Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektronika i telekomunikacja, radioelektroniczne urządzenia pokładowe, magisterskie, MON

Informacje o programie studiów

Kod: WELEPWSM18L
Nazwa: Elektronika i telekomunikacja, radioelektroniczne urządzenia pokładowe, magisterskie, MON
Tryb studiów: Stacjonarne (wojskowe)
Rodzaj studiów: Drugiego stopnia
Czas trwania: Trzy semestry
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Elektronika i telekomunikacja Radioelektroniczne urządzenia pokładowe
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Elektroniki (od 2002/03L) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja musi posiadać kwalifikacje pierwszego stopnia oraz kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku lub jednym z niżej wymienionych kierunków pokrewnych: automatyka i robotyka, elektrotechnika, energetyka, informatyka, mechatronika, edukacja techniczno-informatyczna. Osoba powinna posiadać kompetencje obejmujące w szczególności: wiedzę z zakresu fizyki i matematyki, umożliwiającą zrozumienie podstaw fizycznych elektroniki oraz formułowanie i rozwiązywanie prostych zadań projektowych z zakresu elektroniki; wiedzę i umiejętności z zakresu teorii obwodów i sygnałów elektrycznych, metrologii, a także elementów, analogowych i cyfrowych układów oraz systemów elektronicznych, umożliwiającą pomiary, analizę, symulację i projektowanie prostych elementów i układów elektronicznych; umiejętność wykorzystania metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich; wiedzę i umiejętności z zakresu architektury i oprogramowania systemów komputerowych; wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki i techniki programowania, umożliwiające sformułowanie algorytmu prostego problemu inżynierskiego i opracowanie oprogramowania w wybranym języku wysokiego poziomu, z wykorzystaniem właściwych narzędzi informatycznych; umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadania o charakterze projektowym.

Osoba, która w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia nie uzyskała części wymienionych kompetencji, może podjąć studia drugiego stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja, jeżeli uzupełnienie braków kompetencyjnych może być zrealizowane przez zaliczenie zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 punktów ECTS.

W związku z tym, że osoba podejmująca studia drugiego stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja uzyskała w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia odpowiednie kompetencje do ich podjęcia lub – w przypadku braku niektórych z wymaganych kompetencji – może je uzupełnić w wyniku realizacji zajęć w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS, opis efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia nie musi odnosić się do wszystkich efektów kształcenia wymienionych w opisie kwalifikacji drugiego stopnia w obszarze kształcenia odpowiadającym obszarowi nauk technicznych (opis kwalifikacji drugiego stopnia obejmuje łączne efekty kształcenia osiągnięte na studiach pierwszego i drugiego stopnia).

Kryteriami kwalifikacyjnymi są punkty rankingowe ustalone przez komisję rekrutacyjną, która bierze pod uwagę: wynik ukończenia studiów wyższych (od 0-50 pkt. rankingowych), kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na określonym kierunku studiów i wyniki uzyskane w czasie trwania studiów wyższych (od 0-50 pkt. rankingowych). Uzyskanie minimalnej liczby punktów rankingowych ustalonej przez komisję rekrutacyjną dla kierunku warunkuje przyjęcie kandydata na studia.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Magister inżynier elektroniki i telekomunikacji, specjalność radioelektroniczne urządzenia pokładowe
Uprawnienia zawodowe:

• studia były realizowane na specjalności: radioelektroniczne urządzenia pokładowe

• student zrealizował w trakcie pierwszego i drugiego stopnia studiów program szkolenia wojskowego zgodny ze Standardem Ksztatcenia Wojskowego dla kandydatow na oficerów - Minimalne Wymagania Programowe wprowadzonym obowiązującą decyzją MON. Ksztatcenie wojskowe ukończył zdając egzamin na oficera obejmujący sprawdzenie wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania ogólno-wojskowego i ogólno-dowódczego.

Uzyskał kwalifikacje językowe zgodne z Porozumieniem o standaryzacji STANAG 6001 na poziomie SPJ 3232.

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia III stopnia i studia podyplomowe.

Treści nauczania:

Po zakończeniu studiów drugiego stopnia absolwent uzyskał niżej wymienione efekty kształcenia zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego dla obszaru nauk technicznych w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych prowadzących do uzyskania kwalifikacji magistra inżyniera na kierunku elektronika i telekomunikacja.

Objaśnienia oznaczeń:

K - kierunkowe efekty kształcenia,

W - kategoria wiedzy,

U - kategoria umiejętności,

K - (po podkreślniku) kategoria kompetencji społecznych;

T2A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych dla studiów II stopnia;

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia

InzA – efekty kształcenia prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich o profilu ogólnoakademickim.

Symbol kierunkowego efektu (odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru nauk technicznych) - Opis efektów kształcenia

WIEDZA

K_W01 (T2A_W01) - ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie niektórych działów matematyki, obejmującą elementy analizy matematycznej, procesy stochastyczne, metody optymalizacji oraz metody numeryczne, niezbędne do:

1) modelowania i analizy zaawansowanych urządzeń i systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych a także zjawisk fizycznych w nich występujących

2) opisu i analizy działania oraz syntezy złożonych systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych

3) opisu, analizy i syntezy algorytmów przetwarzania sygnałów i informacji.

K_W02 (T2A_W01) - ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą podstawy fizyki kwantowej i fizykę ciała stałego, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia zjawisk fizycznych mających istotny wpływ na właściwości nowych materiałów i działanie zaawansowanych elementów elektronicznych

K_W03 (T2A_W02) - ma pogłębioną wiedzę w zakresie urządzeń wchodzących w skład systemów telekomunikacyjnych

K_W04 (T2A_W03, T2A_W04) - ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie teorii sygnałów, w tym sygnałów stochastycznych, i metod ich przetwarzania

K_W05 (T2A_W03, T2A_W07, InzA_W02) - rozumie metodykę projektowania złożonych układów i systemów elektronicznych (również w wersji scalonej, w tym układów programowalnych i specjalizowanych); zna języki opisu sprzętu i komputerowe narzędzia do projektowania i symulacji układów lub systemów.

K_W06 (T2A_W04, T2A_W07) - ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie projektowania układów wysokiej częstotliwości, ma uporządkowaną wiedzę w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej

K_W07 (T2A_W04, InzA_W02) - zna i rozumie algorytmy wykorzystywane w systemach elektronicznych lub telekomunikacyjnych z obszaru specjalizacji

K_W08 (T2A_W04, T2A_W07) - zna i rozumie zaawansowane metody sztucznej inteligencji stosowane w projektowaniu układów i systemów elektronicznych oraz przetwarzaniu informacji w systemach telekomunikacyjnych

K_W09 (T2A_W05) - ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach w zakresie elektroniki, telekomunikacji oraz informatyki

K_W10 (T2A_W03) - ma pogłębioną wiedzę w zakresie przetwarzania i bezpieczeństwa informacji w systemach telekomunikacyjnych

K_W11 (T2A_W06, T2A_W04, InzA_W01) - ma wiedzę w zakresie niezawodności oraz organizacji procesu eksploatacji urządzeń, w tym nowoczesnych metod diagnostyki

K_W12 (T2A_W01, T2A_W03, T2A_W04, InzA_W05) - ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę w zakresie technik i technologii stosowanych w systemach elektronicznych lub telekomunikacyjnych

K_W13 (T2A_W08, T2A_W09, InzA_W03) - ma podstawową wiedzę w zakresie przepisów prawa regulujących działalność telekomunikacyjną oraz systemów zarządzania jakością

K_W14 (T1A_W10, InzA_W03) - ma wiedzę w zakresie wybranych zagadnień prawa, normalizacji, ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego oraz działania systemu patentowego

K_W15 (T1A_W11 InzA_W04) - zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystujących wiedzę z zakresu elektroniki i telekomunikacji

K_W16 (T2A_W08, InzA_W03) - ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk społecznych i humanistycznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 (T2A_U01, InzA_U05) - potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie

K_U02 (T2A_U02, T2A_U03) - potrafi pracować indywidualnie i w zespole; potrafi ocenić czasochłonność zadania; potrafi kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie

K_U03 (T2A_U04, InzA_U08) - potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu, zadania projektowego lub badawczego; potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników

K_U04 (T2A_U04) - potrafi przygotować i przedstawić prezentację na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionej prezentacji

K_U05 (T2A_U04, T2A_U06) - ma umiejętności językowe, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w stopniu pozwalającym na porozumiewanie się w mowie i piśmie w zakresie ogólnym i swojej specjalności

K_U06 (T2A_U08, T2A_U15, T2A_U17, InzA_U06) - potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, w razie potrzeby odpowiednio je modyfikując, do realizacji projektów w obszarze elektroniki lub telekomunikacji

K_U07 (T2A_U15) - potrafi dokonać analizy i syntezy złożonych sygnałów i systemów przetwarzania sygnałów, stosując techniki analogowe i cyfrowe oraz odpowiednie narzędzia

K_U08 (T2A_U14, InzA_U03, InzA_U05) - potrafi ocenić i porównać rozwiązania projektowe oraz procesy wytwarzania elementów i układów elektronicznych, ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne

K_U09 (T2A_U08, T2A_U09, T2A_U11, T2A_U18, InzA_U02) - potrafi zaplanować oraz przeprowadzić eksperymenty badawcze, w tym testowanie, symulację i pomiary charakterystyk a także ekstrakcję parametrów charakteryzujących rozwiązania techniczne systemów elektronicznych lub telekomunikacyjnych

K_U10 (T2A_U01, T2A_U17, InzA_U03) - potrafi sformułować specyfikację projektową złożonego układu, systemu elektronicznego lub telekomunikacyjnego z uwzględnieniem aspektów prawnych, w tym ochrony własności intelektualnej oraz innych aspektów pozatechnicznych korzystając z dostępnych aktów normatywnych

K_U11 (T2A_U07, T2A_U14, T2A_U19) - potrafi projektować układy oraz systemy elektroniczne lub telekomunikacyjne z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, w razie potrzeby wykorzystując komputerowe narzędzia wspomagania projektowania (CAD)

K_U12 (T2A_U18, T2A_U19) - potrafi projektować układy elektroniczne przeznaczone do różnych zastosowań, w tym układy wysokiej częstotliwości oraz systemy cyfrowego przetwarzania sygnałów

K_U13 (T2A_U10, InzA_U03, InzA_U04) - potrafi integrować wiedzę z dziedziny elektroniki, informatyki, telekomunikacji i innych dyscyplin, stosując podejście systemowe, z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych (w tym ekonomicznych i prawnych)

K_U14 (T2A_U01, T2A_U07, T2A_U18, InzA_U07) - potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań związanych z projektowaniem układów i systemów elektronicznych lub telekomunikacyjnych oraz projektowaniem procesu ich wytwarzania – integrować wiedzę pochodzącą z różnych źródeł

K_U15 (T2A_U14) - potrafi oszacować koszty procesu projektowania i realizacji układu/systemu elektronicznego lub telekomunikacyjnego

K_U16 (T2A_U15, T2A_U16, InzA_U05) - potrafi zaproponować ulepszenia lub rozwiązania alternatywne dla istniejących rozwiązań projektowych i modeli układów oraz systemów elektronicznych lub telekomunikacyjnych

K_U17 (T2A_U12, T2A_U17) - potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć w zakresie materiałów, elementów, metod projektowania i wytwarzania (w tym technologii mikroelektronicznych) do projektowania i wytwarzania układów i systemów elektronicznych lub telekomunikacyjnych zawierających rozwiązania o charakterze innowacyjnym

K_U18 (T2A_U05) - potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia

K_U19 (T2A_U13) - ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą

K_U20 (T2A_U10, InzA_U03) - potrafi dokonać obserwacji i interpretacji otaczających go zjawisk humanistycznych, prawnych i społecznych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01 (T2A_K01) - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.

K_K02 (T2A_K02, InzA_K01) - ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko

K_K03 (T2A_K03) - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

K_K04 (T2A_K04) - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

K_K05 (T2A_K05) - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

K_K06 (T2A_K06, InzA_K02) - potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny przedsiębiorczy

K_K07 (T2A_K07) - rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu – informacji i opinii dotyczących osiągnięć elektroniki i telekomunikacji, podejmuje starania, aby przekazywać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, przedstawiając różne punkty widzenia.

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)