłowego posiada umiejętność obiektywnego oceniania i opiniowania podwładnych;

U_SW_11 posiada zdolność funkcjonowania w środowisku narażonym na korupcję, w tym rozpoznaje ryzyka korupcyjne i skutecznie je eliminuje;

Kompetencje personalne i społeczne:

K_SW_1 rozumie idee uczenia się przez całe życie oraz wykazuje gotowość do pogłębiania wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykonywania zadań na zajmowanym stanowisku;

K_SW_2 posiada wysoką sprawność fizyczną oraz odporność psychiczną, pozwalającą na niezakłóconą realizację zadań w warunkach stresu i wzmożonego ryzyka;

K_SW_3 ma poczucie bycia obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej o ugruntowanej świadomości patriotyczno – historyczno – obronnej, rozumie relacje funkcji społecznych i zawodowych oraz zachodzące procesy społeczne i ekonomiczne;

K_SW_4 zna, rozumie i stosuje zasady Kodeksu Honorowego Żołnierza Zawodowego Wojska Polskiego, rozumie znaczenie komunikacji w procesie kształtowania pozytywnego wizerunku żołnierza polskiego;

K_SW_5 rozumie rolę dowódcy w pododdziale, jest świadomy znaczenia przywództwa, samodoskonalenia oraz doskonalenia zawodowego podwładnych, odpowiedzialności za dowodzenie i szkolenie podwładnych, powierzony sprzęt wojskowy, utrzymanie wysokiej dyscypliny i gotowości bojowej oraz terminową realizację zadań;

K_SW_6 jest świadomy zagrożeń dla zdrowia podwładnych i własnego w przypadku nieprzestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w służbie wojskowej;

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2013/2014 - Semestr letni 2018/2019

Po zakończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent uzyskał niżej wymienione efekty kształcenia zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego dla obszaru nauk technicznych w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych prowadzących do uzyskania kwalifikacji inżyniera na kierunku elektronika i telekomunikacja.

Objaśnienie oznaczeń:

K ̶ kierunkowe efekty kształcenia

W ̶ kategoria wiedzy

U ̶ kategoria umiejętności

K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych

T1A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych dla studiów pierwszego stopnia

01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia

Symbol kierunkowego efektu (odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru nauk technicznych) - Opis efektów kształcenia

WIEDZA

K_W01 (T1A_W01, T1A_W07) ̶ ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą algebrę, analizę, probabilistykę, statystykę matematyczną oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, w tym metody matematyczne i metody numeryczne, niezbędne do:

- opisu i analizy działania obwodów elektrycznych, elementów elektronicznych oraz analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, a także podstawowych zjawisk fizycznych w nich występujących,

- opisu i analizy działania systemów elektronicznych, w tym systemów zawierających układy programowalne,

- opisu i analizy algorytmów przetwarzania sygnałów oraz danych,

- syntezy układów i systemów elektronicznych oraz telekomunikacyjnych.

K_W02 (T1A_W01) ̶ ma wiedzę w zakresie fizyki obejmującą: elektryczność, magnetyzm i fizykę ciała stałego oraz podstawy: mechaniki, akustyki i optyki, w zakresie niezbędnym do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w elementach i układach elektronicznych oraz w systemach telekomunikacyjnych

K_W03 (T1A_W01, T1A_W03, T1A_W04) ̶ ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie fotoniki, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia fizycznych podstaw działania sensorów i urządzeń optoelektronicznych wykorzystywanych w telekomunikacji oraz optycznego zapisu i przetwarzania informacji

K_W04 (T1A_W01, T1A_W03, TlA_W04) ̶ ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie pól i fal elektromagnetycznych, propagacji fal, techniki antenowej i kompatybilności elektromagnetycznej oraz wiedzę niezbędną do zrozumienia generacji, modulacji oraz detekcji i demodulacji sygnałów

K_W05 (T1A_W02, T1A_W04, T1A_W07) ̶ ma elementarną wiedzę w zakresie materiałów elektronicznych oraz zna i rozumie podstawy konstruowania i wytwarzania prostych urządzeń elektronicznych

K_W06 (T1A_W02, T1A_W03, T1A_W04) ̶ ma uporządkowaną wiedzę w zakresie architektury sprzętowej komputerów oraz metodyki i technik programowania

K_W07 (T1A_W02, T1A_W04, T1A_W07) ‑ma elementarną wiedzę w zakresie architektury i oprogramowania systemów mikroprocesorowych (języki wysokiego i niskiego poziomu, maszyny wirtualne)

K_W08 (T1A_W02, T1A_W07) ‑ ma elementarną wiedzę w zakresie architektury systemów i sieci komputerowych oraz systemów operacyjnych, niezbędną do instalacji, obsługi i utrzymania narzędzi informatycznych służących do symulacji i projektowania układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz telekomunikacyjnych

K_W09 (T1A_W03) ‑ ma uporządkowaną wiedzę w zakresie podstaw telekomunikacji, podstaw systemów telekomunikacyjnych oraz bezpieczeństwa informacyjnego

K_W10 (T1A_W02, T1A_W07) ‑ ma uporządkowaną wiedzę w zakresie urządzeń wchodzących w skład systemów telekomunikacyjnych, ich wzajemnej współpracy oraz konfigurowania urządzeń i systemów

K_W11 (T1A_W03, T1A_W04) ‑ ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zasad działania elementów elektronicznych i optoelektronicznych, układów elektronicznych oraz prostych systemów elektronicznych

K_W12 (T1A_W03, T1A_W04) ‑ ma uporządkowaną wiedzę w zakresie teorii obwodów elektrycznych, w zakresie teorii sygnałów zdeterminowanych i losowych oraz metod ich przetwarzania

K_W13 (T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07) ‑ ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru i ekstrakcji podstawowych wielkości różnego typu, zna metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników eksperymentu

K_W14 (T1A_W04, T1A_W07) ‑ ma elementarną wiedzę w zakresie wytwarzania elementów elektronicznych i układów scalonych

K_W15 (T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07) ‑ zna i rozumie metody i techniki projektowania układów elektronicznych (również w wersji scalonej, w tym układów programowalnych i specjalizowanych) i systemów elektronicznych, zna języki opisu sprzętu i komputerowe narzędzia do projektowania i symulacji

K_W16 (T1A_W04) ‑ zna podstawowe metody przetwarzania informacji i danych w systemach telekomunikacyjnych, w tym metody sztucznej inteligencji oraz zasady budowy i utrzymania baz danych

K_W17 (T1A_W05) ‑ orientuje się w obecnym stanie oraz trendach rozwojowych elektroniki i telekomunikacji

K_W18 (T1A_W06) ‑ ma elementarną wiedzę na temat cyklu życia urządzeń i systemów

K_W19 (T1A_W08) ‑ ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

K_W20 (T1A_W10) ‑ ma elementarną wiedzę w zakresie wybranych zagadnień prawa, normalizacji, ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego oraz działania systemu patentowego

K_W21 (T1A_W09) ‑ ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej

K_W22 (T1A_W11) ‑ zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystujących wiedzę z zakresu elektroniki i telekomunikacji

K_W23 (T1A_W04) ‑ ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie nadawania i odbioru sygnałów w systemach telekomunikacyjnych

K_W24 (T1A_W04) ‑ ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie transmisji sygnałów analogowych i cyfrowych w systemach telekomunikacyjnych

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 (T1A_U01) ‑ potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie

K_U02 (T1A_U02) ‑ potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów

K_U03 (T1A_U03) ‑ potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania

K_U04 (T1A_U03, T1A_U04) ‑ potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego

K_U05 (T1A_U01, T1A_U06, T1A_U03) ‑ posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem: kart katalogowych, not aplikacyjnych, dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej urządzeń i systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych, narzędzi informatycznych, innych dokumentów związanych z kierunkiem i specjalizacją kształcenia

K_U06 (T1A_U05, T1A_U04) ‑ ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych

K_U07 (T1A_U08, T1A_U09) ‑ potrafi wykorzystać odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe do analizy i oceny działania elementów i układów elektronicznych, urządzeń i systemów telekomunikacyjnych

K_U08 (T1A_U08, T1A_U09) ‑ potrafi dokonać analizy sygnałów zdeterminowanych i losowych oraz prostych systemów przetwarzania sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, stosując techniki analogowe i cyfrowe oraz odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe

K_U09 (T1A_U09, T1A_U12) ‑ potrafi porównać rozwiązania projektowe elementów, układów i systemów elektronicznych oraz telekomunikacyjnych ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne

K_U10 (T1A_U07, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U13) ‑ potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami komputerowego wspomagania projektowania, symulacji, weryfikacji i interpretacji wyników w odniesieniu do elementów, układów i systemów elektronicznych oraz telekomunikacyjnych

K_U11 (T1A_U14) ‑ potrafi sformułować specyfikację prostych systemów elektronicznych oraz urządzeń i systemów telekomunikacyjnych na poziomie realizowanych funkcji, także z wykorzystaniem języków opisu sprzętu

K_U12 (T1A_U07, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U13) ‑ potrafi zaplanować eksperyment badawczy i przeprowadzić pomiary podstawowych parametrów (charakterystyk) układów elektronicznych oraz urządzeń i systemów elektronicznych oraz telekomunikacyjnych; potrafi przedstawić otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, potrafi dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski

K_U13 (T1A_U08, T1A_U13) ‑ potrafi zaprojektować proces testowania elementów, układów elektronicznych i prostych systemów elektronicznych oraz - w przypadku wykrycia błędów - sformułować diagnozę

K_U14 (T1A_U13, T1A_U14, T1A_U15, T1A_U16) ‑ potrafi zaprojektować prostą sieć lokalną lub system dostępowy, dobrać urządzenia i elementy oraz dokonać analizy rozwiązań pod względem technicznym i ekonomicznym

K_U15 (T1A_U12, T1A_U16) ‑ potrafi, używając właściwych metod, technik i narzędzi zaprojektować, wykonać, uruchomić oraz przetestować proste układy i systemy elektroniczne lub telekomunikacyjne przeznaczone do różnych zastosowań, z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych

K_U16 (T1A_U01, T1A_U16) ‑ potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych w celu dobrania odpowiednich komponentów projektowanego układu lub systemu

K_U17 (T1A_U07, T1A_U09) ‑ potrafi sformułować algorytm sterowania systemem elektronicznym lub urządzeniem telekomunikacyjnym, posługuje się językami programowania wysokiego i niskiego poziomu oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi do opracowania programów komputerowych sterujących systemem elektronicznym lub urządzeniem telekomunikacyjnym oraz do oprogramowania mikrokontrolerów/mikroprocesorów sterujących w systemie elektronicznym lub w urządzeniu telekomunikacyjnym

K_U18(T1A_U07, T1A_U09, T1A_U13) ‑ potrafi posługiwać się programowymi i sprzętowymi narzędziami wspomagającymi projektowanie, zarządzanie i administrowanie systemami elektronicznymi i telekomunikacyjnymi oraz identyfikować, oceniać i zapobiegać zagrożeniom ich bezpieczeństwa

K_U19 (T1A_U10) ‑ potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie urządzeń i systemów telekomunikacyjnych - dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym: środowiskowe, społeczne, ekonomiczne i prawne

K_U20 (T1A_U11) ‑ stosuje zasady ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

K_U21 (T1A_U15) ‑ potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich typowych dla elektroniki i telekomunikacji oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01 (T1A_K01) ‑ rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych

K_K02 (T1A_K02) ‑ ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera w obszarze elektroniki, telekomunikacji, teleinformatyki, w tym jej wpływ na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje

K_K03 (T1A_K05) ‑ ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur

K_K04 (T1A K03 T1A_K04) ‑ ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania

K_K05 (T1A K06) ‑ potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

K_K06 (T1A_K07) ‑ ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu ‑ m.in. poprzez środki masowego przekazu - informacji i opinii dotyczących osiągnięć elektroniki i telekomunikacji oraz innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazywać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)