Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie, niestacjonarne

Informacje o programie studiów

Kod: WELEXCNI
Nazwa: Elektronika i telekomunikacja, plan ogólny, inżynierskie, niestacjonarne
Tryb studiów: Niestacjonarne
Rodzaj studiów: Pierwszego stopnia
Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: Elektronika i telekomunikacja
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
Elektronika i telekomunikacja Inżynieria systemów bezpieczeństwa
Elektronika i telekomunikacja Systemy informacyjno-pomiarowe
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Elektroniki (od 2002/03L) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główne toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:
Semestr zimowy 2021/2022 - ...

Na studia może być przyjęta wyłącznie osoba posiadająca świadectwo dojrzałości i/lub inne dokumenty uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za dokumenty uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia, o których mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składa dodatkowo, tłumaczenie świadectwa dojrzałości sporządzone przez tłumacza przysięgłego oraz zaświadczenie nostryfikujące potwierdzające równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości, wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, a w przypadku braku takiego miejsca - kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę WAT. Kryteriami kwalifikacyjnymi są punkty rankingowe obliczone za wyniki na świadectwie dojrzałości z przedmiotów: matematyka (max 45 pkt.), fizyka (max 30 pkt.); język obcy nowożytny (max 20 pkt.); język polski (max 5 pkt.). Podstawą naliczania punktów rankingowych są: 1) dla kandydata ze świadectwem „nowej matury" - wyłącznie wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z wyżej wymienionych przedmiotów, 2) dla kandydata ze świadectwem „starej matury" - oceny uzyskane w czasie egzaminu maturalnego z wyżej wymienionych przedmiotów. Uzyskanie minimalnej liczby punktów rankingowych ustalonej przez komisję rekrutacyjną dla kierunku warunkuje przyjęcie kandydata na studia.

Warunki przyjęcia:
Semestr zimowy 2013/2014 - Semestr zimowy 2020/2021

Posiadanie świadectwa dojrzałości. W przypadku kandydata legitymującego się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Polski, dodatkowo zaświadczenie nostryfikujące potwierdzające równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości oraz tłumaczenie świadectwa dojrzałości sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Kryteriami kwalifikacyjnymi są punkty rankingowe obliczone za wyniki na świadectwie dojrzałości z przedmiotów: matematyka (max 45 pkt.), fizyka z astronomią lub fizyka (max 30 pkt.); język obcy nowożytny (max 20 pkt.); język polski (max 5 pkt.).

Podstawą naliczania punktów rankingowych są:

1) dla kandydata ze świadectwem „nowej matury" - wyłącznie wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z wyżej wymienionych przedmiotów,

2) dla kandydata ze świadectwem „starej matury" - oceny uzyskane w czasie egzaminu maturalnego z wyżej wymienionych przedmiotów.

Uzyskanie minimalnej liczby punktów rankingowych ustalonej przez komisję rekrutacyjną dla kierunku warunkuje przyjęcie kandydata na studia.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Inżynier elektroniki i telekomunikacji, specjalność inżynieria systemów bezpieczeństwa
  • Inżynier elektroniki i telekomunikacji, specjalność systemy informacyjno-pomiarowe
  • Inżynier elektroniki i telekomunikacji, specjalność urządzenia i systemy elektroniczne
Uprawnienia zawodowe:

• egzamin z języka obcego na poziomie B2

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia i studia podyplomowe

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2021/2022 - ...

Po zakończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent uzyskał niżej wymienione efekty uczenia się zgodne z Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji prowadzących do uzyskania kwalifikacji inżyniera na kierunku Elektronika i Telekomunikacja.

Opis zakładanych efektów uczenia się uwzględnia:

- uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia określone w załączniku do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

- charakterystyki drugiego stopnia określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej

Ramy Kwalifikacji, w tym również umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich i jest ujęty w trzech kategoriach:

kategoria wiedzy (W), która określa:

- zakres i głębię (G) - kompletność perspektywy poznawczej i zależności,

- kontekst (K) - uwarunkowania, skutki.

kategoria umiejętności (U), która określa:

- w zakresie wykorzystania wiedzy (W) - rozwiązywane problemy i wykonywane zadania,

- w zakresie komunikowania się (K) - odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym,

- w zakresie organizacji pracy (O) - planowanie i pracę zespołową,

- w zakresie uczenia się (U) - planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób.

kategoria kompetencji społecznych (K) - która określa:

- w zakresie ocen (K) - krytyczne podejście,

- w zakresie odpowiedzialności (O) - wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego,

- w odniesieniu do roli zawodowej (R) - niezależność i rozwój etosu.

Objaśnienie oznaczeń:

- w kolumnie symbol i numer efektu:

- K - kierunkowe efekty uczenia się;

- W, U, K (po podkreślniku) - kategoria - odpowiednio: wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych;

- 01, 02, 03, …. - numer efektu uczenia się.

- w kolumnie kod składnika opisu - Inż_P6S_WG - kod składnika opisu charakterystyk drugiego stopnia dla kwalifikacji na poziome 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

WIEDZA Absolwent:

K_W01

ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą algebrę,

analizę, probabilistykę, statystykę matematyczną oraz

elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, w tym metody

matematyczne i metody numeryczne, niezbędne do:

1) opisu i analizy działania obwodów elektrycznych,

elementów elektronicznych oraz analogowych i cyfrowych

układów elektronicznych, a także podstawowych zjawisk

fizycznych w nich występujących;

2) opisu i analizy działania systemów elektronicznych, w tym

systemów zawierających układy programowalne;

3) opisu i analizy algorytmów przetwarzania sygnałów oraz

danych;

4) syntezy układów i systemów elektronicznych oraz telekomunikacyjnych

P6S_WG

K_W02

ma wiedzę w zakresie fizyki obejmującą: elektryczność,

magnetyzm i fizykę ciała stałego oraz podstawy: mechaniki,

akustyki i optyki, w zakresie niezbędnym do zrozumienia

podstawowych zjawisk fizycznych występujących w

elementach i układach elektronicznych oraz w systemach

telekomunikacyjnych

P6S_WG

K_W03

ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę

w zakresie fotoniki, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia

fizycznych podstaw działania sensorów i urządzeń

optoelektronicznych wykorzystywanych w telekomunikacji

oraz optycznego zapisu i przetwarzania informacji

P6S_WG

Inż_P6S_WG

K_W04

ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę

w zakresie pól i fal elektromagnetycznych, propagacji fal,

techniki antenowej i kompatybilności elektromagnetycznej oraz

wiedzę niezbędną do zrozumienia generacji, modulacji oraz

detekcji i demodulacji sygnałów

P6S_WG

Inż_P6S_WG

K_W05

ma elementarną wiedzę w zakresie materiałów

elektronicznych oraz zna i rozumie podstawy konstruowania

i wytwarzania prostych urządzeń elektronicznych

P6S_WG

Inż_P6S_WG

K_W06 ma uporządkowaną wiedzę w zakresie architektury sprzętowej

komputerów oraz metodyki i technik programowania

P6S_WG

Inż_P6S_WG

K_W07

ma elementarną wiedzę w zakresie architektury

i oprogramowania systemów mikroprocesorowych (języki

wysokiego i niskiego poziomu, maszyny wirtualne)

P6S_WG

Inż_P6S_WG

K_W08

ma elementarną wiedzę w zakresie architektury systemów

i sieci komputerowych oraz systemów operacyjnych,

niezbędną do instalacji, obsługi i utrzymania narzędzi

informatycznych służących do symulacji i projektowania

układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz

telekomunikacyjnych

P6S_WG

Inż_P6S_WG

K_W09

ma uporządkowaną wiedzę w zakresie podstaw

telekomunikacji, podstaw systemów telekomunikacyjnych oraz

bezpieczeństwa informacyjnego

P6S_WG

Inż_P6S_WG

K_W10

ma uporządkowaną wiedzę w zakresie urządzeń wchodzących

w skład systemów telekomunikacyjnych, ich wzajemnej

współpracy oraz konfigurowania urządzeń i systemów

P6S_WG

Inż_P6S_WG

K_W11

ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę

w zakresie zasad działania elementów elektronicznych

i optoelektronicznych, układów elektronicznych oraz

prostych systemów elektronicznych

P6S_WG

Inż_P6S_WG

K_W12

ma uporządkowaną wiedzę w zakresie teorii obwodów

elektrycznych, w zakresie teorii sygnałów

zdeterminowanych i losowych oraz metod ich

przetwarzania

P6S_WG

Inż_P6S_WG

K_W13

ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i

rozumie metody pomiaru i ekstrakcji podstawowych

wielkości różnego typu, zna metody obliczeniowe i

narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników

eksperymentu

P6S_WG

Inż_P6S_WG

K_W14 ma elementarną wiedzę w zakresie wytwarzania elementów elektronicznych i układów scalonych

P6S_WG

Inż_P6S_WG

K_W15

zna i rozumie metody i techniki projektowania układów

elektronicznych (również w wersji scalonej, w tym układów

programowalnych i specjalizowanych) i systemów elektronicznych, zna języki opisu sprzętu i komputerowe

narzędzia do projektowania i symulacji

P6S_WG

P6S_WK

Inż_P6S_WG

K_W16

zna podstawowe metody przetwarzania informacji i danych

w systemach telekomunikacyjnych, w tym metody sztucznej

inteligencji oraz zasady budowy i utrzymania baz danych

P6S_WG

P6S_WK

Inż_P6S_WG

K_W17 orientuje się w obecnym stanie oraz trendach rozwojowych elektroniki i telekomunikacji

P6S_WG

Inż_P6S_WG

K_W18 ma elementarną wiedzę na temat cyklu życia urządzeń

i systemów

P6S_WG

Inż_P6S_WG

K_W19

ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia

pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej;

zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

P6S_WK

Inż_P6S_WK

K_W20

ma elementarną wiedzę w zakresie wybranych zagadnień

prawa, normalizacji, ochrony własności przemysłowej,

prawa autorskiego oraz działania systemu patentowego

P6S_WK

K_W21

ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym

zarządzania jakością i prowadzenia działalności

gospodarczej

P6S_WK

Inż_P6S_WK

K_W22

zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej

przedsiębiorczości, wykorzystujących wiedzę z zakresu

elektroniki i telekomunikacji

P6S_WK

Inż_P6S_WK

K_W23

ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę

w zakresie nadawania i odbioru sygnałów w systemach

telekomunikacyjnych

P6S_WG

Inż_P6S_WG

K_W24

ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę

w zakresie transmisji sygnałów analogowych i cyfrowych

w systemach telekomunikacyjnych

P6S_WG

Inż_P6S_WG

K_W25

ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych i

humanistycznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach

do innych nauk

P6S_WK

UMIEJĘTNOŚCI Absolwent:

K_U01

potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i

innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje,

dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz

formułować i uzasadniać opinie

P6S_UW

P6S_UO

K_U02

potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie

oszacować czas potrzebny na realizację zleconego

zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram

prac zapewniający dotrzymanie terminów

P6S_UO

K_U03 potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji

zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania

P6S_UW

P6S_UK

K_U04 potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację

poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego

P6S_UW

P6S_UK

K_U05

potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w

stopniu wystarczającym do porozumiewania się i czytania

ze zrozumieniem tekstów technicznych

P6S_UK

K_U06 ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu

podnoszenia kompetencji zawodowych P6S_UU

K_U07

potrafi wykorzystać odpowiednie narzędzia sprzętowe

i programowe do analizy i oceny działania elementów

i układów elektronicznych, urządzeń i systemów

telekomunikacyjnych

P6S_UW

Inż_P6S_UW

K_U08

potrafi dokonać analizy sygnałów zdeterminowanych

i losowych oraz prostych systemów przetwarzania

sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, stosując

techniki analogowe i cyfrowe oraz odpowiednie narzędzia

sprzętowe i programowe

P6S_UW

Inż_P6S_UW

K_U09

potrafi porównać rozwiązania projektowe elementów,

układów i systemów elektronicznych oraz telekomunikacyjnych ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne

P6S_UW

Inż_P6S_UW

K_U10

potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami

programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami

komputerowego wspomagania projektowania, symulacji,

weryfikacji i interpretacji wyników w odniesieniu do

elementów, układów i systemów elektronicznych oraz

telekomunikacyjnych

P6S_UW

Inż_P6S_UW

K_U11

potrafi sformułować specyfikację prostych systemów

elektronicznych oraz urządzeń i systemów

telekomunikacyjnych na poziomie realizowanych funkcji,

także z wykorzystaniem języków opisu sprzętu

P6S_UW

Inż_P6S_UW

K_U12

potrafi zaplanować eksperyment badawczy i przeprowadzić

pomiary podstawowych parametrów (charakterystyk)

układów elektronicznych oraz urządzeń i systemów

elektronicznych oraz telekomunikacyjnych; potrafi

przedstawić otrzymane wyniki w formie liczbowej i

graficznej, potrafi dokonać ich interpretacji i wyciągnąć

właściwe wnioski

P6S_UW

Inż_P6S_UW

K_U13

potrafi zaprojektować proces testowania elementów,

układów elektronicznych i prostych systemów

elektronicznych oraz – w przypadku wykrycia błędów –

sformułować diagnozę

P6S_UW

Inż_P6S_UW

K_U14

potrafi zaprojektować prostą sieć lokalną lub system

dostępowy, dobrać urządzenia i elementy oraz dokonać

analizy rozwiązań pod względem technicznym i

ekonomicznym

P6S_UW

Inż_P6S_UW

K_U15

potrafi, używając właściwych metod, technik i narzędzi

zaprojektować, wykonać, uruchomić oraz przetestować

proste układy i systemy elektroniczne lub

telekomunikacyjne przeznaczone do różnych zastosowań, z

uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i

ekonomicznych, używając właściwych metod, technik i

narzędzi

P6S_UW

Inż_P6S_UW

K_U16

potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych w

celu dobrania odpowiednich komponentów projektowanego

układu lub systemu

P6S_UW

Inż_P6S_UW

K_U17 potrafi sformułować algorytm sterowania systemem

elektronicznym lub urządzeniem telekomunikacyjnym,

posługuje się językami programowania wysokiego i

niskiego poziomu oraz odpowiednimi narzędziami

informatycznymi do opracowania programów komputerowych sterujących systemem elektronicznym lub urządzeniem telekomunikacyjnym oraz do oprogramowania mikrokontrolerów/mikroprocesorów sterujących w systemie

elektronicznym lub w urządzeniu telekomunikacyjnym

P6S_UW

Inż_P6S_UW

K_U18

potrafi posługiwać się programowymi i sprzętowymi

narzędziami wspomagającymi projektowanie, zarządzanie

i administrowanie systemami elektronicznymi

i telekomunikacyjnymi oraz identyfikować, oceniać

i zapobiegać zagrożeniom ich bezpieczeństwa

P6S_UW

Inż_P6S_UW

K_U19

potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań

obejmujących projektowanie urządzeń i systemów

telekomunikacyjnych – dostrzegać ich aspekty

pozatechniczne, w tym: środowiskowe, społeczne,

ekonomiczne i prawne

P6S_UW

K_U20 stosuje zasady ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny

pracy

P6S_UO

K_U21

potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi

służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich

typowych dla elektroniki i telekomunikacji oraz wybierać

i stosować właściwe metody i narzędzia

P6S_UW

Inż_P6S_UW

K_U22 potrafi dokonać obserwacji i interpretacji otaczających go

zjawisk humanistycznych, prawnych i społecznych P6S_UW

KOMPETENCJE SPOŁECZNE Absolwent:

K_K01

rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania

się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia

podyplomowe, kursy) – podnoszenia kompetencji

zawodowych, osobistych i społecznych

P6S_KO

P6S_KR

P6S_KK

K_K02

ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne

aspekty i skutki działalności inżyniera w obszarze

elektroniki, telekomunikacji, teleinformatyki, w tym jej wpływ

na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za

podejmowane decyzje

P6S_KO

P6S_KK

K_K03

ma świadomość ważności zachowania w sposób

profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i

poszanowania różnorodności poglądów i kultur

P6S_KR

K_K04

ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz

gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole

i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane

zadania

P6S_KO

K_K05 potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy P6S_KO

K_K06

ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni

technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania

i przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki

masowego przekazu – informacji i opinii dotyczących

osiągnięć elektroniki i telekomunikacji oraz innych aspektów

działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby

przekazywać takie informacje i opinie w sposób

powszechnie zrozumiały

P6S_KO

P6S_KR

K_K07

jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiazywaniu problemów

poznawczych i praktycznych.

P6S_KK

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2013/2014 - Semestr zimowy 2020/2021

Po zakończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent uzyskał niżej wymienione efekty kształcenia zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego dla obszaru nauk technicznych w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych prowadzących do uzyskania kwalifikacji inżyniera na kierunku elektronika i telekomunikacja.

Objaśnienie oznaczeń:

K ̶ kierunkowe efekty kształcenia

W ̶ kategoria wiedzy

U ̶ kategoria umiejętności

K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych

T1A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych dla studiów pierwszego stopnia

01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia

Symbol kierunkowego efektu (odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru nauk technicznych) - Opis efektów kształcenia

WIEDZA

K_W01 (T1A_W01, T1A_W07) ̶ ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą algebrę, analizę, probabilistykę, statystykę matematyczną oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, w tym metody matematyczne i metody numeryczne, niezbędne do:

- opisu i analizy działania obwodów elektrycznych, elementów elektronicznych oraz analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, a także podstawowych zjawisk fizycznych w nich występujących,

- opisu i analizy działania systemów elektronicznych, w tym systemów zawierających układy programowalne,

- opisu i analizy algorytmów przetwarzania sygnałów oraz danych,

- syntezy układów i systemów elektronicznych oraz telekomunikacyjnych.

K_W02 (T1A_W01) ̶ ma wiedzę w zakresie fizyki obejmującą: elektryczność, magnetyzm i fizykę ciała stałego oraz podstawy: mechaniki, akustyki i optyki, w zakresie niezbędnym do zrozumienia podstawowych zjawisk fizycznych występujących w elementach i układach elektronicznych oraz w systemach telekomunikacyjnych

K_W03 (T1A_W01, T1A_W03, T1A_W04) ̶ ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie fotoniki, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia fizycznych podstaw działania sensorów i urządzeń optoelektronicznych wykorzystywanych w telekomunikacji oraz optycznego zapisu i przetwarzania informacji

K_W04 (T1A_W01, T1A_W03, TlA_W04) ̶ ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie pól i fal elektromagnetycznych, propagacji fal, techniki antenowej i kompatybilności elektromagnetycznej oraz wiedzę niezbędną do zrozumienia generacji, modulacji oraz detekcji i demodulacji sygnałów

K_W05 (T1A_W02, T1A_W04, T1A_W07) ̶ ma elementarną wiedzę w zakresie materiałów elektronicznych oraz zna i rozumie podstawy konstruowania i wytwarzania prostych urządzeń elektronicznych

K_W06 (T1A_W02, T1A_W03, T1A_W04) ̶ ma uporządkowaną wiedzę w zakresie architektury sprzętowej komputerów oraz metodyki i technik programowania

K_W07 (T1A_W02, T1A_W04, T1A_W07) ‑ma elementarną wiedzę w zakresie architektury i oprogramowania systemów mikroprocesorowych (języki wysokiego i niskiego poziomu, maszyny wirtualne)

K_W08 (T1A_W02, T1A_W07) ‑ ma elementarną wiedzę w zakresie architektury systemów i sieci komputerowych oraz systemów operacyjnych, niezbędną do instalacji, obsługi i utrzymania narzędzi informatycznych służących do symulacji i projektowania układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz telekomunikacyjnych

K_W09 (T1A_W03) ‑ ma uporządkowaną wiedzę w zakresie podstaw telekomunikacji, podstaw systemów telekomunikacyjnych oraz bezpieczeństwa informacyjnego

K_W10 (T1A_W02, T1A_W07) ‑ ma uporządkowaną wiedzę w zakresie urządzeń wchodzących w skład systemów telekomunikacyjnych, ich wzajemnej współpracy oraz konfigurowania urządzeń i systemów

K_W11 (T1A_W03, T1A_W04) ‑ ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie zasad działania elementów elektronicznych i optoelektronicznych, układów elektronicznych oraz prostych systemów elektronicznych

K_W12 (T1A_W03, T1A_W04) ‑ ma uporządkowaną wiedzę w zakresie teorii obwodów elektrycznych, w zakresie teorii sygnałów zdeterminowanych i losowych oraz metod ich przetwarzania

K_W13 (T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07) ‑ ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru i ekstrakcji podstawowych wielkości różnego typu, zna metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników eksperymentu

K_W14 (T1A_W04, T1A_W07) ‑ ma elementarną wiedzę w zakresie wytwarzania elementów elektronicznych i układów scalonych

K_W15 (T1A_W03, T1A_W04, T1A_W07) ‑ zna i rozumie metody i techniki projektowania układów elektronicznych (również w wersji scalonej, w tym układów programowalnych i specjalizowanych) i systemów elektronicznych, zna języki opisu sprzętu i komputerowe narzędzia do projektowania i symulacji

K_W16 (T1A_W04) ‑ zna podstawowe metody przetwarzania informacji i danych w systemach telekomunikacyjnych, w tym metody sztucznej inteligencji oraz zasady budowy i utrzymania baz danych

K_W17 (T1A_W05) ‑ orientuje się w obecnym stanie oraz trendach rozwojowych elektroniki i telekomunikacji

K_W18 (T1A_W06) ‑ ma elementarną wiedzę na temat cyklu życia urządzeń i systemów

K_W19 (T1A_W08) ‑ ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

K_W20 (T1A_W10) ‑ ma elementarną wiedzę w zakresie wybranych zagadnień prawa, normalizacji, ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego oraz działania systemu patentowego

K_W21 (T1A_W09) ‑ ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej

K_W22 (T1A_W11) ‑ zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystujących wiedzę z zakresu elektroniki i telekomunikacji

K_W23 (T1A_W04) ‑ ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie nadawania i odbioru sygnałów w systemach telekomunikacyjnych

K_W24 (T1A_W04) ‑ ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie transmisji sygnałów analogowych i cyfrowych w systemach telekomunikacyjnych

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 (T1A_U01) ‑ potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie

K_U02 (T1A_U02) ‑ potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów

K_U03 (T1A_U03) ‑ potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania

K_U04 (T1A_U03, T1A_U04) ‑ potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego

K_U05 (T1A_U01, T1A_U06, T1A_U03) ‑ posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem: kart katalogowych, not aplikacyjnych, dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej urządzeń i systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych, narzędzi informatycznych, innych dokumentów związanych z kierunkiem i specjalizacją kształcenia

K_U06 (T1A_U05, T1A_U04) ‑ ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych

K_U07 (T1A_U08, T1A_U09) ‑ potrafi wykorzystać odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe do analizy i oceny działania elementów i układów elektronicznych, urządzeń i systemów telekomunikacyjnych

K_U08 (T1A_U08, T1A_U09) ‑ potrafi dokonać analizy sygnałów zdeterminowanych i losowych oraz prostych systemów przetwarzania sygnałów w dziedzinie czasu i częstotliwości, stosując techniki analogowe i cyfrowe oraz odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe

K_U09 (T1A_U09, T1A_U12) ‑ potrafi porównać rozwiązania projektowe elementów, układów i systemów elektronicznych oraz telekomunikacyjnych ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne

K_U10 (T1A_U07, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U13) ‑ potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami komputerowego wspomagania projektowania, symulacji, weryfikacji i interpretacji wyników w odniesieniu do elementów, układów i systemów elektronicznych oraz telekomunikacyjnych

K_U11 (T1A_U14) ‑ potrafi sformułować specyfikację prostych systemów elektronicznych oraz urządzeń i systemów telekomunikacyjnych na poziomie realizowanych funkcji, także z wykorzystaniem języków opisu sprzętu

K_U12 (T1A_U07, T1A_U08, T1A_U09, T1A_U13) ‑ potrafi zaplanować eksperyment badawczy i przeprowadzić pomiary podstawowych parametrów (charakterystyk) układów elektronicznych oraz urządzeń i systemów elektronicznych oraz telekomunikacyjnych; potrafi przedstawić otrzymane wyniki w formie liczbowej i graficznej, potrafi dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski

K_U13 (T1A_U08, T1A_U13) ‑ potrafi zaprojektować proces testowania elementów, układów elektronicznych i prostych systemów elektronicznych oraz - w przypadku wykrycia błędów - sformułować diagnozę

K_U14 (T1A_U13, T1A_U14, T1A_U15, T1A_U16) ‑ potrafi zaprojektować prostą sieć lokalną lub system dostępowy, dobrać urządzenia i elementy oraz dokonać analizy rozwiązań pod względem technicznym i ekonomicznym

K_U15 (T1A_U12, T1A_U16) ‑ potrafi, używając właściwych metod, technik i narzędzi zaprojektować, wykonać, uruchomić oraz przetestować proste układy i systemy elektroniczne lub telekomunikacyjne przeznaczone do różnych zastosowań, z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych

K_U16 (T1A_U01, T1A_U16) ‑ potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych w celu dobrania odpowiednich komponentów projektowanego układu lub systemu

K_U17 (T1A_U07, T1A_U09) ‑ potrafi sformułować algorytm sterowania systemem elektronicznym lub urządzeniem telekomunikacyjnym, posługuje się językami programowania wysokiego i niskiego poziomu oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi do opracowania programów komputerowych sterujących systemem elektronicznym lub urządzeniem telekomunikacyjnym oraz do oprogramowania mikrokontrolerów/mikroprocesorów sterujących w systemie elektronicznym lub w urządzeniu telekomunikacyjnym

K_U18(T1A_U07, T1A_U09, T1A_U13) ‑ potrafi posługiwać się programowymi i sprzętowymi narzędziami wspomagającymi projektowanie, zarządzanie i administrowanie systemami elektronicznymi i telekomunikacyjnymi oraz identyfikować, oceniać i zapobiegać zagrożeniom ich bezpieczeństwa

K_U19 (T1A_U10) ‑ potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie urządzeń i systemów telekomunikacyjnych - dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym: środowiskowe, społeczne, ekonomiczne i prawne

K_U20 (T1A_U11) ‑ stosuje zasady ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

K_U21 (T1A_U15) ‑ potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich typowych dla elektroniki i telekomunikacji oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01 (T1A_K01) ‑ rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych

K_K02 (T1A_K02) ‑ ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera w obszarze elektroniki, telekomunikacji, teleinformatyki, w tym jej wpływ na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje

K_K03 (T1A_K05) ‑ ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur

K_K04 (T1A K03 T1A_K04) ‑ ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania

K_K05 (T1A K06) ‑ potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

K_K06 (T1A_K07) ‑ ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu ‑ m.in. poprzez środki masowego przekazu - informacji i opinii dotyczących osiągnięć elektroniki i telekomunikacji oraz innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazywać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)