Wojskowa Akademia Techniczna - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Energetyka, studia stacjonarne, magisterskie

Informacje o programie studiów

Kod: WELDXCSM
Nazwa: Energetyka, studia stacjonarne, magisterskie
Tryb studiów: Stacjonarne
Rodzaj studiów: Drugiego stopnia
Czas trwania: Trzy semestry
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Energetyka
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
Energetyka Elektroenergetyka
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Elektroniki (od 2019/20Z) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Pozostałe toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:
Semestr letni 2022/2023 - ...

O przyjęcie na studia 2-go stopnia na kierunku Energetyka może ubiegać się kandydat posiadający dyplom ukończenia studiów z uzyskanym tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera, na kierunku Energetyka lub jednym z wymienionych kierunków pokrewnych: automatyka i robotyka, elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, informatyka, mechatronika. W przypadku kandydata legitymującego się dyplomem ukończenia kierunku studiów innego niż wymienionych powyżej lub dyplomem ukończenia studiów poza granicami Rzeczypospolitej Polski, komisja rekrutacyjna rozstrzyga czy kandydat posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na kierunku Energetyka.

Warunki przyjęcia:
Semestr zimowy 2015/2016 - Semestr zimowy 2022/2023

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku energetyka musi posiadać minimalny zbiór kompetencji związanych z podejmowanymi studiami. W szczególności kandydat musi: znać podstawowe zagadnienia związane z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i użytkowaniem różnych nośników energii; znać zasady termodynamiki, prawa przepływu ciepła i masy oraz mechaniki płynów; umieć rozwiązywać analitycznie i numerycznie zagadnienia techniczne opisane metodami matematycznymi; umieć określić wpływ wybranych parametrów procesu na jego wydajność i efektywność/sprawność energetyczną.

Kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia uzyskał kompetencje różniące się od kompetencji zalecanych dla kandydata podejmującego studia drugiego stopnia na kierunku energetyka może, za zgodą dziekana właściwego ds. spraw kształcenia, uzupełnić zbiór wymaganych kompetencji w wyniku realizacji indywidualnego toku studiów.

W związku z tym, że osoba podejmująca studia drugiego stopnia na kierunku energetyka uzyskała w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia odpowiednie kompetencje do ich podjęcia lub – w przypadku braku niektórych z wymaganych kompetencji – może je uzupełnić w wyniku realizacji zajęć w wymiarze nie przekraczającym 30 punktów ECTS, opis efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia nie musi odnosić się do wszystkich efektów kształcenia wymienionych w opisie kwalifikacji drugiego stopnia w obszarze kształcenia odpowiadającym obszarowi nauk technicznych (opis kwalifikacji drugiego stopnia obejmuje łączne efekty kształcenia osiągnięte na studiach pierwszego i drugiego stopnia).

Kryteriami kwalifikacyjnymi są punkty rankingowe ustalone przez komisję rekrutacyjną, która bierze pod uwagę: wynik ukończenia studiów wyższych (od 0-50 pkt. rankingowych), kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na określonym kierunku studiów i wyniki uzyskane w czasie trwania studiów wyższych (od 0 50 pkt. rankingowych). Uzyskanie minimalnej liczby punktów rankingowych ustalonej przez komisję rekrutacyjną dla kierunku warunkuje przyjęcie kandydata na studia.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Magister inżynier energetyki, specjalność, elektroenergetyka
Uprawnienia zawodowe: (brak danych)
Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia III stopnia i studia podyplomowe

Treści nauczania:
Semestr letni 2022/2023 - ...

Po zakończeniu studiów drugiego stopnia absolwent uzyskał niżej wymienione efekty uczenia się zgodne z Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji prowadzących do uzyskania kwalifikacji magistra inżyniera na kierunku Energetyka.

Opis zakładanych efektów uczenia się uwzględnia:

- uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia określone w załączniku do ustawy

z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r.

poz. 226, z późn. zm.),

- charakterystyki drugiego stopnia określone w załączniku do rozporządzenia Mini-

stra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charak-

terystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8

Polskiej Ramy Kwalifikacji, w tym również umożliwiających uzyskanie kompetencji

inżynierskich,

i jest ujęty w trzech kategoriach:

- kategoria wiedzy (W), która określa:

- zakres i głębię (G) - kompletność perspektywy poznawczej i zależności,

- kontekst (K) - uwarunkowania, skutki,

- kategoria umiejętności (U), która określa:

- w zakresie wykorzystania wiedzy (W) - rozwiązywane problemy i wykonywane

zadania,

- w zakresie komunikowania się (K) - odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upo-

wszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem ob-

cym,

- w zakresie organizacji pracy (O) - planowanie i pracę zespołową,

- w zakresie uczenia się (U) - planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób,

- kategoria kompetencji społecznych (K) - która określa:

- w zakresie ocen (K) - krytyczne podejście,

- w zakresie odpowiedzialności (O) - wypełnianie zobowiązań społecznych i

działanie na rzecz interesu publicznego,

- w odniesieniu do roli zawodowej (R) - niezależność i rozwój etosu.

Objaśnienie oznaczeń:

- w kolumnie symbol i numer efektu:

- K - kierunkowe efekty uczenia się;

- W, U, K (po podkreślniku) - kategoria - odpowiednio: wiedzy, umiejętności,

kompetencji społecznych;

- 01, 02, 03, …. - numer efektu uczenia się.

- w kolumnie kod składnika opisu - Inż1_P7S_WG - kod składnika opisu charakte-

rystyk drugiego stopnia dla kwalifikacji na poziome 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji. WIEDZA Absolwent:

K_W01

ma rozszerzoną wiedzę w zakresie matematyki

obejmującą probabilistykę i statystykę matema-

tyczną oraz elementy matematyki dyskretnej i

stosowanej, w tym metody matematyczne i me-

tody numeryczne, niezbędne do formułowania i

rozwiązywania zadań podejmowanych w trakcie

studiów

P7S_WG

K_W02

ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę z fizyki w za-

kresie obejmującym zagadnienia fizyki jądrowej

w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia wystę-

pujących w niej zjawisk mających istotny wpływ

na właściwości nowych materiałów i działanie za-

awansowanych elementów i układów energe-

tycznych oraz układów funkcjonujących w ich oto-

czeniu

P7S_WG

P7S_WK

K_W03

posiada wiedzę z zakresu wybranych metod nu-

merycznych i ich zastosowania do rozwiązywania

zagadnień naukowych i inżynierskich w tym z za-

kresu pola elektromagnetycznego oraz termome-

chaniki

P7S_WG

Inż_P7S_WG

K_W04

ma poszerzoną wiedzę w zakresie projektowania

konstrukcji, zasad działania oraz eksploatacji in-

stalacji energetycznych

P7S_WG

Inż_P7S_WG

K_W05 ma pogłębioną wiedzę z zakresu sieci kompute-

rowych

P7S_WG

Inż_P7S_WG

K_W06 ma wiedzę w zakresie modelowania, analizy i ste-

rowania systemami energetycznymi

P7S_WG

Inż_P7S_WG

K_W07

ma wiedzę w zakresie metod i technik pomiaru

wielkości charakteryzujących efektywność i nie-

zawodność systemów energetycznych.

P7S_WG

Inż_P7S_WG

K_W08

zna i rozumie podstawy budowy i eksploatacji

maszyn i urządzeń wykorzystywanych do prze-

miany energii, a także jej przejmowania i przeno-

szenia

P7S_WK

Inż_P7S_WK

K_W09

ma pogłębioną wiedzę w zakresie maszyn, urzą-

dzeń i aparatów wchodzących w skład systemów

energetycznych

P7S_WG

Inż_P7S_WG

K_W10 ma wiedzę w zakresie urządzeń przekształcają-

cych energię

Inż_P7S_WG

K_W11

ma poszerzoną wiedzę z zakresu nowoczesnych

technik pozyskiwania energii z konwencjonal-

nych i niekonwencjonalnych źródeł energii.

P7S_WK

Inż_P7S_WG

K_W12

zna problemy związane ze współpracą systemu

elektroenergetycznego ze źródłami rozproszo-

nymi oraz metody składowania energii w syste-

mie

P7S_WG

Inż_P7S_WG

K_W13

ma wiedzę niezbędną do rozumienia pozatech-

nicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej

oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej

P7S_WG

Inż_P7S_WG

K_W14 ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania

jakością w energetyce

P7S_WK

K_W15

zna ogólne zasady kierowania zespołami ludz-

kimi, zasady komunikacji oraz prowadzenia ne-

gocjacji

P7S_WK K_W16

ma wiedzę o charakterze nauk społecznych i hu-

manistycznych, ich miejscu w systemie nauk i re-

lacjach do innych nauk

P7S_WK

UMIEJĘTNOŚCI Absolwent:

K_U01

potrafi ze zrozumieniem pozyskiwać i integrować

informacje z literatury i internetowych baz danych

(w tym ze źródeł w językach obcych), dokonywać

ich interpretacji i weryfikacji, wyciągać wnioski

oraz formułować i uzasadniać opinie, potwierdza-

jące wiodącą rolę w zespole

P7S_UW

P7S_UO

K_U02

potrafi porozumiewać się w zespole przy użyciu

różnych technik w każdym środowisku, w tym

również w języku obcym

P7S_UO

K_U03 potrafi przygotować opracowanie naukowe i zre-

dagować tekst prezentujący rezultaty badań

P7S_UW

Inż_P7S_UW

K_U04

posługując się poprawnym językiem technicznym

i terminologią fachową potrafi przedstawić ustnie

w sposób zrozumiały szczegółowe zagadnienia z

zakresu elektrotechniki, również w formie debaty

P7S_UK

P7S_UW

K_U05

potrafi sam określić kierunek dalszego pogłębia-

nia wiedzy w oparciu o różnorodne źródła infor-

macji

P7S_UU

K_U06

potrafi posługiwać się językiem obcym na pozio-

mie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształce-

nia Językowego, w stopniu pozwalającym na po-

rozumiewanie się w mowie i piśmie w zakresie

ogólnym oraz w wyższym stopniu w zakresie spe-

cjalistycznej terminologii

P7S_UK

K_U07

potrafi posługiwać się różnymi technikami i urzą-

dzeniami do pozyskiwania i wymiany informacji

przy realizacji zadań o charakterze badawczym

P7S_UW

Inż_P7S_UW

K_U08

potrafi tworzyć modele matematyczne, wykorzy-

stywać poznane modele i metody oraz symulacje

komputerowe do analizy i oceny działania urzą-

dzeń, układów i systemów energetycznych

P7S_UW

Inż_P7S_UW

K_U09

potrafi, wykorzystując wiedzę z różnych dziedzin

nauki, dokonać analizy i oceny pracy systemów

energetycznych stosując poznane techniki oraz

narzędzia pomiarowe i programowe

P7S_UW

Inż_P7S_UW

K_U10

potrafi formułować oraz weryfikować hipotezy

związane z problemami inżynierskimi i prostymi

problemami badawczymi

P7S_UW

Inż_P7S_UW

K_U11

potrafi porównać rozwiązania układów pozyski-

wania energii z różnych źródeł oraz określić ich

opłacalność ekonomiczną na rynku energii

P7S_UW

P7S_UW

Inż_P7S_UW

K_U12

potrafi zaplanować i przeprowadzić symulację

oraz pomiary charakterystyk eksploatacyjnych, a

także ekstrakcję podstawowych parametrów cha-

rakteryzujących urządzenia służące do pozyski-

wania, transformacji i konwersji energii oraz do jej

magazynowania

P7S_UW

Inż_P7S_UW

K_U13

potrafi integrować wiedzę z zakresu różnych dys-

cyplin nauki oraz stosować podejście systemowe

w procesie oceny działania obiektów technicz-

nych stosowanych w energetyce

P7S_UW

Inż_P7S_UW K_U14

potrafi dokonać krytycznej analizy i oceny efek-

tywności energetycznej projektowanych lub ist-

niejących rozwiązań technicznych w dziedzinie

energetyki oraz zaproponować ich modyfikację

lub udoskonalenie

P7S_UW

P7S_UW

Inż_P7S_UW

K_U15

potrafi dokonać identyfikacji zagadnień i proble-

mów w złożonym zadaniu inżynierskim, wskazać

odpowiednie metody i narzędzia ich rozwiązania

P7S_UW

P7S_UW

Inż_P7S_UW

K_U16

potrafi określić przydatność metod i narzędzi wy-

korzystywanych do oceny systemów energetycz-

nych w ramach realizowanych zadań inżynier-

skich

P7S_UW

Inż_P7S_UW

K_U17

potrafi na podstawie założeń konstrukcyjnych wy-

konać projekt urządzenia, systemu lub procesu

energetycznego używając współczesnych narzę-

dzi do projektowania lub programowania

P7S_UW

Inż_P7S_UW

K_U18

potrafi dokonać obserwacji i interpretacji otacza-

jących go zjawisk humanistycznych, prawnych i

społecznych

P7S_UW

KOMPETENCJE SPOŁECZNE Absolwent:

K_K01

potrafi przekazywać innym, krytycznie ocenioną,

posiadaną wiedzę i umiejętności oraz informacje

i opinie dotyczące osiągnięć techniki i innych

aspektów działalności inżynierskiej, jest gotów do

organizowania działalności na rzecz środowiska

społecznego

P7S_KO

P7S_KR

P7S_KK

K_K02

ma świadomość ważności i rozumie pozatech-

niczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej,

w tym jej wpływu na środowisko i odpowiedzial-

ności za podejmowane decyzje

P7S_KO

P7S_KR

K_K03

potrafi kontaktować się z współpracownikami i

podporządkować się zasadom pracy w zespole,

ponosić odpowiedzialność za wspólnie realizo-

wane zadania, jest zdolny do pracy twórczej oraz

do podejmowania decyzji i kierowania zespołami

pracowniczymi

P7S_KO

P7S_KR

K_K04

potrafi rozstrzygać problemy związane z wykony-

waniem zawodu i podejmować kreatywne działa-

nia techniczne w zakresie projektowania, wytwa-

rzania i eksploatacji urządzeń energetycznych, z

uwzględnieniem zmieniających się potrzeb spo-

łecznych

P7S_KO

P7S_KR

K_K05

rozumie potrzebę krytycznej oceny odbieranych

treści uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązy-

waniu problemów poznawczych i praktycznych

oraz zasięgania opinii w przypadku trudności z

samodzielnym rozwiązaniem problemu

P7S_KK

Treści nauczania:
Semestr zimowy 2015/2016 - Semestr zimowy 2022/2023

Po zakończeniu studiów drugiego stopnia absolwent uzyskał niżej wymienione efekty kształcenia zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego dla obszaru nauk technicznych w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych prowadzących do uzyskania kwalifikacji magistra inżyniera na kierunku energetyka.

Objaśnienia oznaczeń:

K - kierunkowe efekty kształcenia,

W - kategoria wiedzy,

U - kategoria umiejętności,

K - (po podkreślniku) kategoria kompetencji społecznych;

T2A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych dla studiów II stopnia;

01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia

InzA – efekty kształcenia prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich o profilu ogólnoakademickim.

Symbol kierunkowego efektu (odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru nauk technicznych) - Opis efektów kształcenia

WIEDZA

K_W01 (T2A_W01) - ma rozszerzoną wiedzę w zakresie matematyki obejmującą probabilistykę i statystykę matematyczną oraz elementy matematyki dyskretnej i stosowanej, w tym metody matematyczne i metody numeryczne, niezbędne do formułowania i rozwiązywania zadań podejmowanych w trakcie studiów

K_W02 (T2A_W01, T2A_W03, T2A_W04) - ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie fizyki, obejmującą podstawy fizyki kwantowej oraz fizyki jądrowej w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia zjawisk fizycznych mających istotny wpływ na właściwości nowych materiałów i działanie zaawansowanych elementów i układów energetycznych oraz w ich otoczeniu

K_W03 (T2A_W07) - posiada wiedzę z zakresu wybranych metod numerycznych i ich zastosowania do rozwiązywania zagadnień naukowych i inżynierskich w tym z zakresu pola elektromagnetycznego oraz termomechaniki

K_W04 (T2A_W06, InzA_W01) - ma poszerzoną wiedzę w zakresie projektowania, konstrukcji, zasad działania oraz eksploatacji instalacji i sieci energetycznych

K_W05 (T2A_W02) - ma pogłębioną wiedzę z zakresu sieci komputerowych.

K_W06 (T2A_W03, T2A_W07, InzA_W02) - ma wiedzę w zakresie modelowania, analizy i sterowania systemami energetycznymi

K_W07 (T2A_W02) - ma wiedzę w zakresie metod i technik pomiaru wielkości charakteryzujących efektywność i niezawodność systemów energetycznych.

K_W08 (T2A_W04, InzA_W01) - zna i rozumie podstawy budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń wykorzystywanych do przemiany energii, a także jej przejmowania i przenoszenia.

K_W09 (T2A_W06, InzA_W02) - ma pogłębioną wiedzę w zakresie maszyn, urządzeń i aparatów wchodzących w skład systemów energetycznych

K_W10 (T2A_W03) - ma pogłębioną wiedzę w zakresie urządzeń przekształtnikowych stosowanych w energetyce

K_W11 (T2A_W04, T2A_W06) - ma poszerzoną wiedzę z zakresu nowoczesnych technik pozyskiwania energii z konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii.

K_W12 (T2A_W04, T2A_W05) - zna problemy związane ze współpracą systemu elektroenergetycznego ze źródłami rozproszonymi i mobilnymi oraz metody składowania energii w systemie.

K_W13 (T2A_W08) - ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej.

K_W14 (T2A_W09) - ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej w energetyce oraz konsekwencji wynikających z działania w warunkach niepewności i ryzyka.

K_W15 (T2A_W11) - zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz kierowania zespołami ludzkimi.

K_W16 (T2A_W08, InzA_W03) - ma rozszerzoną wiedzę o charakterze nauk społecznych i humanistycznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk.

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 (T2A_U01, InzA_U05) - potrafi ze zrozumieniem pozyskiwać i integrować informacje z literatury i internetowych baz danych (w tym ze źródeł w językach obcych), dokonywać ich interpretacji i weryfikacji, wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.

K_U02 (T2A_U02) - potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w każdym środowisku przy użyciu języków obcych.

K_U03 (T2A_U03) - potrafi przygotować opracowanie naukowe i zredagować tekst prezentujący rezultaty badań.

K_U04 (T2A_U04) - posługując się poprawnym językiem technicznym i terminologią fachową potrafi przedstawić ustnie w sposób zrozumiały szczegółowe zagadnienia z zakresu elektrotechniki

K_U05 (T2A_U05) - potrafi sam określić kierunek dalszego pogłębiania wiedzy w oparciu o różnorodne źródła informacji.

K_U06 (T2A_U03, T2A_U04 T2A_U06) - ma umiejętności językowe, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w stopniu pozwalającym na porozumiewanie się w mowie i piśmie w zakresie ogólnym i swojej specjalności.

K_U07 (T2A_U07, InzA_U05) - potrafi posługiwać się różnymi technikami i urządzeniami do pozyskiwania i wymiany informacji przy realizacji zadań o charakterze badawczym

K_U08 (T2A_U08, T2A_U09) - potrafi tworzyć modele matematyczne, wykorzystywać poznane modele i metody oraz symulacje komputerowe do analizy i oceny działania urządzeń, układów i systemów energetycznych.

K_U09 (T2A_U08 T2A_U09, T2A_U10) - potrafi wykorzystując wiedzę z różnych dziedzin nauki dokonać analizy i oceny pracy systemów energetycznych również pod względem ekonomicznym stosując poznane techniki oraz narzędzia pomiarowe i programowe.

K_U10 (T2A_U11) - potrafi formułować oraz weryfikować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi.

K_U11 (T2A_U09, T2A_U12, InzA_U03) - potrafi porównać rozwiązania układów pozyskiwania energii z różnych źródeł oraz określić ich opłacalność ekonomiczną na rynku energii.

K_U12 (T2A_U08 T2A_U09) - potrafi zaplanować i przeprowadzić symulację oraz pomiary charakterystyk eksploatacyjnych, a także ekstrakcję podstawowych parametrów charakteryzujących urządzenia służące do pozyskiwania, transformacji i konwersji energii oraz do jej magazynowania

K_U13 (T2A_U13) - potrafi integrować wiedzę z zakresu różnych dyscyplin nauki oraz stosować podejście systemowe w procesie oceny działania obiektów technicznych stosowanych w energetyce

K_U14 (T2A_U14 T2A_U15 T2A_U16) - potrafi dokonać krytycznej analizy i oceny efektywności energetycznej projektowanych lub istniejących rozwiązań technicznych w dziedzinie energetyki oraz zaproponować ich modyfikację lub udoskonalenie

K_U15 (T2A_U17) - potrafi dokonać identyfikacji zagadnień i problemów w złożonym zadaniu inżynierskim, wskazać odpowiednie metody i narzędzia ich rozwiązania

K_U16 (T2A_U18) - potrafi określić przydatność metod i narzędzi wykorzystywanych do oceny systemów energetycznych w ramach realizowanych zadań inżynierskich

K_U17 (T2A_U19) - potrafi na podstawie założeń konstrukcyjnych wykonać projekt urządzenia, systemu lub procesu energetycznego używając współczesnych narzędzi do projektowania lub programowania

K_U18 (T2A_U10, InzA_U03) - potrafi dokonać obserwacji i interpretacji otaczających go zjawisk humanistycznych, prawnych i społecznych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K01 (T2A_K07) - potrafi przekazywać innym posiadaną wiedzę i umiejętności oraz informacje i opinie dotyczące osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej

K_K02 (T2A_K02, InzA_K01) - ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i odpowiedzialności za podejmowane decyzje

K_K03 (T2A_K03, InzA_K02) - potrafi kontaktować się z współpracownikami i podporządkować się zasadom pracy w zespole, ponosić odpowiedzialność za wspólnie realizowane zadania, jest zdolny do pracy twórczej oraz do podejmowania decyzji i kierowania zespołami pracowniczymi

K_K04 (T2A_K06) - potrafi rozstrzygać problemy związane z wykonywaniem zawodu i podejmować kreatywne działania techniczne z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń energetycznych.

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 tel: +48 261 839 000 https://www.wojsko-polskie.pl/wat/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0-1 (2024-03-12)